Kategori: Noter

Noter #241 — Per­spek­ti­ver på det antropocæne

Det­te tema­num­mers fokus på antro­po­cæn føl­ger op på histo­ri­e­di­dak­tisk net­værks kon­fe­ren­ce ’Histo­rie som sko­le­fag i antro­po­cæn tid’, som blev afholdt i marts. Tema­et er des­u­den rele­vant pga. den nye til­fø­jel­se om bære­dyg­tig­hed i ung­doms­ud­dan­nel­ser­nes for­måls­pa­ra­graf, og sidst men ikke mindst for­di, der er afsat 26 mil­li­o­ner på den ved­tag­ne finans­lov (2024–2025) til et kom­pe­ten­ce­løft til under­vis­ning i bære­dyg­tig­hed for under­vi­se­re på de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser. I det­te num­mer af Noter har du der­for mulig­hed for at kom­me med på en forun­der­lig tur, hvor artik­ler­nes for­fat­te­re kom­mer med kon­struk­ti­ve per­spek­ti­ver på, hvor­dan histo­ri­e­fa­get kan for­hol­de sig til de kom­plek­se begre­ber antro­po­cæn og […]

Noter #240 — Hvad sker der i histo­ri­e­fa­get i Skandinavien

I besty­rel­sen har vi gen­nem de sid­ste 5–6 år haft man­ge frugt­ba­re sam­ta­ler om fagets udvik­ling med vores nor­ske og sven­ske kol­le­ger. Vi vil ger­ne udbre­de drøf­tel­ser­ne om fagets frem­tid og invi­te­re jer dan­ske histo­ri­e­un­der­vi­se­re med i nog­le af over­vej­el­ser­ne og under­sø­gel­ser­ne. Når man læser histo­ri­e­fa­ge­nes ’lære­pla­ner’ i de 3 lan­de, er det tyde­ligt, hvor meget de min­der om hin­an­den. Pro­blem­o­ri­en­te­ring, nutids­o­ri­en­te­ring, histo­ri­e­be­vidst­hed og histo­ri­e­brug står alle som cen­tra­le begre­ber, der defi­ne­rer faget i både Nor­ge, Sve­ri­ge og Dan­mark. Nog­le vil­le måske også bemær­ke, at Skan­di­navi­ens histo­ri­e­fag på lidt for­skel­li­ge måder står mel­lem de tyske og angel­sak­si­ske fag­tra­di­tio­ner. Net­op fagets […]

Noter #239: Globalisering

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, Reli­gions­læ­rer­for­e­nin­gen og FALS (For­e­nin­gen af Lære­re i Sam­funds­fag) afhol­der i decem­ber i Has­se­ris et kur­sus, der har fokus på glo­ba­li­se­rings­fæ­no­me­net og stil­ler spørgs­må­let ”Glo­ba­li­se­ring — mel­lem håb og frygt?”. Det­te num­mer læg­ger sig op af det­te tema med både loka­le og glo­ba­le bril­ler og spre­der sig fra antik­ke vink­ler til højak­tu­el­le tema­er. I de to før­ste artik­ler er der fokus på den uni­ver­sel­le histo­ri­eskriv­ning — men­ne­ske­he­dens histo­rie. I ”Glo­bal­hi­sto­rie før og nu” gen­nem­går ph.d. Benja­min Peder­sen den histo­ri­ske udvik­ling af uni­ver­sal­hi­sto­ri­en fra antik­ken til i dag. Pro­fes­sor Poul Due­da­hl dyk­ker i ”Glo­ba­li­se­ringsom freds­ska­bel­se — Om UNESCO’s for­søg på at […]

Noter #238: Under­vis­ning i svæ­re emner

I det­te num­mer af Noter er det målet, at du bli­ver intro­du­ce­ret til, hvor­dan man kan under­vi­se i ’Holo­caust og andre fol­ked­rab’ og for­be­redt til gene­ral­for­sam­lings­kur­set i novem­ber. Et kur­sus som foku­se­rer på ’Under­vis­ning i svæ­re emner’. Bag­grun­den for tema­et er til­fø­jel­sen ’Holo­caust og andre fol­ked­rab’ til lære­pla­nens ker­ne­sto­f­om­rå­de, som blev til­fø­jet sid­ste år. Man kan fin­de mere inspira­tion til det­te tema på: www. aldrigmere.dk. Temaar­tik­ler­ne inde­hol­der reflek­sio­ner over under­vis­ning i svæ­re emner med udgangs­punkt i Holo­caust og fol­ked­rab. De inde­hol­der bl.a. defi­ni­tio­ner, per­spek­ti­ver, kon­kre­te øvel­ses­for­slag samt berø­rer de eti­ske over­vej­el­ser man som lærer kan ople­ve, når man under­vi­ser i […]

Noter #237: Skab Historie

En stor del af for­må­let med histo­ri­e­fa­get i både grund- og gym­na­siesko­ler er at styr­ke ele­ver­nes bevidst­hed om, at de er histo­ri­e­skab­te såvel som histo­ri­e­ska­ben­de. Den­ne tema­tik var cen­tral ved Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værks kon­fe­ren­ce “Skab Histo­rie” i marts i år og det­te num­mer af Noter deler både navn og tema med kon­fe­ren­cen. Der byg­ges vide­re på ide­en om histo­ri­e­be­vidst­hed som en cen­tral del af demo­kra­tisk dan­nel­se, og der reflek­te­res i artik­ler­ne over, hvor­dan vi som under­vi­se­re kan opkva­li­fi­ce­re, syn­lig­gø­re og, ja; under­vi­se på en måde, så ele­ver­ne net­op opnår erken­del­se af dem selv (og deres under­vi­se­re) som histo­ri­e­skab­te og ‑ska­ben­de væsner. […]

Noter #236: Silkevejen

Sil­ke­vej­en er både nog­le helt kon­kre­te kara­va­ne­ru­ter, der siden old­ti­den har koblet Fjer­nø­sten, Cen­tra­la­si­en og Euro­pa sam­men, men begre­bet er også en mere luf­tig idé om han­del og magt. Ad Sil­ke­vej­en har for­nem­me han­delsva­rer bevæ­get sig fra øst mod vest, og sam­ti­dig vid­ner byer­ne langs Sil­ke­vej­en om legen­da­ri­ske hær­fø­re­res stor­hed og fald. Dis­se kon­tra­ster og para­dok­ser går nær­væ­ren­de Noter ombord i, lige­som vi på Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens rej­se­kur­sus til okto­ber 2023 går på opda­gel­se i den histo­ri­ske og kul­tu­rel­le arv i net­op nog­le af Sil­ke­ve­jens byer i Kasak­h­stan, Kir­gi­si­stan og Usbe­ki­stan. Den før­ste arti­kel i det­te num­mer af Noter er Anne Hedeager […]

Noter #235: USA

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, Engels­klæ­rer­for­e­nin­gen og FALS (For­e­nin­gen Af Lære­re i Sam­funds­fag) afhol­der i decem­ber i Has­se­ris et kur­sus, der stil­ler spørgs­må­let: ”Ame­ri­can Nigh­t­ma­re?”. Det­te num­mer læg­ger sig op det­te tema med et fokus på ame­ri­kansk histo­rie. Num­me­ret har såle­des fokus på nog­le af de udfor­drin­ger USA står over for i dag. Her­un­der de for­skel­li­ge per­spek­ti­ver på det ame­ri­kan­ske sam­fund og den pola­ri­se­ring, der er opstå­et. Nog­le af skil­le­linjer­ne hand­ler om race og histo­rie og om tra­di­tion og moder­ni­tet. Men skil­le­linjer­ne har også udvik­let sig gen­nem USA’s rela­tivt kor­te histo­rie. Den før­ste arti­kel – skre­vet af David E. Nye (pro­fes­sor Eme­ri­tus i American […]

Noter #234: Middelalderen

Vi har i Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen valgt at det­te num­mer skul­le hand­le om Mid­delal­de­ren, da det er en af de peri­o­der vi sta­dig ven­der til­ba­ge til i under­vis­nin­gen. Num­me­ret er tænkt som inspira­tion til under­vis­nin­gen i mid­delal­de­ren, og at for­sy­ne vore med­lem­mer med ny ind­sigt i peri­o­den. Artik­ler­ne omhand­ler dels dansk mid­delal­der og rus­­sisk-ukrainsk histo­rie men har også fokus på hvor­dan man i andre euro­pæ­i­ske lan­de – med udgangs­punkt i lan­de­nes egne natio­na­le for­tæl­lin­ger — præ­sen­te­rer mid­delal­de­ren og over­gan­gen til moder­ne tid, og de didak­ti­ske over­vej­el­ser, der er for­bun­det med under­vis­ning i mid­delal­de­ren. Den før­ste arti­kel af Kim Esmark fra RUC omhandler […]

Noter #233: Nor­den under Den Kol­de Krig

Inde­væ­ren­de num­mer har Den Kol­de Krig i Nor­den som tema og er udtænkt i for­bin­del­se med Det Nor­di­ske Histo­ri­e­læ­rer­se­mi­nar 2022, der også har tit­len “Nor­den under Den Kol­de Krig”. Tema­et og ter­men Den Kol­de Krig er iføl­ge nog­le histo­ri­ke­re igen aktu­elt — måske har den aldrig været helt væk. For Nor­den har det også fået ny rele­vans efter Ruslands angreb på Ukrai­ne d. 24. febru­ar. Både i Fin­land og Sve­ri­ge er den sik­ker­heds­po­li­ti­ske situ­a­tion ble­vet et cen­tralt tema ogi skri­ven­de stund tyder meget på at de to lan­de over­ve­jer, at ansø­ge med­lem­skab af NATO, som Dan­mark, Nor­ge og Island har […]

Noter #232: For­tæl­lin­ger om Rusland

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, For­e­nin­gen af lære­re i sam­funds­fag og reli­gions­læ­rer­for­e­nin­gen afholdt i decem­ber 2021 det sto­re kur­sus ”For­tæl­lin­ger om Rusland” på Has­se­ris Gym­na­si­um. Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen har med det­te num­mer af Noter valgt at føl­ge op på kur­set med et tema med sam­me titel. Ind­hol­det er dog ander­le­des end kur­set, idet kun en af det­te blads bidrag­sy­de­re også holdt fored­rag på Has­se­ris Gym­na­si­um. Lige nu udspil­ler kri­sen i det øst­li­ge Ukrai­ne sig med Rusland som en hove­d­ak­tør, og den sik­ker­heds­po­li­ti­ske situ­a­tion kan meget vel været ændret, i tiden mel­lem dis­se linjer skri­ves (red. d. 15.2.2022) og bla­det når ud til med­lem­mer­ne. Rusland lader således […]