Slan­gens favn­tag” er en colum­bi­ansk film, som har pre­mi­e­re i neden­stå­en­de dan­ske bio­gra­fer den 19/5.

Grand Tea­tret, København
Vester Vov Vov, København
Val­by Kino
Gen­tof­te Kino
Øst for Para­dis, Aarhus
Cafe Bio­gra­fen, Odense
Bif­fen, Aalborg
Nico­lai Bio, Kolding
Palads 1–2‑3, Frederikshavn
Thi­sted Kino
Ishøj Bio

Fil­men bli­ver til­gæn­ge­lig for sær­vis­nin­ger og sko­le­vis­nin­ger efter biografen.

Fil­men er en smuk skil­dring af Ama­zo­nas­re­gio­nen og de oprin­de­li­ge folk, der bebor den. Sam­ti­dig er det en histo­risk for­tæl­ling om vest­lig kolo­ni­a­lis­me og mar­kant for­skel­li­ge ver­dens­syn i Lat­i­na­me­ri­ka og Europa.

Fil­men fore­går i før­ste del af det 20. århund­re­de. De to vest­li­ge hoved­rol­ler i fil­men er byg­get på de vir­ke­li­ge opda­gel­ses­rej­sen­de Theo­dor Koch-Grün­berg og Richard Evans Schul­tes og manuskrip­tet skre­vet ud fra dis­ses opteg­nel­ser. Der­for har fil­men, sine fik­ti­ve ele­men­ter til trods, en stærk for­ank­ring i ver­dens­hi­sto­ri­en og kun­ne der­for være oplagt til brug i historieundervisningen.

Log ind som med­lem og se under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til spansk og historie:

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *