The End of Europe

Hvor­når

7. decem­ber 2020 
09:00 — 22:00

Hvor

Has­se­ris Gymnasium
Has­se­ris­vej 300, Aal­borg, 9000 

Begi­ven­heds­ty­pe

Pro­gram

09:00–09:50 Enhed og split­tel­se i euro­pæ­isk ånds-og iden­ti­tets­hi­sto­rie v. Adam Holm i sam­ta­le med Fre­de­rik Stjer­n­felt og Uffe Østergaard

10:10–11:00 Euro­pæ­i­ske per­spek­ti­ver I
• Kam­pen om Cen­tral­eu­ro­pa (v. Vibe Termansen)
• Tys­kland i Euro­pa efter Murens fald (v. Peter Nedergaard)
• Reli­gion i Euro­pa: Udfor­dring eller sam­lings­punkt? (v. Lene Kühle)

11:10–12:00 Euro­pæ­i­ske per­spek­ti­ver II
• Euro­pa­vi­sio­ner — før og nu (v. Thor­sten Borring)
• Euro­pa, populis­me og det yder­ste høj­re (v. Man­ni Crone)
• Kon­ti­nu­i­tet og brud i kri­sten­dom­men fra old­kir­ken til i dag (v. Mar­tin Schwarz Lausten)

12:00–13:45 Frokost og fagkonsulenter

13:45–14:35 Is the­re a Euro­pe­an Cul­tu­re con­fron­ting Islam? v. Oli­vi­er Roy

14:55–16:20 Hvad er sta­tus på det euro­pæ­i­ske pro­jekt? v. ord­s­ty­rer Cle­ment Kjers­gaard og med del­ta­gel­se af Uffe Elle­mann- Jen­sen, Mogens Lyk­ke­toft, Per Stig Møl­ler og Vil­ly Søvndal

16:40–18:00 Årets overraskelse

18:00–19:00 Mid­dag

19:00–20:00 Frem­ti­dens Euro­pa – stormagt, ame­ri­kansk vasal eller kamp­plads for kine­sisk-ame­ri­kansk riva­li­se­ring?  v. Peter Vig­go Jakobsen

Hent fuldt program

[wpdm_package id=‘25503’ template=“link-template-bsthumnail”]

Til­mel­ding og hen­ven­del­ser om pro­gram­met sker til: ja@hasseris-gym.dk

Én sam­let til­mel­ding fra hver sko­le med angi­vel­se af EAN-num­mer samt nav­ne, mailadres­ser og fag på de del­ta­gen­de sen­des til ja@hasseris-gym.dk — afbud muligt frem til d. 23. august. Vi tager for­be­hold for pro­gra­mæn­drin­ger mm.

COVID 19: Hvis en evt. anden bøl­ge af Cor­o­na-virus­sen med­fø­rer restrik­tio­ner i for­hold til afvik­ling af arran­ge­men­ter, så vil vi omkring star­ten af novem­ber tage stil­ling til om situ­a­tio­nen umu­lig­gør en afvik­ling af kur­set under rime­li­ge vil­kår. Det­te såle­des, at det er muligt at afly­se kur­set inden, at del­ta­ger­be­ta­lin­gen opkræves.

 

Cas­per Døs­sing, regions­se­kre­tær Nordjylland

 


Link­bi­bli­o­te­ket

Log ind og til­føj et link til undervisningen:


 

Eventkategorier: