Sha­red histo­ri­es — ny euro­pæ­isk e‑bog

Euro­pa­rå­det har fået skre­vet og udgi­vet en fæl­les­eu­ro­pæ­isk e‑bog til histo­ri­e­un­der­vis­ning på for­skel­li­ge niveau­er, her­un­der ‘secon­dary school’, som sva­rer til gym­na­si­alt niveau. Den er skre­vet ud fra — eller til udvik­ling af —  et fæl­les­eu­ro­pæ­isk per­spek­tiv.  Tit­len giver et fin­ger­peg om inten­tio­ner­ne bag, og de er såmænd gode nok. (Til den regio­na­le wor­ks­hop jeg delt­og … Læs mere Sha­red histo­ri­es — ny euro­pæ­isk e‑bog

Ken­der du DR Gym­na­si­um?

Ken­der du/bruger du DR Gym­na­si­um ? DR har gjort en mas­se små klip til­gæn­ge­li­ge via UNI-login. De er kate­go­ri­se­ret efter fag, men også søg­ba­re efter emner. Man kan gem­me klip under sin bru­ger. Jeg har nog­le ele­ver, som arbej­der med Chri­sti­a­nia og de kun­ne spe­ci­elt godt lide det­te klip. (kræ­ver UNI-login) Har du nog­le ynd­lings­klip? (“Luk … Læs mere Ken­der du DR Gym­na­si­um?

Doku­men­tar­fil­men “Slag­te­bænk Dybbøl”

Vi har fået et tip fra Lise­lot­te Michel­sen på det dan­ske fil­min­sti­tut, DFI: Det dre­jer sig om doku­men­tar­fil­men ’Slag­te­bænk Dybbøl – histo­ri­en om sla­get ved Dybbøl i 1864’.  Den kun­ne måske være inter­es­sant for histo­ri­e­læ­re­re at bru­ge i under­vis­nin­gen i forb. med Ole Bor­nedals meget hype­de tv-serie ’1864’, der har pre­mi­e­re på DR 12. okto­ber. Det … Læs mere Doku­men­tar­fil­men “Slag­te­bænk Dybbøl”

Histo­ri­e­di­dak­tik: Er histo­rie et repro­du­ce­ren­de fag?

Reproducerer vi bare lærebøger? Kilde: http://pixabay.com/en/book-bored-college-education-15584/

I for­e­nin­gens face­book­grup­pe fulg­te jeg et link til en arti­kel af Har­ry Haue og Hei­di Knud­sen fra Gym­Pæd 2.0, 2013 om histo­ri­e­di­dak­tik, som pro­vo­ke­re­de mig lidt. I “Udfor­drin­ger til histo­ri­e­di­dak­tik­ken” skri­ver de bl.a. at “rede­gø­rel­ser for og gen­gi­vel­ser af grund­bogs­lig­nen­de ind­hold sta­dig spil­ler en stor rol­le i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen.” “Rede­gø­rel­ser for og gen­gi­vel­ser af grund­bogs­lig­nen­de ind­hold spil­ler sta­dig en … Læs mere Histo­ri­e­di­dak­tik: Er histo­rie et repro­du­ce­ren­de fag?