altinget

Ny EU-gui­de på altinget.dk

Vi har fået et tip om nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til under­vis­ning om EU:

Kri­stof­fer Hecquet har stå­et for et pro­jekt for Altin­get, der ger­ne skul­le gøre det lidt let­te­re og sjove­re at under­vi­se om EU på gym­na­si­et i histo­rie og samfundsfag.

EU-gui­de er byg­get op om en hold­ning­s­test, hvor ele­ver­ne kan se, hvil­ken af de dan­ske par­la­men­ta­ri­ke­re, de er mest eni­ge med. Her­i­gen­nem får de hur­tigt en per­son­lig ind­gang til stof­fet og man vil kun­ne sam­men­lig­ne par­la­men­ta­ri­ker­nes hold­nin­ger med sine egne og føl­ge deres aktiviteter.

Der­til fin­des der seks repor­ta­ge­vi­deo­er fra de poli­ti­ske grup­per, som har afsæt i 19-åri­ge Sara, der stil­ler nai­ve, men også dril­len­de spørgs­mål, så man både lærer og bli­ver underholdt.

Til sidst fin­des der jour­na­li­sti­ske tek­ster (hvor kil­der­ne for­tæl­ler), gra­fi­ske for­kla­rin­ger og en gui­de til, hvor­dan man kan kom­me i kon­takt med Europa-Parlamentet.

Kri­stof­fer Hecquet vil ger­ne have feed­ba­ck fra lærer­ne, så hold dig ikke til­ba­ge med en kommentar.

Det kan også være du  ken­der til andre gode, åbne onli­ne res­sour­cer til under­vis­ning om EU’s historie?

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *