Fjen­der. Sådan var for­hol­det mel­lem dan­ske­re og sven­ske­re efter en rask lil­le krig i som­me­ren 1657. Kri­gen udvik­le­de sig i 1658 til en kata­stro­fe, der redu­ce­re­de det dan­ske rige til en svensk lyd­stat. En panikfred fulg­te inden en toårig belej­ring af hoved­sta­den, hvor kamp­gejst aflø­ste mod­løs­hed. Uden­land­ske trop­per og flå­der afgjor­de kam­pe­ne, og den poli­ti­ske lige­vægt i Nor­den blev genop­ret­tet. Men kong Fre­de­rik 3. høste­de den helt sto­re gevinst, da han i 1660 kup­pe­de sig til ene­væl­de. Og selv om sven­sker­ne og dan­sker­ne ikke læn­ge­re lig­ger i blo­dig krig, har Sven­ske­kri­ge­ne sat sig dybe spor i riva­li­se­rin­ger og køben­hav­ne­ri. Seba­sti­an Olden-Jør­gen­sen, lek­tor på Saxo-Insti­tut­tet ved Køben­havns Uni­ver­si­tet, skil­drer nog­le af de mest skæb­nesvan­gre kri­ge, Dan­mark har ople­vet – og føl­ger både histo­ri­en og myter­ne til dørs. 


Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag har stor suc­ces med sin serie “100 Dan­marks­hi­sto­ri­er”, hvor der igen­nem 8 år hver måned skal udkom­me en bog på 100 sider, som præ­sen­te­rer et histo­risk emne i over­sku­e­lig og let­læst for­mat. I novem­ber 2018 udkom SEBASTIAN OLDEN-JØRGENSEN: ”Sven­ske­kri­ge­ne”. 100 sider, 100 kr.

Sven­ske­kri­ge­ne er et trau­ma­tisk afsnit i dansk histo­rie, for­di de før­te til tab af Skå­ne, Hal­land og Blekin­ge og redu­ce­re­de Dan­mark til en euro­pæ­isk små­stat. Poli­tisk før­te de til ene­væl­dens ind­fø­rel­se og en mar­kant ændret magt­po­si­tion for den dan­ske adel. Men­ta­li­tets­hi­sto­risk har de givet anled­ning til man­ge myter, mest kendt nok histo­ri­en om “Gøn­ge­høv­din­gen” Svend Poul­sen Gøn­ge, som i vir­ke­lig­he­dens ver­den ikke var helt så ædel i sine ger­nin­ger, som han sene­re har fået ry for.

Læse­ren får rig­tig god oplys­ning på de 100 sider, og bogen er skre­vet så til­gæn­ge­ligt, at også gym­na­sie­e­le­ver kan have udbyt­te af at læse hele bogen eller enkel­te afsnit. 

Ben­te Thomsen

Olden-Jør­gen­sen behand­ler kri­gen på fle­re for­skel­li­ge niveau­er. Inden­rigs­po­li­tisk, uden­rigs­po­li­tisk og som ople­vet af den bre­de befolk­ning i lan­det, som måt­te udstå plyn­drin­ger, brand­be­skat­ning og vold fra de trop­per, som trak op igen­nem den jyske halvø og fulg­te det prin­cip, som var det almin­de­li­ge i dati­den: hæren skul­le leve af fjen­delan­det.
Bogen er byg­get op omkring fem kapit­ler: Tre slags krig, For­hi­sto­ri­en, Karl Gustav-kri­ge­ne, Krigs­ska­der og Min­det om krigen.

Olden-Jør­gen­sen er godt hjem­me i sit stof og også meget velskri­ven­de. Man for­nem­mer for­ske­ren bag for­mid­le­ren. I bogen brin­ger han en ræk­ke inter­es­san­te over­vej­el­ser om bag­grun­den for statsomvælt­nin­gen i 1660: Var der en plan eller var det en til­fæl­dig­hed? Hvad var Fre­de­rik 3.s rol­le? Hvor stod den bor­ger­li­ge-gejst­li­ge alli­an­ce? Hvem var de egent­li­ge bag­mænd? Var det Fre­de­rik 3. selv? Dron­nin­gen Sop­hie Ama­lie? Eller per­so­ner i den snæv­re kreds omkring kongen?

Kil­der­ne ræk­ker ikke til at fast­slå det ende­ligt, men man­ge kan have haft gode moti­ver. Læse­ren får rig­tig god oplys­ning på de 100 sider, og bogen er skre­vet så til­gæn­ge­ligt, at også gym­na­sie­e­le­ver kan have udbyt­te af at læse hele bogen eller enkel­te afsnit.

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *