Vi har fået hen­ven­del­ser fra hhx- og htx-lære­re, som ger­ne vil være med­lem­mer af vores for­e­ning. Da lære­pla­ner­ne for de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser med sid­ste reform kom til at lig­ne hin­an­den mere, ønsker vi at åbne for at lære­re fra andre sko­le­for­mer end stx og HF kan bli­ve med­lem­mer af vores forening.

De 5 ændrings­for­slag er mar­ke­ret med fed neden­for under de nuvæ­ren­de vedtæg­ter. Der er mulig­hed for at dis­ku­te­re dem inden gene­ral­for­sam­lin­gen. Log ind, besøg vores med­lem­s­forum og start en ny tråd.

§1 For­e­nin­gens navn er Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF

Ændres til: §1 For­e­nin­gens navn er Historielærerforeningen 

§2 For­e­nin­gens for­mål er at vir­ke til gavn for histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen ved gym­na­siesko­ler og aner­kend­te kur­ser til Stu­den­terek­sa­men og HF, og i sam­ar­bej­de med GL at arbej­de for for­bed­ring af arbejds­for­hol­de­ne for medlemmerne

Ændres til: §2 For­e­nin­gens for­mål er at vir­ke til gavn for histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen på gym­na­si­a­le uddan­nel­ser, og i sam­ar­bej­de med GL at arbej­de for for­bed­ring af arbejds­for­hol­de­ne for medlemmerne.

§3 For­e­nin­gens for­mål søges frem­met ved afhol­del­se af møder og kur­ser med emner af fag­lig og pæda­go­gisk art samt ved udgi­vel­se af pæda­go­gi­ske hjæl­pe­mid­ler til brug ved historieundervisningen

§4 Enhver, der under­vi­ser i histo­rie ved en gym­na­siesko­le, et aner­kendt kur­sus til stu­den­ter­ek­se­men eller til HF, kan opta­ges som med­lem i for­e­nin­gen. Des­u­den kan andre, som iføl­ge uddan­nel­se og stil­ling måt­te være inter­es­se­ret deri, med besty­rel­sens god­ken­del­se opta­ges som med­lem­mer. Et med­lem, som ophø­rer med under­vis­nings­virk­som­hed, kan beva­re sit med­lem­skab i foreningen

Ændres til: §4 Enhver, der under­vi­ser i histo­rie ved en gym­na­si­al uddan­nel­se, kan opta­ges som med­lem i for­e­nin­gen. Et med­lem, som ophø­rer med under­vis­nings­virk­som­hed, kan beva­re sit med­lem­skab i foreningen.

§5 Ordi­nær gene­ral­for­sam­ling afhol­des om efter­å­ret hvert andet år (uli­ge års­tal). Den ind­vars­les mindst 1 måned før afhol­del­sen ved bekendt­gø­rel­se enten i Gym­na­siesko­len eller i for­e­nin­gens med­lems­blad eller ved udsen­del­se af skri­vel­ser til for­e­nin­gens med­lem­mer. Bekendt­gø­rel­sen skal inde­hol­de en fore­lø­big dags­or­den for gene­ral­for­sam­lin­gen. For­slag, der ønskes opta­get på dags­or­de­nen, skal være for­man­den i hæn­de sene­st 14 dage før gene­ral­for­sam­lin­gen, hvor­ef­ter ende­lig dags­or­den skal med­del­es for­e­nin­gens med­lem­mer for­ud for generalforsamlingen.

Ændres til: §5 Ordi­nær gene­ral­for­sam­ling afhol­des inden års­skif­tet i uli­ge år. Den ind­vars­les mindst 1 måned før afhol­del­sen ved bekendt­gø­rel­se enten i Gym­na­siesko­len eller i for­e­nin­gens med­lems­blad eller ved udsen­del­se af skri­vel­ser til for­e­nin­gens med­lem­mer. Bekendt­gø­rel­sen skal inde­hol­de en fore­lø­big dags­or­den for gene­ral­for­sam­lin­gen. For­slag, der ønskes opta­get på dags­or­de­nen, skal være for­man­den i hæn­de sene­st 14 dage før gene­ral­for­sam­lin­gen, hvor­ef­ter ende­lig dags­or­den skal med­del­es for­e­nin­gens med­lem­mer for­ud for generalforsamlingen

§6 På den ordi­næ­re gene­ral­for­sam­ling væl­ges en besty­rel­se på 9 med­lem­mer. Der væl­ges end­vi­de­re en sup­ple­ant ved sær­skilt afstem­ning. Sam­men med den ende­li­ge dags­or­den udsen­der besty­rel­sen en liste over de på det­te tids­punkt fore­slå­en­de kan­di­da­ter. Kan­di­da­ter kan også fore­slås på gene­ral­for­sam­lin­gen. Der væl­ges end­vi­de­re en revisor. Besty­rel­sen kon­sti­tu­e­rer sig selv med for­mand, kas­se­rer og sekre­tær og fun­ge­rer til næste ordi­næ­re gene­ral­for­sam­ling. Besty­rel­sen kan ned­sæt­te udvalg til behand­ling af for­skel­li­ge sager.

Ændres til: §6 På den ordi­næ­re gene­ral­for­sam­ling væl­ges en besty­rel­se på 9 med­lem­mer. Der væl­ges end­vi­de­re en sup­ple­ant ved sær­skilt afstem­ning. Det til­stræ­bes, at besty­rel­sen er bredt sam­men­sat. Sam­men med den ende­li­ge dags­or­den udsen­der besty­rel­sen en liste over de på det­te tids­punkt fore­slå­en­de kan­di­da­ter. Kan­di­da­ter kan også fore­slås på gene­ral­for­sam­lin­gen. Der væl­ges end­vi­de­re en revisor. Besty­rel­sen kon­sti­tu­e­rer sig selv med for­mand, næst­for­mand og kas­se­rer og fun­ge­rer til næste ordi­næ­re gene­ral­for­sam­ling. Besty­rel­sen kan ned­sæt­te udvalg til behand­ling af for­skel­li­ge sager.

§7 Ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling afhol­des efter beslut­ning af besty­rel­sen eller på skrift­lig begæ­ring af mindst en sjet­te­del af med­lem­mer­ne. Den ind­vars­les efter sam­me reg­ler som en ordi­nær generalforsamling

§8 Kon­tin­gen­tet fast­sæt­tes på en ordi­nær eller even­tu­elt en ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gens regn­skabsår går fra 1. sep­tem­ber til 31. august.

§9 Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen hæf­ter kun med for­e­nin­gens egne akti­ver, og teg­nes af formanden/kassereren i for­e­ning med et med­lem af bestyrelsen.

§10 Besty­rel­ses­med­lem­mers rej­seud­gif­ter og nød­ven­di­ge dag­pen­ge under rej­ser med for­e­nings­for­mål for øje godt­gø­res efter de til enhver tid gæl­den­de reg­ler for cen­so­rer ved studentereksamen

§11 Ændrin­ger af for­e­nin­gens love skal ved­ta­ges på en ordi­nær gene­ral­for­sam­ling med mindst to tred­je­de­le af de afgiv­ne stem­mer. For­slag til lovæn­dring skal bekendt­gø­res ved ind­vars­lin­gen til den gene­ral­for­sam­ling, hvor for­sla­ge­ne behandles

§12 Opløs­ning af for­e­nin­gen skal ved­ta­ges ved uraf­stem­ning med mindst to tred­je­de­le af de afgiv­ne stem­mer. Der­ef­ter skal den sid­ste besty­rel­se sør­ge for, at for­e­nin­gens mid­ler anven­des på en måde, der er til gavn for dan­ske histo­ri­e­læ­re­res fællesinteresser

§13 De under §§1–12 nævn­te bestem­mel­ser træ­der i kraft på vedtagelsestidspunkter.

Forfatter(e)

KS og HF‑E | Historielaerer.dk | Histo­ri­e­di­dak­tisk netværk