Bente Thomsen

Sven­ske­kri­ge­ne

Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag har stor suc­ces med sin serie “100 Dan­marks­hi­sto­ri­er”, hvor der igen­nem 8 år hver måned skal udkom­me en bog på 100 sider, som præ­sen­te­rer et histo­risk emne i over­sku­e­lig og let­læst for­mat. I novem­ber 2018 udkom SEBASTIAN OLDEN-JØRGENSEN: ”Sven­ske­kri­ge­ne”. 100 sider, 100 kr. Sven­ske­kri­ge­ne er et trau­ma­tisk afsnit i dansk histo­rie, for­di de før­te til tab af Skå­ne, Hal­land og Blekin­ge og redu­ce­re­de Dan­mark til en euro­pæ­isk små­stat. Poli­tisk før­te de til ene­væl­dens ind­fø­rel­se og en mar­kant ændret magt­po­si­tion for den dan­ske adel. Men­ta­li­tets­hi­sto­risk har de givet anled­ning til man­ge myter, mest kendt nok histo­ri­en om “Gøn­ge­høv­din­gen” Svend Poulsen […]