Kategori: Om foreningen

Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2014/15

Godt nytår og vel mødt på sko­len igen. Jeg vil benyt­te lej­lig­he­den til at gøre opmærk­som på, at det kan lyk­kes end­nu at kom­me med et bidrag, selv­om man ikke er kom­met i gang p.g.a. AT; SRP og alle de andre opga­ver, der nog­le gan­ge kan slø­re bil­le­det for det væsent­li­ge i gym­na­si­et, nem­lig at kæm­pe for alt hvad du har kært Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2014–2015: Kæmp for alt hvad du har kært | EMU Dan­marks lærings­por­tal For 9. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning EUSTORY årets Histo­rie­kon­kur­ren­ce. Årets tema i kon­kur­ren­cen er ”Kæmp for alt […]