Vin­de­re af kon­kur­ren­cen 2021

Jury­en har valgt at præ­mi­e­re 3 af de i alt 23 ind­le­ve­re­de bidrag. OBS! Hvem der til­de­les første‑, anden- og tred­je­pri­sen på hen­holds­vis 10.000, 5.000 kr. og 3.000 kr. AFSLØRES FØRST VED PRISOVERRÆKKELSEN, der for­ment­lig fin­der sted i sid­ste halv­del af maj måned. Dato­en udmel­des så snart det er muligt. PRISVINDERNE 2021 NÆVNT I TILFÆLDIG RÆKKEFØLGE: … Læs Mere

Kon­kur­ren­cen 2020

Vin­der­ne af kon­kur­ren­cen 2020 En af vin­der­pri­ser­ne i 2020 gik til Anne Bero­ni­us Ger­mer og Ida Sche­el, Rysenste­ens Gym­na­si­um, for teg­ne­se­ri­en: “DE GLEMTE KVINDER I KUNSTVERDENEN” (vær tål­mo­dig, den skal lige loa­de…) “Den­ne besva­rel­se er – med for­fat­ter­par­rets egne ord – ”en illu­stre­ret, rimen­de, histo­risk bør­ne­bog for voks­ne om kvin­der­nes repræ­sen­ta­tion i kunst.” Bag den­ne vare­de­kla­ra­tion gem­mer … Læs Mere

Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2019 — fina­li­ster­ne er fundet!

HISTORIEKONKURRENCENS FINALISTER 2019 Her­med har Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF for­nø­jel­sen af at præ­sen­te­re fina­li­ster­ne i Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2019 med tema­et: MIN BY.  Præ­cis hvil­ken af de tre fina­list-grup­­per der til­de­les første‑, anden- og tred­je­pri­sen på hen­holds­vis 10.000, 5.000 og 3.000 kr. afslø­res først på Histo­ri­ske dage d. 31. marts, kl. 11.30 på Blå Sce­ne i Øks­ne­hal­len, … Læs Mere

Vin­de­re af kon­kur­ren­cen 2018

Søn­dag den 11/3 blev vin­der­ne af histo­rie­kon­kur­ren­cen 2018 offent­lig­gjort. Her brin­ger vi de tre dom­me­res begrun­del­ser for pris­ud­de­ling: Num­mer 1: ”Her­fra min ver­den går” af Jakob Johan­nes Heyn, Nykø­bing Kated­ralsko­le Jakob Johan­nes Heyns beret­ning om sin fami­lie stræk­ker sig fra 1659 til 2017. Den begyn­der ved hans 7 x tipol­de­mo­ders grav på Møn en kold decem­ber­dag … Læs Mere

Min fami­lie — her­fra min ver­den går

For 12. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning EUSTORY årets histo­rie­kon­kur­ren­ce. Årets tema er: ’Min fami­lie – her­fra min ver­den går’. Fami­li­en er cen­trum for megen histo­ri­e­for­tæl­ling. Hvor­dan ser en moder­ne for­tolk­ning af fami­li­er og histo­rie ud? Med udgangs­punkt i egen eller andres fami­li­er opfor­dres gym­na­si­e­le­ver­ne til at give … Læs Mere

Gen­for­e­ning, rej­se­kuf­fert og Istedgade

Her er de 3 præ­mi­e­re­de bidrag fra kon­kur­ren­cen 2016/17. Tak for alle bidrag! 1.plads: Film om Isted­ga­de 2.plads: ‘Ofe­li­as rej­se­kuf­fert’ Af Ida Cas­per­sen og Camil­la Hjørn­holm Jen­sen, Her­ning Gym­na­si­um 3.plads: Film om gen­for­e­nin­gen 1920 Af Agnes Lenz Mat­hi­a­sen, Hen­ry Pham, Jonas Ravn, Per­nil­le Kør­vell, Als­sund­gym­na­si­et Dom­mer­nes begrun­del­se: Vin­de­ren af de 10.000 kro­ner blev en video om … Læs Mere

Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2016/17

Dan­mark i ver­den – ver­den i Dan­mark For 11. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning EUSTORY årets Histo­rie­kon­kur­ren­ce. Årets tema i kon­kur­ren­cen er ”Dan­mark i ver­den – ver­den i Dan­mark”. Pro­tek­tor for kon­kur­ren­cen er for­hen­væ­ren­de mini­ster og for­mand for FN’s gene­ral­for­sam­ling, Mogens Lyk­ke­toft. Kon­takt­per­son: Burk­hard Sie­vers, Ods­her­reds Gym­na­si­um … Læs Mere

Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2015–2016: Men­ne­sket, der skab­te historie

For 10. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning EUSTORY årets Histo­rie­kon­kur­ren­ce. Årets tema i kon­kur­ren­cen er ”Men­ne­sket, der skab­te histo­rie”. Pro­tek­tor for kon­kur­ren­cen er for­man­den for fol­ke­tin­get og i det kom­men­de år for­mand for FN’s gene­ral­for­sam­ling, Mogens Lyk­ke­toft. Kon­takt­per­son: Burk­hard Sie­vers, Ods­her­reds Gym­na­si­um — burkhard.sievers1@skolekom.dk Præ­mi­er: Før­ste præ­mie: 10.000 … Læs Mere

Vin­der­ne af kon­kur­ren­cen 2014/15 er fundet

Fagkonsulent Christian Vollmond og vinderen, Søren Stubkjær Pedersen
Fag­kon­su­lent Chri­sti­an Vol­l­mond og vin­de­ren, Søren Stubkjær Pedersen

I sko­le­å­ret 2014/15 blev der for 9. gang gen­nem­ført en lands­dæk­ken­de histo­rie­kon­kur­ren­ce for ele­ver i gym­na­si­et og hf.

Over­skrif­ten på opga­ven var: Kæmp for alt hvad du har kært.

Præmien blev overrakt af folketingets formand Mogens Lykketoft.
Præ­mi­en blev over­rakt af fol­ke­tin­gets for­mand Mogens Lykketoft.

Vin­de­ren blev Søren Stubkjær Peder­sen fra Vestjysk Gym­na­si­um i Tarm, med en opga­ve om Ølgod og byens andelsm­e­je­ris histo­rie i peri­o­den 1878 til 1895.   Histo­ri­en ”for­mid­les gen­nem små novel­ler, der stil­ler skar­pt på nog­le af de pro­blem­stil­lin­ger, dati­dens mæl­kebøn­der stod i, når der skul­le sam­ar­bej­des, væl­ges ny tek­no­lo­gi og dis­ku­te­res love og reg­ler. Med en impo­ne­ren­de sprog­lig fines­se lyk­kes det for­fat­te­ren at tage læse­ren med helt ind i den vestjy­ske hver­dag i anden halv­del af det 19. århundrede…”

I kon­kur­ren­cen blev der des­u­den kåret en 2. og 3. vin­der. Præ­mi­e­ret blev en gri­ben­de lil­le film om bager­lær­lin­gen Mari­us Jep­pe­sen på 21 år, der i 1943 anhol­des af den tyske besæt­tel­ses­magt og efter­føl­gen­de bli­ver skudt:

2. præ­mie: “Mari­us”

[youtu­be video=https://youtu.be/vGjZejMlBMk?list=PLyhuYnYan4skqcep4dElrsfIzkEfPSjY_]

Den sid­ste præ­mie går til en opga­ve om USA’s histo­rie, hvor hoved­pro­duk­tet er en video, der af dom­mer­ne bli­ver beteg­net som ”en alsi­digt for­mid­let frem­stil­ling af ’the Boston Tea Par­ty’ samt dets sym­bol­ske betyd­ning og brug af for­skel­li­ge poli­ti­ske bevæ­gel­ser igen­nem USA’s histo­rie.”

3. præ­mie: “The tea party”

[youtu­be video=https://https://youtu.be/zGMBHQKg_CE?list=PLyhuYnYan4skqcep4dElrsfIzkEfPSjY_]

 

10298833_10206615966545028_3952642282952004836_n

10865924_10206615971945163_8117269486391976448_o

Pri­ser­ne blev over­rakt den 14. marts 2015 ved en lil­le cere­mo­ni ved arran­ge­men­tet ”Histo­ri­ske Dage” under ledel­se af kon­kur­ren­cens pro­tek­tor, Mogens Lyk­ke­toft, i Øksnehallen.

 

 


Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2014/15

Godt nytår og vel mødt på sko­len igen. Jeg vil benyt­te lej­lig­he­den til at gøre opmærk­som på, at det kan lyk­kes end­nu at kom­me med et bidrag, selv­om man ikke er kom­met i gang p.g.a. AT; SRP og alle de andre opga­ver, der nog­le gan­ge kan slø­re bil­le­det for det væsent­li­ge i gym­na­si­et, nem­lig at … Læs Mere