Histo­ri­e­di­dak­tik: Er histo­rie et repro­du­ce­ren­de fag?

Reproducerer vi bare lærebøger? Kilde: http://pixabay.com/en/book-bored-college-education-15584/

I for­e­nin­gens face­book­grup­pe fulg­te jeg et link til en arti­kel af Har­ry Haue og Hei­di Knud­sen fra Gym­Pæd 2.0, 2013 om histo­ri­e­di­dak­tik, som pro­vo­ke­re­de mig lidt. I “Udfor­drin­ger til histo­ri­e­di­dak­tik­ken” skri­ver de bl.a. at “rede­gø­rel­ser for og gen­gi­vel­ser af grund­bogs­lig­nen­de ind­hold sta­dig spil­ler en stor rol­le i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen.” “Rede­gø­rel­ser for og gen­gi­vel­ser af grund­bogs­lig­nen­de ind­hold spil­ler sta­dig en … Læs mere Histo­ri­e­di­dak­tik: Er histo­rie et repro­du­ce­ren­de fag?