For­bry­del­se og straf — gra­tis undervisningsmateriale

OBS: Mate­ri­a­let er til­sy­ne­la­den­de ikke læn­ge­re til­gæn­ge­ligt. /LH 2024

Nu er for­e­nin­gen For­se­te klar med et nyt onli­ne lærings­u­ni­vers, der sæt­ter fokus på straf i et sam­funds­hi­sto­risk, ‑etisk og ‑fag­ligt per­spek­tiv. Mate­ri­a­let tager afsæt i den nye­ste forsk­ning samt den unik­ke viden, der op gen­nem tiden er sam­let hos fag­folk, som til dag­lig arbej­der i kri­mi­nal­forsor­gen og i den juri­di­ske sek­tor. Mate­ri­a­let hed­der ’For­bry­del­se og straf’ og er til­gæn­ge­ligt alle­re­de nu.

Ved du egent­lig, hvor­for vi som sam­fund straf­fer – og hvor­for vi straf­fer på den måde, som vi gør? Vores straf­fe­me­to­der har ikke ale­ne en nær til­knyt­ning til det her­sken­de men­ne­ske­syn og den måde, vi har valgt at ind­ret­te vores sam­fund på. Vores straf­fe­sy­stem bun­der i høj grad også på tid­li­ge­re tiders prak­sis og verdenssyn.

Straf hand­ler imid­ler­tid om at påfø­re et andet men­ne­ske lidel­se og ube­hag, lige­som straf­fe­sy­ste­met er meget dyrt i et sam­fund­s­ø­ko­no­misk per­spek­tiv. Det er der­for afgø­ren­de, at vi for­står de grund­tan­ker, som vores straf­fe­sy­stem er fun­de­ret på — og at vi der­fra dis­ku­te­rer straf som kon­cept samt det for­mål, vi ger­ne vil have, at straf­fen skal opfyl­de. Sær­ligt her i Dan­mark, da vi i mod­sæt­ning til man­ge andre lan­de ikke har en for­mel for­måls­pa­ra­graf i vores straffelovgivning.

Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let ’For­bry­del­se og straf’ til­by­der gym­na­sie­e­le­ver i histo­rie og sam­funds­fag en for­stå­el­se for udform­nin­gen af vores nuvæ­ren­de straf­fe­sy­stem. Mate­ri­a­let giver ele­ver­ne red­ska­ber­ne til at afko­de den aktu­el­le retspo­li­ti­ske debat og mulig­he­den for på et oplyst grund­lag at blan­de sig i udvik­lin­gen af det sam­fund, de selv er en del af. Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let er mål­ret­tet ele­ver i gym­na­si­et (sam­funds­fag og histo­rie på A- eller B‑niveau) og kan fin­des gra­tis til­gæn­ge­ligt på:

www.forbrydelseogstraf.dk

Web­s­i­tet byder på fire under­vis­nings­film, der kri­tisk-reflek­sivt sæt­ter fokus på straf­fens histo­rie, for­mål og aktu­el­le samt frem­ti­di­ge udform­ning. Til film­te­ma­er­ne er der udvik­let en ræk­ke lærer­vej­led­nin­ger samt ele­vop­ga­ver, der enga­ge­rer, udfor­drer og inspi­re­rer, sam­ti­dig med at fage­nes arbejds­me­to­der brin­ges i spil. Mate­ri­a­let kan både bru­ges enkelt­stå­en­de i de to fag eller som udgangs­punkt for et tvær­fag­ligt for­løb. Bag mate­ri­a­ler­ne står den rets- og kri­mi­nal­po­li­ti­ske tæn­ket­ank For­se­te og pro­duk­tions­sel­ska­bet Alp­ha­film & Kommunikation.

Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le er støt­tet af Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets Udlod­nings­mid­ler og Drey­ers Fond.

KONTAKT: Alp­ha­film & Kom­mu­ni­ka­tion: Ama­lie Jose­fi­ne Jep­pe­sen, til­ret­te­læg­ger (amalie@alphafilm.dk) For­se­te: David Tol­strup Jan­low, sekre­ta­ri­at (david.janlow@gmail.com)

Bil­ledcre­dit:  Dani­el Schultz Madsen/Alphafilm & Kommunikation

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *