Mirela Ismaili Redzic

Dan­ske ele­ver med i Inter­na­tio­nalt projekt

På vej til fly­ve­ren med min elev Aziza Meq­dad… God stem­ning i luf­ten og glæ­de… Aziza for­tæl­ler mig, hvor under­ligt de andre ele­ver synes, det er, at hun rej­ser ale­ne med sin lærer, men at hun selv er rig­tig glad. Hun ved ikke helt hvad der ven­ter hen­de, men hun glæ­der sig væl­dig meget til den nye ople­vel­se. Vi er nem­lig på vej til Euro­Cli­os årli­ge kon­fe­ren­ce i Vil­ni­us. Aziza er med som elev. Euro­Cli­os 29.årlige kon­fe­ren­ce mod­ta­ger ele­ver for før­ste gang. Og min elev er med… Hvor er jeg stolt af det! Jeg, som har fulgt Euro­Cli­os arbej­de i […]

Noter #234: Middelalderen

Vi har i Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen valgt at det­te num­mer skul­le hand­le om Mid­delal­de­ren, da det er en af de peri­o­der vi sta­dig ven­der til­ba­ge til i under­vis­nin­gen. Num­me­ret er tænkt som inspira­tion til under­vis­nin­gen i mid­delal­de­ren, og at for­sy­ne vore med­lem­mer med ny ind­sigt i peri­o­den. Artik­ler­ne omhand­ler dels dansk mid­delal­der og rus­­sisk-ukrainsk histo­rie men har også fokus på hvor­dan man i andre euro­pæ­i­ske lan­de – med udgangs­punkt i lan­de­nes egne natio­na­le for­tæl­lin­ger — præ­sen­te­rer mid­delal­de­ren og over­gan­gen til moder­ne tid, og de didak­ti­ske over­vej­el­ser, der er for­bun­det med under­vis­ning i mid­delal­de­ren. Den før­ste arti­kel af Kim Esmark fra RUC omhandler […]

Noter #232: For­tæl­lin­ger om Rusland

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, For­e­nin­gen af lære­re i sam­funds­fag og reli­gions­læ­rer­for­e­nin­gen afholdt i decem­ber 2021 det sto­re kur­sus ”For­tæl­lin­ger om Rusland” på Has­se­ris Gym­na­si­um. Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen har med det­te num­mer af Noter valgt at føl­ge op på kur­set med et tema med sam­me titel. Ind­hol­det er dog ander­le­des end kur­set, idet kun en af det­te blads bidrag­sy­de­re også holdt fored­rag på Has­se­ris Gym­na­si­um. Lige nu udspil­ler kri­sen i det øst­li­ge Ukrai­ne sig med Rusland som en hove­d­ak­tør, og den sik­ker­heds­po­li­ti­ske situ­a­tion kan meget vel været ændret, i tiden mel­lem dis­se linjer skri­ves (red. d. 15.2.2022) og bla­det når ud til med­lem­mer­ne. Rusland lader således […]