Kategori: Konkurrencen

Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2023–2024: Årets vindere

Stort, stort til­lyk­ke til de kre­a­ti­ve, ambi­tiø­se og dyg­ti­ge histo­ri­e­e­le­ver, der lør­dag d. 9. marts blev kåret som vin­de­re i årets Histo­rie­kon­kur­ren­ce. For­la­get Praxis’ pris til det mest innova­ti­ve bidrag gik til det kre­a­ti­ve mak­ker­par Malou og Sofie fra Has­se­ris, som hav­de hæk­let og strik­ket trø­jer, udsty­ret 94-åri­­ge Bodil og 20-åri­­ge Myroslav med trø­jer­ne og inter­viewet dem om ople­vel­sen af hhv. besæt­tel­sen og Ukrai­ne-kri­gen. For­la­get Colum­bus’ Jury­ens Spe­ci­al­pris gik til Ida, Luna, Mat­hil­de og Juli­a­ne fra Alle­rød Gym­na­si­um, der har skre­vet en flot popu­lær­vi­den­ska­be­lig arti­kel om tysk histo­ri­e­op­fat­tel­se og erin­drings­kul­tur. For­la­get Systi­mes Før­ste­præ­mie gik til Søren og Emil fra Kruses […]

Anast­a­sia Chri­sten­sen fra Ros­borg Gym­na­si­um vin­der historiekonkurrencen

Anast­a­sia Chri­sten­sen fra Ros­borg Gym­na­si­um i Vej­le vandt årets før­ste­pris på 10.000 kr., som søn­dag blev uddelt på Histo­ri­ske Dage i Øks­ne­hal­len i Køben­havn. Anast­a­sia impo­ne­re­de jury­en med sit flot­te, kre­a­ti­ve og detal­je­re­de bræt­spil om udvan­drin­gen til Ame­ri­ka fra Euro­pa. Spil­let pas­se­de per­fekt inden for ram­men af årets tema, som var ”en ny begyn­del­se”. Anden­præ­mi­en på 5.000 kr. gik til Sigrid Tret­tvik Peter­sen fra Oure Kost­gym­na­si­um for beret­nin­gen ”Fra stats­lig opdra­gel­ses­an­stalt til kost­gym­na­si­um – histo­ri­en bag Vej­strup­lunds hvi­de faca­der”. Der hand­ler om Vej­strup­lund Pige­hjem, som hav­de til huse sam­me sted, hvor Oure Kost­gym­na­si­um i dag lig­ger. Tred­je­præ­mi­en på 3.000 kr. […]

Vin­de­re af histo­rie­kon­kur­ren­cen 2021

Søn­dag den 6. juni blev der afholdt PRISOVERRÆKKELSE I HISTORIEKONKURRENCEN 2021! Begi­ven­he­den fandt sted på Køben­havns Bymu­se­um. 1. pri­sen på 10.000,- kr. gik til Petra Faye Vil­lad­sen og Pil Pre­­cht-Storm fra Rysenste­en Gym­na­si­um for bidra­get ”Den lil­le pan­de­mi­hånd­bog”. 2. pri­sen på 5000,- kr. gik til Nyn­ne Hus­by Scheu­er og Juli­us Øster­bye, Esper­gær­de Gym­na­si­um, der hav­de bidra­get med en video om cor­ona­kri­sen. 3. pri­sen på 3000,- kr. gik til Nico­lai Riis­gaard, Janet Kamal og Luc­ca Ayte­miz fra Bjer­ring­bro Gym­na­si­um, som hav­de pro­du­ce­ret en rap-sang om finanskri­sen. Jury­ens spe­ci­al­pris – et bog­ga­ve­kort på 1000,- kr. sponso­re­ret af Inter­net­bog­hand­len SAXO.com, gik til Tobias […]

Vin­de­re af kon­kur­ren­cen 2021

Jury­en har valgt at præ­mi­e­re 3 af de i alt 23 ind­le­ve­re­de bidrag. OBS! Hvem der til­de­les første‑, anden- og tred­je­pri­sen på hen­holds­vis 10.000, 5.000 kr. og 3.000 kr. AFSLØRES FØRST VED PRISOVERRÆKKELSEN, der for­ment­lig fin­der sted i sid­ste halv­del af maj måned. Dato­en udmel­des så snart det er muligt. PRISVINDERNE 2021 NÆVNT I TILFÆLDIG RÆKKEFØLGE: LUCCA AYTEMIZ, NICOLAI RIISGAARD og JANET KAMAL fra Bjer­ring­bro Gym­na­si­um med bidra­get: ”Rapsang om finanskri­sen” NYNNE HUSBY SCHEUER og JULIUS ØSTERBYE fra Esper­gær­de Gym­na­si­um med video­en: ”Cor­ona­kri­sen – at lære af for­ti­den for at kun­ne hånd­te­re frem­ti­den” PETRA FAYE VILLADSEN og PIL PRECHT-STORM fra Rysensteen […]

Kon­kur­ren­cen 2020

Vin­der­ne af kon­kur­ren­cen 2020 En af vin­der­pri­ser­ne i 2020 gik til Anne Bero­ni­us Ger­mer og Ida Sche­el, Rysenste­ens Gym­na­si­um, for teg­ne­se­ri­en: “DE GLEMTE KVINDER I KUNSTVERDENEN” (vær tål­mo­dig, den skal lige loa­de…) “Den­ne besva­rel­se er – med for­fat­ter­par­rets egne ord – ”en illu­stre­ret, rimen­de, histo­risk bør­ne­bog for voks­ne om kvin­der­nes repræ­sen­ta­tion i kunst.” Bag den­ne vare­de­kla­ra­tion gem­mer sig 26 helsi­des smukt kom­po­ne­re­de akva­rel­ler (?), der ind­led­nings­vis – som i et imag­i­nært ver­dens­mu­se­um – viser en ræk­ke af ver­den­skun­stens mester­vær­ker. Fæl­les for ver­den­skun­stens mester­vær­ker er, at de fle­ste af dem er fyldt med kvin­der, men at per­so­ner­ne bag staf­fe­li­et – kunst­ner­ne – alle […]

Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2019 — fina­li­ster­ne er fundet!

HISTORIEKONKURRENCENS FINALISTER 2019 Her­med har Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF for­nø­jel­sen af at præ­sen­te­re fina­li­ster­ne i Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2019 med tema­et: MIN BY.  Præ­cis hvil­ken af de tre fina­list-grup­­per der til­de­les første‑, anden- og tred­je­pri­sen på hen­holds­vis 10.000, 5.000 og 3.000 kr. afslø­res først på Histo­ri­ske dage d. 31. marts, kl. 11.30 på Blå Sce­ne i Øks­ne­hal­len, Kbh. V. Pri­ser­ne og de til­hø­ren­de begrun­del­ser udde­les af fhv. udenrigs‑, finans- og skat­te­mi­ni­ster: Mogens Lyk­ke­toft. Fina­li­ster­ne er (nævnt i til­fæl­dig ræk­ke­føl­ge): SARA PONTOPPIDAN og MATHILDE JOHANSEN, Viby Gym­na­si­um SIGNE SVANE KRYGER og SIDSE MARIE BJERRING LYNGBY, Als­sund­gym­na­si­et MAGDA SKYTTE, EMMA MEIONG og VICTOR DINESEN, […]

Vin­de­re af kon­kur­ren­cen 2018

Søn­dag den 11/3 blev vin­der­ne af histo­rie­kon­kur­ren­cen 2018 offent­lig­gjort. Her brin­ger vi de tre dom­me­res begrun­del­ser for pris­ud­de­ling: Num­mer 1: ”Her­fra min ver­den går” af Jakob Johan­nes Heyn, Nykø­bing Kated­ralsko­le Jakob Johan­nes Heyns beret­ning om sin fami­lie stræk­ker sig fra 1659 til 2017. Den begyn­der ved hans 7 x tipol­de­mo­ders grav på Møn en kold decem­ber­dag 1659 og slut­ter med for­fat­te­ren selv ved arbejds­bor­det decem­ber 2017, 358 år sene­re. I mel­lem­ti­den er vi gen­nem en ræk­ke nedslag i mere end 350 års fami­lie­hi­sto­rie ble­vet præ­sen­te­ret for det forun­der­li­ge sam­spil mel­lem skæb­ne og til­fæl­dig­hed, mel­lem sam­fund og indi­vid, som bærer slægten – […]

Min fami­lie — her­fra min ver­den går

For 12. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning EUSTORY årets histo­rie­kon­kur­ren­ce. Årets tema er: ’Min fami­lie – her­fra min ver­den går’. Fami­li­en er cen­trum for megen histo­ri­e­for­tæl­ling. Hvor­dan ser en moder­ne for­tolk­ning af fami­li­er og histo­rie ud? Med udgangs­punkt i egen eller andres fami­li­er opfor­dres gym­na­si­e­le­ver­ne til at give deres bud på, hvor­dan for­tæl­lin­ger og histo­ri­er om fami­li­en kan under­sø­ges og for­mid­les. Med det­te emne er der både mulig­hed for at arbej­de med den nære eller loka­le histo­rie eller se ud i ver­den og under­sø­ge fami­lie og histo­rie i et mere glo­balt per­spek­tiv. Det […]