Min fami­lie — her­fra min ver­den går

For 12. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning EUSTORY årets historiekonkurrence.

Årets tema er: ’Min fami­lie – her­fra min ver­den går’. Fami­li­en er cen­trum for megen histo­ri­e­for­tæl­ling. Hvor­dan ser en moder­ne for­tolk­ning af fami­li­er og histo­rie ud?

Med udgangs­punkt i egen eller andres fami­li­er opfor­dres gym­na­si­e­le­ver­ne til at give deres bud på, hvor­dan for­tæl­lin­ger og histo­ri­er om fami­li­en kan under­sø­ges og formidles.

Med det­te emne er der både mulig­hed for at arbej­de med den nære eller loka­le histo­rie eller se ud i ver­den og under­sø­ge fami­lie og histo­rie i et mere glo­balt perspektiv.

Det er en for­del, at der arbej­des med selv­fun­det mate­ri­a­le, og det­te emne egner sig måske sær­ligt godt til at kom­bi­ne­re et nært eller lokalt fokus med en bre­de­re kontekst.

For­mid­lings­a­spek­tet er vig­tigt – både ind­pak­ning og ind­hold tæl­ler i den sam­le­de bedømmelse.

Pro­duk­tet kan vari­e­re meget: fra den klas­si­ske under­sø­gel­se til frem­stil­lin­gen af en erin­drings­kuf­fert. De sene­re år er vide­o­p­ræ­sen­ta­tio­ner ble­vet meget popu­læ­re som bidrag, og der er ind­le­ve­ret man­ge flot­te besva­rel­ser i den gen­re. Nyheds­ar­tik­ler, hjem­mesi­der og måske en app, kun­ne også være rele­van­te pro­duk­ter. I sid­ste ende er det sam­men­hæn­gen mel­lem for­mid­ling og bud­skab, der tæl­ler mest.

Pro­duk­tet skal afle­ve­res 5/2 2018 — fle­re infor­ma­tio­ner føl­ger, så følg med her og på Facebook.

Kon­takt­per­son: Regi­na Olsen — Nord­fyns Gym­na­si­um, ro@nordfyns-gym.dk

Præ­mi­er:

Før­ste­præ­mie: 10.000 (1 stk.)

Anden­præ­mie: 2000 (1 stk.)

tred­je­præ­mie: 1000 (1 stk.)

(gevin­sten er skattepligtig)

Vin­der­ne vil des­u­den have mulig­hed for at del­ta­ge i et semi­nar i Euro­pa i efter­å­ret 2018 sam­men med vin­de­re fra hele Euro­pa. Semi­na­rer­ne arran­ge­res af EUSTORY

Forfatter(e)

Face­book­si­de | Ori­en­te­ring på fag­di­dak­ti­ske kurser

3 kommentarer til “Min fami­lie — her­fra min ver­den går

  1. Det er, synes jeg, et rig­tig godt valg at sæt­te fokus på fami­li­en lige nu.
    Både set i for­hold til den nye læse­plans beto­ning af skriv­ning i histo­rie, histo­ri­e­for­tæl­ling, reflek­siv til­gang til (egen) iden­ti­tet og aktiv elevinvolvering.
    Afsæt i de nære rela­tio­ner og deres for­an­dring vil give opga­ve­lø­ser­ne rig­hol­di­ge mulig­he­der – for at kom­me langt omkring og ned i dybe over­vej­el­ser omkring hvem vi er, hvor vi men­talt og soci­alt kom­mer fra, og hvad det er for kræf­ter, som gen­nem natur‑, kul­tur- og sam­funds­hi­sto­ri­en har påvir­ket vores for­mødre og for­fædres liv.
    Jeg vil i den sam­men­hæng ikke læg­ge skjul på, at tema­et har opta­get mig læn­ge. Se blot opslag og ind­læg her på siden om Fami­lie­bil­le­der – For­tæl­lin­ger og andre til­gan­ge, hvor for­la­get Sam­funds­lit­te­ra­tur og jeg kort intro­du­ce­rer både bog , blog hjemmeside. 

  2. Jeg har ori­en­te­ret om årets kon­kur­ren­ce på en mor­gen­sam­ling på Ods­her­reds Gym­na­si­um i den­ne uge. Jeg nævn­te, at der også var pen­ge­præ­mi­er på spil. Måske skul­le det bli­ve nævnt i præsentationen? 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *