Gen­for­e­ning, rej­se­kuf­fert og Istedgade

Her er de 3 præ­mi­e­re­de bidrag fra kon­kur­ren­cen 2016/17. Tak for alle bidrag!

1.plads: Film om Istedgade


2.plads: ‘Ofe­li­as rejsekuffert’

Af Ida Cas­per­sen og Camil­la Hjørn­holm Jen­sen, Her­ning Gymnasium

Detaljer fra Ofelias rejsekuffert
Detal­jer fra Ofe­li­as rejsekuffert

3.plads: Film om gen­for­e­nin­gen 1920

Af Agnes Lenz Mat­hi­a­sen, Hen­ry Pham, Jonas Ravn, Per­nil­le Kør­vell, Alssundgymnasiet


Dom­mer­nes begrundelse:

Vin­de­ren af de 10.000 kro­ner blev en video om Isted­ga­de, lavet af Anders, Mik­kel og Wil­li­am fra Rysenste­en gym­na­si­um. De har lavet en flot film, spæk­fyldt med en syste­ma­tisk histo­risk gen­nem­gang af gadens udvik­ling, ofte som afspej­ling af glo­ba­le ten­den­ser, som kan gen­fin­des i det­te styk­ke flot lokalhistorie.
Også 2. pri­sen er et flot styk­ke histo­risk arbej­de, der lige­le­des tager afsæt i nær­mil­jø­et, den­ne gang inden­for egen fami­lie. Ofe­li­as livs­hi­sto­rie bli­ver leven­de og bil­led­ligt for­talt ved hjælp af en lil­le livskuf­fert, der mar­ke­rer mile­sten i Ofe­li­as bio­gra­fi. Kuf­fer­ten er lavet af Ida og Camil­la fra Her­ning gymnasium.
Ende­lig er der 3. pri­sen, lige­le­des en lil­le film omkring afstem­nin­gen fra 1920, der som resul­tat del­te Slesvig, så den nord­li­ge del kom til Dan­mark. Gen­nem­gan­gen og ana­ly­sen af valg­pla­ka­ter­ne op til de to afstem­nin­ger er sær­de­les kom­pe­tent, hvil­ket alt­så sik­rer 3. pri­sen til Jonas, Per­nil­le, Hen­ry og Agnes fra Als­sund­gym­na­si­et i Sønderborg.

1 kommentar til “Gen­for­e­ning, rej­se­kuf­fert og Istedgade

  1. Også i år var der en ræk­ke vir­ke­lig gode bidrag, og vi har fun­det tre vær­di­ge vin­der­pro­duk­tio­ner. Over­vej alle­re­de nu, om ikke du har mulig­hed for at sæt­te ele­ver på din sko­le igen, så der også næste år, på trods af refor­men, kom­mer gode bidrag til kon­kur­ren­cen. Næste års over­skrift: Min fami­lie — her­fra min ver­den går. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *