Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2019 — fina­li­ster­ne er fundet!

HISTORIEKONKURRENCENS FINALISTER 2019
Her­med har Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF for­nø­jel­sen af at præ­sen­te­re fina­li­ster­ne i Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2019 med tema­et: MIN BY. 

Præ­cis hvil­ken af de tre fina­list-grup­per der til­de­les første‑, anden- og tred­je­pri­sen på hen­holds­vis 10.000, 5.000 og 3.000 kr. afslø­res først på Histo­ri­ske dage d. 31. marts, kl. 11.30 på Blå Sce­ne i Øks­ne­hal­len, Kbh. V. Pri­ser­ne og de til­hø­ren­de begrun­del­ser udde­les af fhv. udenrigs‑, finans- og skat­te­mi­ni­ster: Mogens Lykketoft.

Fina­li­ster­ne er (nævnt i til­fæl­dig ræk­ke­føl­ge):
SARA PONTOPPIDAN og MATHILDE JOHANSEN, Viby Gym­na­si­um
SIGNE SVANE KRYGER og SIDSE MARIE BJERRING LYNGBY, Als­sund­gym­na­si­et
MAGDA SKYTTE, EMMA MEIONG og VICTOR DINESEN, Rysenste­en Gymnasium.

Histo­rie­kon­kur­ren­cens dom­mer­pa­nel bestod i år af histo­ri­ke­ren Ceci­lie Niel­sen, der især er kendt fra vært­s­rol­len i DR´s: Guld i køb­stæ­der­ne, histo­ri­ke­ren Tho­mas Old­rup, der er redak­tør for det popu­lær­hi­sto­ri­ske maga­sin: Alt om Histo­rie og histo­ri­ker, lære­bogs­for­fat­ter og fag­kon­su­lent i faget histo­rie, Chri­sti­an Vollmond.

Blandt prisvin­der­ne i 2019 var: Victor Emil Dine­sen, Emma S. Mei Ong og Mag­da Skyt­te fra Rysenste­en Gym­na­si­um: “Kina i Tivoli” 

”I en rig­tig flot video, der betje­ner sig af et meget moder­ne form­s­prog og som ram­mer tidsån­den godt, præ­sen­te­rer Mag­da Skyt­te, Emma Mei Ong og Victor Dine­sen deres iagt­ta­gel­ser af, hvor­dan Kina er til ste­de og repræ­sen­te­res i Tivo­li i København.

Video­ens for­mid­lings­mæs­si­ge kva­li­te­ter er, at den er base­ret på egen­op­ta­gel­ser og har en god spe­ak, der fint for­hol­der sig til for­hol­det mel­lem for­tid og nutid. Der er en god anven­del­se af histo­ri­e­fa­gets meto­der og histo­ri­e­fag­li­ge begre­ber, som gør video­en inter­es­sant og oplysende.

En fasci­ne­ren­de video der er byg­get på en god idé!”

Dom­mer­for­mand og histo­ri­ker Thor­kild Kjær­gaards begrun­del­se for at præ­mi­e­re “Kina i Tivoli”

Kon­kur­ren­cen 2019

For 12. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med EUSTORY, det euro­pæ­i­ske histo­ri­e­net­værk for unge, årets Histo­rie­kon­kur­ren­ce. Årets tema i kon­kur­ren­cen er ”Min by”.

Med tiden har men­ne­sker, der i old­ti­den van­dre­de omkring som noma­der, slå­et sig ned for et leve i byer – i sto­re byer eller i gan­ske små byer. Såle­des er byer efter­hån­den ble­vet et cen­tralt omdrej­nings­punkt for men­ne­skers liv.

I årets histo­rie­kon­kur­ren­ce er det din helt sær­li­ge by, der er i cen­trum – og det er lige­gyl­digt, om du bor i stor­by­en eller i lands­by­en, i hoved­sta­den, i køb­sta­den eller i for­sta­den! Eller for den sags skyld om den by du kal­der for: ”Min by”,” ikke læn­ge­re er den by, du selv bor i.

Hvilke(n) historie(r) har den by, du kal­der for: ”Min by” og hvilke(n) historie(r) har du i byen? Måske skal du pla­ce­re dig selv et sted i din by og stil­le spørgs­må­le­ne: Hvad lå der på det­te sted for 100, 200 eller 1000 år siden? Og hvor­for er det, der den­gang fand­tes lige præ­cis her, for­s­vun­det i dag? Er der levn og rester af byens for­skel­li­ge for­ti­der i nuti­den? Og hvil­ke histo­ri­er kan dis­se levn for­tæl­le os i dag? Er der enighed/uenighed om, hvor­dan byens histo­ri­er skal erin­dres, for­tæl­les og for­tol­kes? Hvad går uenig­he­den på? Er der ele­men­ter i byen som nogen vil fjerne/bevare? Hvor­for? Hvad mener du, der skal ske? Hvorfor?

Sup­ple­ren­de spørgs­mål kun­ne lyde: Hvad vil der ske med ”Min by” i frem­ti­den? Vil min by bli­ve affol­ket eller vil den tvær­ti­mod vok­se? Og hvis det, du kal­der for ”Min by” er et sted langt bor­te, hvor du ikke læn­ge­re kan ophol­de dig, hvad vil det så bety­de i frem­ti­den? Vil erin­drin­gen om byen stå ufor­an­dret, som den dag da du for­lod den? Eller vil erin­drin­gen om byen tvær­ti­mod for­an­dres, så den med tiden for­stør­res og forstærkes?

Det, der er ene­stå­en­de ved Histo­rie­kon­kur­ren­cen og årets tema er, at det giver dig og dine medstu­de­ren­de en ene­stå­en­de mulig­hed for at for­dy­be jer i en vin­kel på emnet, som I synes, er spæn­den­de. Og I kan gøre det på jeres helt egen måde og med egne inter­es­ser for øje!

I ele­ver opfor­dres såle­des til at give jeres bud på, hvor­dan for­tæl­lin­ger og histo­ri­er om ”Min by” kan under­sø­ges og formidles.

Vær opmærk­som på, at årets tema giver rig mulig­hed for både at arbej­de med den nære, loka­le histo­rie og for at se ud i ver­den og under­sø­ge fæno­me­ner­ne byer og byhi­sto­rie i et mere glo­balt per­spek­tiv. Tema­et læg­ger også op til at der arbej­des med ”den sto­re histo­rie” i kom­bi­na­tion med den ”den lil­le historie”.

Den sto­re histo­rie hand­ler om sam­fun­dets udvik­ling. Fx om den indu­stri­el­le udvik­ling i slut­nin­gen af 1800-tal­let og om van­drin­gen fra land til by, om urba­ni­se­rin­gen og opkom­sten af nye klas­ser og om udvik­lin­gen af sær­li­ge bebo­el­ses­kvar­te­rer i byerne.

Den lil­le histo­rie hand­ler om indi­vi­dets histo­rie i rela­tion til den sto­re histo­rie. Hvor­dan har den sto­re histo­rie ind­vir­ket på det enkel­te men­ne­skes histo­rie, og er der eksemp­ler på, at indi­vi­det har vir­ket til­ba­ge for på den måde at øve ind­fly­del­se på byens udvikling?

Det er oplagt, at begre­bet histo­ri­e­brug kan ind­dra­ges. Even­tu­elt i en under­sø­gel­se af, hvor­dan vi selv og sam­fun­det bru­ger byen — og dens for­skel­li­ge byde­le til fx iden­ti­tets­ska­ben­de for­mål. Histo­ri­e­bru­gen kan kom­bi­ne­res med en erin­drings­hi­sto­risk vin­kel på emnet: Det kan under­sø­ges, hvor­dan for­ti­den mani­feste­rer sig i byen og hvor­dan erin­drin­gen om det for­ti­di­ge for­sø­ges for­met af byens mate­ri­el­le og/eller imma­te­ri­el­le erindringssteder.

Mate­ri­a­le­brug og produkt

Det er en for­del, at der arbej­des med selv­fun­det mate­ri­a­le, og det­te emne egner sig måske sær­ligt godt til at kom­bi­ne­re et nært eller lokalt fokus med en bre­de­re kon­tekst. For­mid­lings­a­spek­tet er vig­tigt – både ind­pak­ning og ind­hold tæl­ler i den sam­le­de bedøm­mel­se. Pro­duk­tet kan vari­e­re meget: fra den klas­si­ske under­sø­gel­se der for­mid­les skrift­ligt til frem­stil­lin­gen af en erin­drings­kuf­fert eller et erin­drings­sted om din bys for­tid, nutid og evt. frem­tid. I de sene­re år er også vide­o­p­ræ­sen­ta­tio­ner ble­vet meget popu­læ­re som bidrag, og der er ind­le­ve­ret man­ge flot­te besva­rel­ser i den gen­re. Nyheds­ar­tik­ler, hjem­mesi­der og måske en app, eller podcast, en teg­ne­se­rie eller måske en novel­le kun­ne også være rele­van­te produkter.

Da et af bedøm­mel­ses­kri­te­ri­er­ne net­op er den for­mid­lings­mæs­si­ge kva­li­tet, må I meget ger­ne over­ve­je, hvor­dan I bedst præ­sen­te­rer jeres budskab.

 

 

 

Video­en oven­for fik en 3. plads i kon­kur­ren­cen 2018.

 

 

I sid­ste ende er det sam­men­hæn­gen mel­lem for­mid­ling og bud­skab, der tæl­ler mest.

Detaljer fra Ofelias rejsekuffert
Detal­jer fra Ofe­li­as rejsekuffert

De sene­ste års vin­dero­p­ga­ver har været vidt for­skel­li­ge, både hvad ind­hol­det og for­men angår.

Det er muligt at afle­ve­re jeres pro­dukt elek­tro­nisk såvel som fysisk.

I lig­hed med tid­li­ge­re år vil vi dog end­nu en gang gøre opmærk­som på, at det kan være en for­del med selv­fun­det kil­de­ma­te­ri­a­le, hvil­ket ofte er let­te­re, hvis man væl­ger et lokalt emne. Tid­li­ge­re vin­dero­p­ga­ver har hand­let om Isted­ga­de, om teksti­lin­du­stri­en i Her­ning og om slægts­hi­sto­rie med udgangs­punkt ved en 7 X tipol­de­mo­ders grav­sted på Møn i 1659.

Vin­der af kon­kur­ren­cen 2017

Uan­set dit valg af vin­kel og mate­ri­a­ler tæl­ler – som alle­re­de sagt — også den gode for­mid­ling af stof­fet posi­tivt. Ind­hold og ind­pak­ning er beg­ge vig­ti­ge, når pro­duk­tet skal bedøm­mes af jury­en. Alle unge fra STX, HF-og VUC-kur­ser, HHX og HTX kan del­ta­ge. Alders­græn­sen er max. 25 år. Man kan del­ta­ge indi­vi­du­elt eller i grup­per på højst 4. 10.000 kr. til vin­de­ren 2. plad­sen får 5000 kr. 3. plad­sen 3000 kr. De tre før­ste plad­ser får mulig­he­den for at del­ta­ge i inter­na­tio­na­le semi­na­rer med histo­ri­e­in­ter­es­se­re­de unge fra andre dele af Europa.

Dead­li­ne er 10/2 2019.

[wpdm_package id=‘18551’ template=“link-template-default-wdc.php”]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *