Udstil­lin­gen “Fol­ket, Bogen, Lan­det” kan ses på Køben­havns Råd­hus den 7. — 16. juni 2016.

Den nu afdø­de pro­fes­sor, Robert Wistrich, fra Hebrew Uni­ver­si­ty i Jerus­a­lem, fik af Simon Wie­sent­hal Cen­tret til opga­ve at lave en udstil­ling om Isra­els histo­rie, og det blev til den histo­ri­ske udstil­ling, “Fol­ket, Bogen, Landet”.

Det­te gen­ne­m­ar­bej­de­de forsk­nings­pro­jekt giver os mulig­he­den for at ople­ve histo­ri­en bag jøde­r­nes 3.500 år lan­ge for­hold til Det Hel­li­ge Land, fra dets bibel­ske rød­der til old­ti­dens kon­ge­ri­ger under David og Salo­mon, fra grund­læg­gel­sen af Jerus­a­lem til øde­læg­gel­sen af Det Andet Tem­pel, fra romer­nes besæt­tel­se af Judæa til kri­sten­dom­mens fød­sel, fra kor­sto­ge­ne til mus­lim­sk sty­re, fra dia­spora til pio­ne­rer­nes gen- og nyop­byg­ning, fra den diplo­ma­ti­ske ind­sats, der affød­te en moder­ne jødisk nation til den næsten tota­le uds­let­tel­se af Euro­pas jøder i Shoah/Holocaust… frem til opret­tel­sen af sta­ten Isra­el og det jødi­ske folks til­ba­ge­ven­den til deres for­fædres hjemland.
Den­ne udstil­ling har, siden dens ind­vi­el­se ved UNESCOs hoved­kvar­ter i Paris (juni, 2014), været præ­sen­te­ret på adskil­li­ge pre­sti­ge­fyld­te ste­der, der­i­blandt For­e­ne­de Natio­ner i New York, Knes­set i Jerus­a­lem, Den Ame­ri­kan­ske Kon­gres i Was­hin­g­ton D.C. samt i Vati­ka­net i Rom.

Udstil­lin­gen er arran­ge­ret af Yvet­te  Esper­sen, http://sammenomisrael.dk/ 

Pla­kat og uddannelsesmateriale

(hold musen over pla­ka­ten og klik frem i neder­ste ven­stre hjørne)

 

 

Der er mulig­hed for at opsæt­te udstil­lin­gen fle­re gan­ge, og ikke kun i Stor­kø­ben­havn. Med­lem­mer­ne opfor­dres til at for­tæl­le hvor­når og hvor, de kun­ne tæn­ke sig at ople­ve den, så arran­gø­rer­ne kan tage høj­de for det i pla­ner­ne for 2016–2017.

Skriv dine for­slag i kom­men­tar­fel­tet nedenfor.

1 kommentar til “Fol­ket, Bogen, Landet

  1. På veg­ne af pro­jek­tet vil jeg sige tak til Lars Hen­rik­sen! Der­næst vil jeg sige at hvis nogen vil have links om hvor­dan udstil­lin­gen blev til — og hvil­ke udfor­drin­ger der har været — skriv direk­te til mig: diankj@gmail.com. Og ende­lig: Hvis der er nogen der vil hjæl­pe til at udar­bej­de en “gå-på-opda­gel­ses-ark”, som ele­ver kun­ne bru­ge for at fin­de infor­ma­tio­ner på udstil­lings­pa­ne­ler­ne, hører jeg ger­ne nær­me­re. / Dina Grossman 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *