Kategori: Faglige tip

Vær med til at fejre 4. maj

(Den­ne tekst er skre­vet af Maja Höhn, kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der på Alsang.dk) Der skul­le have været ALSANG-arran­­ge­­men­ter i hele lan­det. Inden cor­o­na lag­de lan­det ned, hav­de vi afta­ler med over 80 kom­mu­ner og var godt på vej til at få de sid­ste med. I peri­o­den op til og omkring 4. maj skul­le der have været omkring 500 fæl­les­sangs­ar­ran­ge­men­ter, som alle­sam­men hav­de til for­mål at mar­ke­re befri­el­sen. Der­u­d­over skul­le vi jo have været 45.000 men­ne­sker til alsang i Fre­de­riks­berg Have, som skul­le sen­des live på DR1. Alt det­te kan vi af gode grun­de ikke. Der­for mar­ke­rer vi dagen på en alter­na­tiv måde i ste­det!Syng […]

Køn og seksu­a­li­tet i histo­risk perspektiv

Den Hirs­chsprung­ske Sam­ling, Ribe Kunst­mu­se­um og Fuglsang Kunst­mu­se­um har i sam­ar­bej­de med LGBT Dan­mark net­op lan­ce­ret det nye under­vis­nings­ma­te­ri­a­le Que­er Zahrt­mann. Mate­ri­a­let tager udgangs­punkt i den dan­ske maler Kri­sti­an Zahrt­manns far­ve­ri­ge og udfor­dren­de kunst­vær­ker. Det inde­hol­der spæn­den­de tvær­fag­li­ge opga­ver om kunst, køn, seksu­a­li­tet og iden­ti­tet i et histo­risk og nuti­digt per­spek­tiv. Mate­ri­a­let har blandt andet rele­vans for fage­ne histo­rie, dansk, sam­funds­fag, old­tids­kund­skab og bil­led­kunst. Det består af en lærer-intro­­duk­tion, et ele­vark og en Power­Po­int-fil, som kan down­lo­a­desgra­tis på vores hjem­mesi­de. Mate­ri­a­let er udvik­let i for­bin­del­se med sær­ud­stil­lin­gen Kri­sti­an Zahrt­mann — Que­er, kunst og liden­skab, der er ble­vet til i sam­ar­bej­de med Ribe Kunst­mu­se­um og Fuglsang Kunst­mu­se­um. Det kan med […]

Film til propagandaforløb

Et spø­gel­se fra for­ti­den går gen­nem ver­den af i dag, og gam­le alli­an­cer og ide­a­ler står for fald. De bol­værk, man rej­ste til værn om demo­kra­ti, fri­hed og huma­nis­me efter Anden Ver­denskrig, er under pres. Karis­ma­ti­ske lede­re svin­ger igen de natio­na­le faner så højt, at al tale om inter­na­tio­nalt ansvar og sam­ar­bej­de over­dø­ves. Det er som om 1930’erne går igen. Eller er det…? Nazi­fil­men ’Vi vin­der Fol­ket’ blev i de tid­li­ge maj­da­ge 1945 kon­fi­ske­ret af poli­ti­et og til­brag­te årti­er på arkiv­hyl­der­ne. Men nu har fil­men atter set dagens lys og dan­ner sam­men med den soci­al­de­mo­kra­ti­ske pro­pa­gand­a­film ’Dan­mark for Fol­ket’ grund­la­get for […]

Altin­gets valg­test til unge

(tip fra Altin­get) Spek­trum – Altin­gets unge­me­die — til­by­der en valg­test til både FT-val­­get og EP-val­­get, hvor man kan sam­men­lig­ne sine hold­nin­ger med par­ti­er­ne. Testen skal ikke for­tæl­le, hvad man skal stem­me, men der­i­mod lede en vide­re til mere infor­ma­tion om par­ti­er­ne og val­get.  Kan det måske være til nyt­te for jer valg­kam­pen? Vi har en del mate­ri­a­le om beg­ge valg hen­vendt til en ung mål­grup­pe. Jeg tæn­ker, det kan være et sjovt grund­lag for debat i klas­ser­ne og rele­vant i for­hold til den sam­funds­fag­li­ge del af under­vis­nin­gen – både under og efter val­get. Fol­ke­tings­valgtest Euro­pa­par­la­mentsvalg­test Du må ende­lig sige […]

Podcasts til unge om EU

Vi har i AOF med støt­te fra Euro­pa­næv­net lavet en podcast i 4 afsnit om EU’s histo­rie fra 1945 og op til i dag, og jeg skri­ver for­di de 4 afsnit kan bru­ges i under­vis­nin­gen som optakt for unge til EP-val­­get 26. maj.  Ind­hold: Peter Lau­ge­sen, der er pris­be­løn­net fored­rags­hol­der og doku­men­ta­rist kendt fra pro­jekt Vores Euro­pa er den gen­nem­gå­en­de for­tæl­ler. Han inter­viewer under­vejs Peter Par­bo, Poul Niel­son, Uffe Elle­­man-Jen­­sen og Chri­stel Schal­de­mo­se i de for­skel­li­ge afsnit, der sæt­ter fokus på EU’s grund­læg­ge­res visio­ner om en Kul og Stå­lu­ni­on, den kol­de krig, Dan­marks ind­træ­den i EF, afslut­nin­gen af den kol­de krig […]

Essay­kon­kur­ren­ce om Dannebrog

(Jeg har mod­ta­get den­ne hen­ven­del­se fra Søren Cruys-Bag­­ger /LH ) Dan­­marks-Sam­­fun­­det søsæt­ter fra april en lands­dæk­ken­de essay­kon­kur­ren­ce, hvor unge fra fol­ke­sko­ler­ne og ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne invi­te­res til at give deres syn på ver­dens æld­ste natio­nal­flag, Dan­ne­brog.  Dan­­marks-Sam­­fun­­det vil ger­ne høre de unges tan­ker om, hvil­ken betyd­ning vores natio­na­le sym­bol Dan­ne­brog har for dem i 2019. Essay­et må ger­ne afspej­le de unges per­son­li­ge reflek­sio­ner og over­vej­el­ser om Dan­ne­brogs betyd­ning for dem. Det må ger­ne være skre­vet i en direk­te stil, der vejer både for og imod fla­gets betyd­ning for dan­sker­ne. Dead­li­ne for afle­ve­ring af tek­ster­ne er den 1. okto­ber 2019 kl. 12.00. De seks vin­de­re offentliggøres […]

DON’T BE Blank på Europa

(Tip fra DR) Vi har på DR Under­vis­ning udvik­let et under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om EU på bag­grund af pro­gram­se­ri­en ‘Skål for Euro­pa — med Anders Fogh Ras­mus­sen’. Mate­ri­a­let er mål­ret­tet sam­funds­fag, men vil også kun­ne anven­des i en ræk­ke sprog­fag som tysk, spansk, engelsk og fransk (er der nogen ste­der, man har ita­li­ensk, så er det også en mulig­hed), og natur­lig­vis histo­rie. I den­ne anled­ning tager jour­na­li­sten i pro­gram­met, Mor­ten Brink Iwer­sen, på road trip og hol­der fored­rag om emner­ne og det at rej­se med Anders Fogh Ras­mus­sen. Det er gan­ske gra­tis og fore­går i april – før og efter påske.  Link til undervisningsmaterialet […]

Bre­xit. Far­vel til EU, hvorfor?

(Jeg har fået det­te til­bud om fored­rag for ele­ver om Bre­xit fra Jakob Ille­borg /LH) Jeg hed­der Jakob Ille­borg. Jeg har i en årræk­ke været TV-vært på DR Kon­tant og på det glo­ba­le TV-maga­sin DR2 Dagen. Før det var jeg DRs kor­re­spon­dent i Lon­don, hvor jeg har boet i tyve år. Lige nu befin­der jeg mig i Lon­don, hvor jeg arbej­der på en bog og et tv-pro­­gram, der skal for­kla­re det histo­ri­ske for­løb, der før­te til Bre­xit. For selv­om der her­sker abso­lut for­vir­ring om, hvor bri­ter­ne er på vej hen, og hvad det bety­der for dem og for os, så for­kla­rer en histo­risk per­spek­ti­ve­ring meget […]

Kil­der til 100 års teknologihistorie

(Jeg har mod­ta­get et tip fra Pal­le Søren­sen, som er næst­for­mand i Inge­ni­ør­for­e­nin­gen IDA’s Sel­skab for Histo­risk Tek­no­lo­gi, HITEK) Hvis du og dine ele­ver er inter­es­se­ret i tek­nik, og hvor­dan tek­no­lo­gi­en har påvir­ket udvik­lin­gen i det dan­ske sam­fund, så giver Inge­ni­ø­rer­nes Dan­marks­hi­sto­rie detal­je­ret viden om udvik­lin­gen fra 1892 til 2006. Den er skre­vet af og for de inge­ni­ø­rer, som skab­te det moder­ne Dan­marks infra­struk­tur og under­vejs ivrigt debat­te­re­de den tek­no­lo­gi­ske udvik­ling. De 325.000 tids­skrifts­si­der, som for­skel­li­ge inge­ni­ør­or­ga­ni­sa­tio­ner har udgi­vet fra 1892 og frem, er Inge­ni­ø­rer­nes dan­marks­hi­sto­rie. Det ene­stå­en­de mate­ri­a­le rum­mer oplys­nin­ger om de fleste stør­re infra­struk­tur­pro­jek­ter, såsom bro­er, hav­ne, ski­be, jernbaner, […]

Rigs­ar­ki­vet søger klas­ser til at teste for­løb i kildekritik

(fra Rigs­ar­ki­vets nyheds­brev til lære­re) Med Rigs­ar­ki­vets under­vis­nings­for­løb, Spa­desla­get, får ele­ver­ne øvet deres kil­de­kri­ti­ske sans, sam­ti­dig med at de får et ind­blik i en begi­ven­hed under 2. ver­denskrig. Rigs­ar­ki­vet søger 10–15 sko­le­klas­ser, som vil teste under­vis­nings­ma­te­ri­a­let, Kil­de­kri­tisk for­løb om Spa­desla­get i Hader­s­lev 1940. Mate­ri­a­let er udvik­let af Rigs­ar­ki­vet, og det kan anven­des af Grund­sko­lens 6.–9. klas­se­trin samt ung­doms­ud­dan­nel­ser. Mate­ri­a­let har fokus på at give ele­ver­ne red­ska­ber til kil­de­kri­tik og lære ele­ver­ne selv at for­mu­le­re en pro­blem­for­mu­le­ring. Sam­ti­dig får ele­ver­ne med det auten­ti­ske kil­de­ma­te­ri­a­le et ind­blik i en begi­ven­hed under besæt­tel­ses­ti­den, hvor dan­ske nazi­ster prø­ve­de at kom­me til mag­ten.  Der skal […]