Kategori: Faglige tip

Udstil­ling: Sko­len i Gen­for­e­nin­gens lys

Gen­for­e­nin­gen hav­de mar­kant ind­fly­del­se på ele­ver­nes sko­le­gang både før, under og efter 1920. En ny digi­tal udstil­ling for­tæl­ler, hvor­dan man i klas­se­væ­rel­set sik­re­de dan­nel­sen af tro­fa­ste, fæd­re­land­skær­li­ge bor­ge­re – i kam­pen for natio­nens over­le­vel­se. ”Gen­for­e­nin­gen har haft stor betyd­ning for vores selv­for­stå­el­se og det vrim­ler med spæn­den­de for­tæl­lin­ger. Sko­lens rol­le i åre­ne omkring Gen­for­e­nin­gen er vir­ke­lig vig­tig – men den hører vi ikke så meget om. Det har vi nu for­søgt at råde bod på”. Histo­ri­ker og pro­fes­sor Ning de Conin­ck-Smith fra pro­jekt­grup­pen Sko­le­hi­sto­rie, som står bag udstil­lin­gen Da Søn­derjyl­land blev gen­for­e­net med Dan­mark i 1920, ske­te det efter næsten seks […]

Dan­ske Taler

Dan­ske Taler – den leven­de tale­sam­ling rum­mer en stor onli­ne og åbent til­gæn­ge­lig sam­ling af dan­ske tale­ma­nuskrip­ter fra 1800 til i dag. Sam­lin­gen opda­te­res løben­de med såvel histo­ri­ske som helt aktu­el­le taler og omfat­ter i øje­blik­ket lige over 1300 taler fra alle hjør­ner af det dan­ske sam­fund. Alle taler, der opta­ges i vores onli­ne arkiv, er ledsa­get af meta­da­ta og en kort pro­fil på tale­ren.  Sam­lin­gen repræ­sen­te­rer en solid kil­de­bank og udgør en oplagt res­sour­ce for såvel under­vi­se­re i histo­rie som ele­ver på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. Taler­ne i sam­lin­gen kan anven­des som pri­mær­kil­der i for­bin­del­se med de årli­ge DHO opga­ver og den årlige […]

Nyt fra fag­kon­su­len­ten maj 2020

Kære alle Der er nu ved at være afkla­ring om afvik­lin­gen af resten af sko­le­å­ret, og jeg vil i det­te nyheds­brev for­sø­ge at adres­se­re de for­hold, der har sær­lig inter­es­se for histo­ri­e­fa­get. I for­hold til de gene­rel­le reg­ler og ram­mer vil jeg hen­vi­se til mini­ste­ri­ets hjem­mesi­de, hvor der lig­ger en meget udfol­det faq omkring de sær­li­ge for­hold, der gæl­der i år i lyset af cor­o­na­si­tu­a­tio­nen: Her behand­les ram­mer og reg­ler omkring nødun­der­vis­ning, eksa­men, fra­vær, sær­li­ge for­hold på hfe, m.m. Her­u­d­over er den meget vig­ti­ge ” Vej­led­ning til gym­na­si­a­le uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner om aflys­ning og afhol­del­se af prø­ver, afgi­vel­se af årska­rak­te­rer m.v. i […]

Gra­tis onli­ne­kur­sus i danmarkshistorie

Kur­set dæk­ker peri­o­den fra den tid­li­ge mid­delal­der omkring år 1050 til i dag og består af en blan­ding af tek­ster, video­er og quizzer. Det er opdelt i otte lek­tio­ner med ca. 40 nor­mal­si­ders tekst til hver lek­tion samt en ræk­ke mini­fored­rag og film på ca. 8–9 min. med histo­ri­ke­re fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Hver lek­tion kan afslut­tes med en quiz. Mate­ri­a­let er udar­bej­det af en ræk­ke for­ske­re fra Afde­ling for Histo­rie og Klas­si­ske Stu­di­er ved Aar­hus Uni­ver­si­tet — her­un­der to af afde­lin­gens pro­fes­so­rer, Bjørn Poul­sen og Thor­sten Bor­ring Ole­sen, som også har stå­et for den fag­li­ge redak­tion af ind­hol­det og bil­le­der i […]

UNG:DOX til­by­der doku­men­tar­film til fjernundervisning

CPH:DOX, der er Køben­havns Doku­men­tar­film­festi­val, har valgt at omlæg­ge festi­va­len til en onli­ne udga­ve som føl­ge af covid-19 situ­a­tio­nen. Det gæl­der også for UNG:DOX, festi­va­lens uddan­nel­ses­i­ni­ti­a­tiv, hvor vi nu omlæg­ger en del af vores arran­ge­men­ter til en digi­tal ver­sion, så under­vi­se­re fra hele lan­det har mulig­hed for at bru­ge pre­mi­e­re­ak­tu­el­le doku­men­tar­film i de næste ugers fjer­nun­der­vis­ning. Det koster 40 kr. pr. elev pr. film. Vi sen­der der­for den­ne infor­ma­tions­mail ud for at gøre opmærk­som på, at det er muligt at få til­sendt links til udvalg­te doku­men­tar­film i løbet af de næste par uger. Udover at være et oplagt, sjovt og spændende […]

Algo­rit­mer, fil­ter­bob­ler og fake news

Der er kom­met to nye sto­re it-tema­er om cyber­sik­ker­hed og digi­tal døm­me­kraft på emu.dk. Her kan under­vi­se­re fin­de artik­ler, for­løb og red­ska­ber, som kan under­støt­te dem, når de skal arbej­de med bl.a. digi­tal dan­nel­se og it-sik­ker­hed med ele­ver­ne. Mate­ri­a­ler­ne kan fin­de anven­del­se i man­ge for­skel­li­ge fag og i tvær­fag­li­ge for­løb. Des­u­den vil de være oplag­te i for­bin­del­se med særak­ti­vi­te­ter og modu­ler ret­tet mod gene­rel digi­tal dan­nel­se og træ­ning af it-kom­pe­ten­cer.  Gå direk­te til mate­ri­a­ler­ne her: Digi­tal døm­me­kraft Cyber­sik­ker­hed De nye tema­er er ble­vet etab­le­ret som led i den natio­na­le stra­te­gi for cyber- og infor­ma­tions­sik­ker­hed (2018–2021), der har til for­mål at sikre, […]

Fored­rag om øst­eu­ro­pæ­er­ne 30 år efter

Øst­eu­ro­pæ­er­ne – 30 år efter Ber­lin-murens fald 2019 er året for Ber­lin-murens fald, kom­mu­nis­mens ende­ligt, afslut­nin­gen på en epo­ke i Euro­pas histo­rie med had, pig­t­råd og kold krig. Anne Hau­bek og Tho­mas Ubbe­sen, tid­li­ge­re man­ge­åri­ge DR-uden­rigsjour­­na­li­­ster har gen­nem nog­le måne­der rejst med tog og bus til de yder­ste hjør­ner af den gam­le Østblok og mødt man­ge af vores øst­eu­ro­pæ­i­ske nabo­er. De har talt med meni­ge men­ne­sker, hvis skæb­ner er for­met af kom­mu­nis­me og under­tryk­kel­se, som blev kaste­bol­de for histo­ri­en og som nu har levet 30 år under en for dem næsten ube­gri­be­lig ny ver­den­sor­den.  Hvad tæn­ker de i dag om de […]

Kri­sten mis­sion i Afrika

Hvad er tro, magt og medi­er?  Tro, Magt og Medi­er er en onli­ne under­vis­nings­plat­form. Plat­for­men ret­ter sig mod fage­ne histo­rie og kri­sten­dom­skund­skab for hen­holds­vis 8.–9. klas­se i grund­sko­len samt i gym­na­si­et. Plat­for­men fin­der man på www.tromagtogmedier.dk. Selv­om plat­for­men er intu­i­tiv og let til­gæn­ge­lig, anbe­fa­ler vi, at gen­nem­læ­se lærer­vej­led­nin­gen, da den præ­sen­te­rer kil­de­ma­te­ri­a­lets kon­tekst, bag­grun­den for at ska­be plat­for­men samt de pæda­go­gi­ske prin­cip­per, den byg­ger på.  Hvem har lavet fil­me­ne, og hvem står bag plat­for­men?  Bag­grun­den for plat­for­men er doku­men­tar­fil­men De Frel­ste (2018). De Frel­ste hand­ler om 100 års dansk kri­sten mis­sion i det nord­li­ge Nige­ria. Doku­men­tar­fil­men base­rer sig på et filmarkiv, […]

Gen­for­e­nings­bus­sen 2020

Et roads­how om iden­ti­tet, sprog og histo­rie 100 året for afstem­nin­ger­ne i Slesvig og Gen­for­e­nin­gen i 1920 mar­ke­res over hele lan­det i før­ste hal­vår af 2020. Muse­um Søn­derjyl­land er midt i plan­læg­nin­gen af Gen­for­e­nings­bus­sen 2020 – et til­bud til udsko­lin­gen og gym­na­si­er­ne i hele lan­det. Bus­sen vil være en fest­lig, tvær­fag­lig og tan­ke­væk­ken­de mar­ke­ring af den mest vid­træk­ken­de enkelt­be­gi­ven­hed i Dan­mark i det 20. århund­re­de – og et afsæt til at reflek­te­re over Euro­pas nuvæ­ren­de udfor­drin­ger, kon­flik­ter og mulig­he­der for fre­de­lig samek­si­stens og demo­kra­ti. Idéen bag bus­sen Sko­ler­ne boo­k­er Gen­for­e­nings­bus­sen for en hel dag med mulig­hed for fle­re for­løb. Ved […]