Dan­marks­hi­sto­rie i 12 inter­ak­ti­ve i‑books

Danmarkshistorien.dk har udgi­vet en del af deres frem­stil­lings­ma­te­ri­a­le som 12 gra­tis inter­ak­ti­ve i‑books, som kan læses på en æble­dims (iPad, iPho­ne). Jeg har hen­tet ‘EF og kri­se­ti­der’, nr. 11 i seri­en, og det ser ret godt ud: 35 sider med enkel­te lyd- og videoklip og en lil­le repe­te­tions­quiz til sidst med 10 spørgs­mål, som man … Læs mere Dan­marks­hi­sto­rie i 12 inter­ak­ti­ve i‑books

Læs avi­ser fra før 1915 — pri­mær­kil­der gal­o­re!

I 2014 begynd­te stats­bi­bli­o­te­ket at digi­ta­li­se­re avi­ser fra mikro­film. Pt. er ca. 4 mil­li­o­ner avis­si­der til­gæn­ge­li­ge.

Pga. ophavs­ret er der dog kun fri adgang til avi­ser trykt før 1915.

Find søge­ba­sen her

Des­u­den giver man­ge kom­mu­ners bibli­o­te­ker adgang til Pres­s­Re­a­der - et arkiv med onli­ne adgang til 4000 avi­ser og tids­skrif­ter fra 100 for­skel­li­ge lan­de.

 

Pra­cti­cal Peda­go­gies i Toulou­se

Rus­sel Tarr har kon­tak­tet for­e­nin­gen for at rek­la­me­re for sin kon­fe­ren­ce d. 15–16/10  for histo­ri­e­læ­re­re på den inter­na­tio­na­le sko­le i Toulou­se. 70 wor­ks­hops for både pri­mary og secon­dary tea­chers  — det ser spæn­den­de ud. Læs mere her.   0 Lars HenriksenFor­mand | Historielaerer.dk | http://lektoren.dk

Noter #205 — histo­ri­e­di­dak­tik

(Eks­klu­sivt sne­ak-pre­view på det nye num­mer af Noter —  Præ­sen­ta­tion af artik­ler­ne) Det­te num­mer vil præ­sen­te­re læser­ne for en ræk­ke artik­ler omhand­len­de histo­ri­e­di­dak­tik. Først føl­ger en arti­kel af tid­li­ge­re fag­kon­su­lent Lene Jep­pe­sen, hvor hun præ­sen­te­rer sine tan­ker om fagets frem­tid efter­fulgt af Hei­di Eske­lund Knud­sen, der skri­ver om histo­ri­e­di­dak­tik. Der­næst føl­ger en ræk­ke artik­ler, som … Læs mere Noter #205 — histo­ri­e­di­dak­tik

Chri­sti­an Vol­l­mond ny fag­kon­su­lent

Den 1. novem­ber 2014 til­træ­der  Chri­sti­an Vol­l­mond som fag­kon­su­lent i fage­ne histo­rie, reli­gion og filo­so­fi. Chri­sti­an Vol­l­mond er lek­tor i histo­rie og reli­gion og under­vi­ser ved Køben­havns VUC. Chri­sti­an Vol­l­mond har været med­lem af for­e­nin­gens besty­rel­se og udgi­vet fle­re lærebø­ger til ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne,  sene­st  “Fra for­tid til histo­rie”, en frem­ra­gen­de bog om fagets iden­ti­tet og meto­der. … Læs mere Chri­sti­an Vol­l­mond ny fag­kon­su­lent