Lasse Taagaard

Indu­stri på udstilling

Tek­no­lo­gi­mes­sen CES, som afhol­des i Las Vegas hvert år over tre dage i janu­ar måned, berå­ber sig at være ver­dens stør­ste tek­no­lo­gi­mes­se med sine 170.000 besø­gen­de i 2018, her­af over 7000 jour­na­li­ster og foto­gra­fer, som står klar til at skri­ve hjem om nye opfin­del­ser eller kom­men­de trends; e.g. vir­tu­el rea­li­ty, selv­kø­ren­de biler og smart wat­ches. Jeg fore­stil­ler mig, at stem­nin­gen må have været mindst lige­så syden­de i Køben­havn den 18. maj 1888, hvor Den nor­di­ske Industri‑, Land­­brugs- og Kunst­ud­stil­ling åbne­de. ”Køben­havn er syg! Den har feber! Udstil­lings­fe­ber!” skrev Natio­nal­ti­den­de. Sam­ti­dig var Ritzaus Bureau på plet­ten med et udfør­ligt tele­gram, mens […]

Kri­gens historie

Da min kro­no­lo­gisk opbyg­ge­de histo­ri­e­un­der­vis­ning i 3.g nær­me­de sig år 1900, ven­te­de jeg med spæn­ding på, at min klas­se skul­le under­vi­ses i 1. Ver­denskrig. Desvær­re hop­pe­de vi let og ele­gant over den krig og gik vide­re til kri­sen i 1930’erne. Nå pyt, der kom jo én til Ver­denskrig, tænk­te jeg, men den sprang vi også over. Kun kri­gen, som aldrig blev varm – den kol­de krig — blev behand­let, men kun qua doku­men­ter og trak­ta­ter. Jeg tror næp­pe, jeg er den ene­ste, som har haft den ople­vel­se af fra­valg af ’kri­gen’ som emne i histo­ri­e­un­der­vis­ning Jeg tror næp­pe, jeg er […]

Noter #213: Vestindien

Det­te num­mer af Noter har det sær­de­les aktu­el­le tema om dansk kolo­ni­hi­sto­rie om det tid­li­ge­re Dansk Vestin­di­en. Tema­et aktu­a­li­se­re­des 31. marts 2017, hvor man mar­ke­re­de 100-året for sal­get af øer­ne i Cari­bi­en til USA. Der er det sene­ste ½ år udkom­met en strøm af bøger om Dansk Vestin­di­en og det er ikke svært at fin­de mate­ri­a­ler her­om. I den­ne for­bin­del­se skal der sær­ligt gøres opmærk­som på pragt­vær­ket om dansk kolo­ni­hi­sto­rie, der udkom i marts 2017 til erstat­ning for ”Vore gam­le tro­pe­ko­lo­ni­er” (udg. før­ste gang 1953 med sene­re revi­sio­ner). Vær­ket har som et af de 5 bind et om Vestin­di­en. Det […]

Hørings­svar fra AAU

..og her­med hørings­svar fra Aal­borg: Aal­borg den 27. marts 2017 På veg­ne af Histo­ri­estu­di­et på Aal­borg Uni­ver­si­tet, skal jeg her­med afgi­ve hørings­svar vedr. den nye bekendt­gø­rel­se og lære­plan om histo­ri­e­fa­get i gym­na­siesko­len. Vi hil­ser det vel­kom­men, at der i den nye bekendt­gø­rel­se er lagt vægt på såvel skrift­lig­hed som infor­­ma­tions-/lit­te­ra­­tur­­søg­­ning. Vi har her på AAU erfa­ring for, at de stu­de­ren­de møder op på 1. seme­ster med begræn­se­de evner til skrift­lig frem­stil­ling og lit­te­ra­tur­søg­ning. Men når histo­rie ikke som andre niveau‑A fag afslut­tes med en skrift­lig eksa­men, fin­der vi det bekym­ren­de, at der ikke er til­delt den nød­ven­di­ge for­dy­bel­ses­tid. På den måde […]

Hørings­svar fra RUC

For­e­nin­gen har mod­ta­get et hørings­svar fra RUC: “I fag­grup­pen på Histo­rie på Roskil­de Uni­ver­si­tet note­rer vi os i den nye bekendt­gø­rel­se og lære­plan om spe­ci­fikt histo­ri­e­fa­get, at der er lagt vægt på såvel skrift­lig­hed som infor­­ma­tions-/lit­te­ra­­tur­­søg­­ning. Det er ube­tin­get posi­tivt og peger kon­struk­tivt ind mod de pro­ble­mer, som vi på uni­ver­si­te­tet i dis­se år ople­ver, at en sti­gen­de del af vore stu­de­ren­de har med net­op skrift­lig frem­stil­ling og evnen til at søge og kri­tisk vur­de­re rele­vant fag­lit­te­ra­tur. Nega­tivt er det til gen­gæld at histo­ri­e­fa­get i den nye bekendt­gø­rel­se, så vidt vi kan læse s. 17–19, ikke er til­delt for­dy­bel­ses­tid og dermed […]

Noter #208: FN

Det­te num­mers tema er ‘FN’ i anled­ning af Mogens Lyk­ke­tofts for­mands­skab for FN’s gene­ral­for­sam­ling og orga­ni­sa­tio­nens 70 års fød­sels­dag i 2015. Før­ste del omhand­ler Dan­marks for­hold til FN siden 1945. Først Kri­sti­ne Kjær­s­gaards arti­kel om Dan­marks poli­tik ift. FN i peri­o­den 1949–1965, hvor­ef­ter tid­li­ge­re ambas­sa­dør Hen­ning Kjeld­gaard med fokus på bl.a. afko­lo­ni­se­rin­gen brin­ger histo­ri­en op til årtu­sin­de­skif­tet. Micha­el Størzer sam­ler med bag­grund i sit spe­ci­a­le depe­chen op omkring år 2000 og tager histo­ri­en om den dan­ske FN-poli­tik ind i det i det­te årtu­sin­de. Artik­ler Kri­sti­ne Kjær­s­gaard: Dansk FN-poli­tik 1949–65 8 Hen­ning Kjeld­gaard: FN i sid­ste tred­je­del af det tyven­de århund­re­de 14 […]