Kategori: FIP

Nyt fra fag­kon­su­len­ten – juni 2020

Kære kol­le­ger Med som­mer­fe­ri­en tæt på, vil jeg først og frem­mest ønske alle en god som­mer, men også kort infor­me­re om FIP i det kom­men­de sko­le­år og ind­by­de til at I sen­der input til mig. FIP i histo­rie (stx/hf/hfe) vil i sko­le­å­ret 2020–2021 være ander­le­des end i de fore­gå­en­de år, hvil­ket jeg også nævn­te for og dis­ku­te­re­de med del­ta­ger­ne på årets FIP-kur­­ser i faget. FIP-kur­­ser­­ne i histo­rie vil i sko­le­å­ret 2020–21 være cen­tre­re­de om en ræk­ke kon­kre­te udvik­lings­pro­jek­ter i faget.  Der afhol­des i sep­tem­ber et ind­le­den­de kur­sus, hvor det fag­li­ge udvik­lings­pro­jekt intro­du­ce­res, ram­me­sæt­tes og der laves afta­ler om det vide­re for­løb i net­værks­grup­per. Her­ef­ter skal man […]