Noter #205 — histo­ri­e­di­dak­tik

(Eks­klu­sivt sne­ak-pre­view på det nye num­mer af Noter —  Præ­sen­ta­tion af artik­ler­ne) Det­te num­mer vil præ­sen­te­re læser­ne for en ræk­ke artik­ler omhand­len­de histo­ri­e­di­dak­tik. Først føl­ger en arti­kel af tid­li­ge­re fag­kon­su­lent Lene Jep­pe­sen, hvor hun præ­sen­te­rer sine tan­ker om fagets frem­tid efter­fulgt af Hei­di Eske­lund Knud­sen, der skri­ver om histo­ri­e­di­dak­tik. Der­næst føl­ger en ræk­ke artik­ler, som … Læs mere Noter #205 — histo­ri­e­di­dak­tik

Chri­sti­an Vol­l­mond ny fag­kon­su­lent

Den 1. novem­ber 2014 til­træ­der  Chri­sti­an Vol­l­mond som fag­kon­su­lent i fage­ne histo­rie, reli­gion og filo­so­fi. Chri­sti­an Vol­l­mond er lek­tor i histo­rie og reli­gion og under­vi­ser ved Køben­havns VUC. Chri­sti­an Vol­l­mond har været med­lem af for­e­nin­gens besty­rel­se og udgi­vet fle­re lærebø­ger til ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne,  sene­st  “Fra for­tid til histo­rie”, en frem­ra­gen­de bog om fagets iden­ti­tet og meto­der. … Læs mere Chri­sti­an Vol­l­mond ny fag­kon­su­lent

Sha­red histo­ri­es — ny euro­pæ­isk e‑bog

Euro­pa­rå­det har fået skre­vet og udgi­vet en fæl­les­eu­ro­pæ­isk e‑bog til histo­ri­e­un­der­vis­ning på for­skel­li­ge niveau­er, her­un­der ‘secon­dary school’, som sva­rer til gym­na­si­alt niveau. Den er skre­vet ud fra — eller til udvik­ling af —  et fæl­les­eu­ro­pæ­isk per­spek­tiv.  Tit­len giver et fin­ger­peg om inten­tio­ner­ne bag, og de er såmænd gode nok. (Til den regio­na­le wor­ks­hop jeg delt­og … Læs mere Sha­red histo­ri­es — ny euro­pæ­isk e‑bog

Ken­der du DR Gym­na­si­um?

Ken­der du/bruger du DR Gym­na­si­um ? DR har gjort en mas­se små klip til­gæn­ge­li­ge via UNI-login. De er kate­go­ri­se­ret efter fag, men også søg­ba­re efter emner. Man kan gem­me klip under sin bru­ger. Jeg har nog­le ele­ver, som arbej­der med Chri­sti­a­nia og de kun­ne spe­ci­elt godt lide det­te klip. (kræ­ver UNI-login) Har du nog­le ynd­lings­klip? (“Luk … Læs mere Ken­der du DR Gym­na­si­um?

Doku­men­tar­fil­men “Slag­te­bænk Dybbøl”

Vi har fået et tip fra Lise­lot­te Michel­sen på det dan­ske fil­min­sti­tut, DFI: Det dre­jer sig om doku­men­tar­fil­men ’Slag­te­bænk Dybbøl – histo­ri­en om sla­get ved Dybbøl i 1864’.  Den kun­ne måske være inter­es­sant for histo­ri­e­læ­re­re at bru­ge i under­vis­nin­gen i forb. med Ole Bor­nedals meget hype­de tv-serie ’1864’, der har pre­mi­e­re på DR 12. okto­ber. Det … Læs mere Doku­men­tar­fil­men “Slag­te­bænk Dybbøl”