Anmel­del­se — Dan­mark i Afghanistan

Er kri­tik en by i Afghanistan?

Det dan­ske mili­tæ­re enga­ge­ment i Afg­ha­ni­stan er sam­men med del­ta­gel­sen i Irak­kri­gen (2003–2011) kul­mi­na­tio­nen på den dan­ske uden­rigs­po­li­ti­ske akti­vis­me og sam­ti­dig mar­ke­rer de sam­men­brud­det for sam­me. Man­ge skri­ben­ter har bidra­get med hold­nin­ger og ind­tryk af de 20 års mili­tæ­re akti­vi­te­ter, men der mang­ler end­nu en auto­ri­ta­tiv frem­stil­ling af den dan­ske uden­rigs­po­li­tik i den­ne peri­o­de. Bogen ”Dan­mark i Afg­ha­ni­stan” er et for­søg på at for­mid­le en sam­men­hæn­gen­de histo­rie om aktio­nen fra start til slut. Der er man­ge ele­men­ter i den histo­rie, hvis den skal for­mid­les nuanceret.

”Dan­mark i Afg­ha­ni­stan — Fra enga­ge­ment til exit 2001–2021” læg­ger ud med en ultra­kort intro­duk­tion til Afg­ha­ni­stans histo­rie. Lære­bo­gens fokus er, iføl­ge for­fat­ter­ne, bevidst lagt på den dan­ske del­ta­gel­se i Afg­ha­ni­stank­ri­gen med afsæt i spørgs­må­le­ne om, hvor­for man send­te sol­da­ter­ne afsted, og hvor­dan det gik for de dan­ske sol­da­ter, samt i hvil­ken grad ind­sat­sen kan siges at have båret frugt. Det sid­ste kapi­tel omhand­ler for­skel­li­ge kunst­ne­ri­ske for­tolk­nin­ger af den dan­ske krigs­del­ta­gel­se. Hvert af de tre før­ste kapit­ler er for­sy­net med kil­de­tekster. Der er pænt med illu­stra­tio­ner af for­skel­lig art i alle fire kapit­ler. Ud over bogen er der knyt­tet en hjem­mesi­de, der inde­hol­der to ”eksa­mens­sæt” knyt­tet til hvert kapi­tel og der­u­d­over er der små inter­viewvi­deo­er med hen­holds­vis fil­min­struk­tør’ Janus Metz Peder­sen, kendt for fil­men ”Arma­di­l­lo” og en tid­li­ge­re sol­dat i Afg­ha­ni­stan, den medi­e­van­te, Marcus Knuth. Eksa­mens­sæt­te­ne består af fire kil­der hver, så på det områ­de må bogen siges at være vel­for­sy­net. Ende­lig inde­hol­der hjem­mesi­den for­slag til to læn­ge­re­va­ren­de undervisningsforløb.

Iføl­ge for­fat­ter­ne star­te­de Dan­marks vej fra små-statsad­færd til akti­vi­stisk uden­rigs­po­li­tik med for­mu­le­rin­gen af det fæl­les for­stå­el­ses­brev, som Ven­stres uden­rigs­mi­ni­ster Uffe Elle­mann-Jen­sen og de radi­ka­les Lone Dybkær for­fat­te­de i 1988. Det blev angi­ve­ligt bro­læg­nin­gen af den vej, der før­te til det dan­ske enga­ge­ment i Irak/Kuwait kri­gen (1991), Den Bos­ni­ske krig (1995) og Koso­vokri­gen (1999). På den måde teg­ner de en lige og inten­de­ret linje fra slut­nin­gen af 1980erne og frem til 2001 og vide­re. Det dan­ske enga­ge­ment i Irak­kri­gen (2003–2011) næv­nes ikke i den sam­men­hæng. I sam­me kapi­tel fore­ta­ges der en grun­dig behand­ling af den for­mel­le beslut­nings­pro­ces bag den dan­ske del­ta­gel­se i Afg­ha­ni­sta­nin­va­sio­nen. Afsnit­tet er under­støt­tet af gode kil­der til belys­ning af det emne.

I det føl­gen­de kapi­tel 2 gen­nem­gås kri­gen set fra koa­li­tio­nen og efter­føl­gen­de med NATO-vink­len. Krigs­for­lø­bet er skil­dret meget gene­relt med fokus på krigsind­sat­sens skif­ten­de orga­ni­se­ring og mål­for­mu­le­rin­ger samt det afg­han­ske sty­res inef­fek­ti­vi­tet. Kapit­let er for­sy­net med kil­der til det dan­ske admi­ni­stra­ti­ve systems ana­ly­se af krigs­ud­vik­lin­gen, og der er en ret omfat­ten­de sta­ti­stisk over­sigt over afg­ha­ni­sta­nind­sat­sen. I tab. 2.3 kan man aflæ­se de ame­ri­kan­ske og dan­ske tab, hvor de dan­ske optræ­der i paren­tes ud for de ame­ri­kan­ske tab. Hvor­for man har valgt at opstil­le det på den måde synes ikke ind­ly­sen­de, når det nu, iføl­ge bogens erklæ­re­de mål, har været at bely­se den dan­ske ind­sats. Pro­cent­vis var de dan­ske tab, målt i for­hold til befolk­nin­gens stør­rel­se, høje og ikke, som det vil se ud for en gym­na­sie­e­lev paren­te­ti­ske sam­men­lig­net med USA’s. Hvad med resten af koa­li­tio­nens sol­da­ter (for eksem­pel bri­ter­ne), hvor­for er de ikke repræsenteret?

Kapi­tel 3 skil­drer sol­da­ter­nes liv i Afg­ha­ni­stan. Kapit­let byg­ger på Micha­el Kastrup Las­sen og navn­lig det kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­med­lem Marcus Knut­hs dag­bø­ger fra kri­gen.  Der er en del bil­le­der af sol­da­ter ved for­skel­li­ge lej­lig­he­der. Hvad dis­se man­ge illu­stra­tio­ner skal doku­men­te­re, står mig ikke helt klart. Det skrift­li­ge kil­de­ma­te­ri­a­le stam­mer fra andre udsend­te. Det giver dog et udmær­ket ind­blik i sol­da­ter­nes dag­lig­liv, træf­nin­ger og psy­ki­ske op og nedture. 

I det sid­ste kapi­tel ven­des for­skel­li­ge nar­ra­ti­ver om den dan­ske krigsind­sats. Det begyn­der med min­de­ste­det for Dan­marks inter­na­tio­na­le ind­sats efter 1948 samt min­de­ste­nen for den 22-åri­ge kon­sta­bel Sofie Bruun. Der­ef­ter føl­ger en kort omta­le af to film og to bil­led­kunst­ne­re. Selv­føl­ge­lig skal der være et sådant kapi­tel i en moder­ne histo­ri­e­bog. Der er bare det pro­blem, at tek­sten er så kort­fat­tet, at den kun lev­ner plads til en kort rede­gø­rel­se for kunst­ner­ne og arte­fak­ter­ne uden detal­jer og uden næv­ne­vær­digt ana­ly­ti­ske til­gan­ge. Ind­led­nings­vis skel­ner man i kapit­let mel­lem tre typer histo­ri­e­brug: ”eksi­sten­ti­el”, ”poli­tisk” og ”ikke-brug” med én linjes defi­ni­tion af hver af dis­se. Med det red­skab bli­ver ele­ver­ne i de efter­føl­gen­de opga­ver afkræ­vet en rubri­ce­ring af de enkel­te kul­tur­pro­duk­ter. Hvil­ke ambi­tio­ner for­fat­ter­ne har i for­hold til, hvad ele­ver­ne på det grund­lag vil kun­ne præ­ste­re, synes uklart. Man håber måske på, at de har haft en dyg­tig dansklærer.

Der er meget, man kun­ne ønske sig af en bog, der omhand­ler det­te kild­ne emne i dansk sam­tids­hi­sto­rie. Man kun­ne fx med bag­klog­ska­bens nyli­ge ind­sigt have over­ve­jet og beskre­vet den egent­li­ge inten­tion bag den akti­vi­sti­ske uden­rigs­po­li­tik angi­ve­ligt etab­le­ret i 1988 og her­sken­de frem til 2021. Hvor man­ge mid­ler afsat­te man, efter for­stå­el­ses­bre­vet, til den mili­tæ­re del. Var der tale om et skif­te i pri­o­ri­te­rin­gen i det dan­ske for­svar eller var ændrin­ger i det dan­ske for­svar mere af kos­me­tisk karak­ter. Det er i den sam­men­hæng værd at bemær­ke, at 1992 er skæ­ring­s­år­et, hvor ”freds­di­vi­den­den” efter den kol­de krig høstes, og det dan­ske for­svars­bud­gets andel af BNP ved­va­ren­de lig­ger under 2 % og stort set lå på det sam­me beløb (17–20 mia. kr.) fra 1990erne og frem til 2022.

Det dan­ske enga­ge­ment i Afg­ha­ni­stan 2001–2021 inde­hol­der man­ge for­skel­lig­ar­te­de pro­blem­stil­lin­ger og menin­ger­ne om det er mang­fol­di­ge. Jeg kan ikke befri mig for at synes, at det er nær­mest pin­ag­tigt, at man har ude­ladt kri­tik­ken af kri­gen og den dan­ske del­ta­gel­se. Jeg sav­ner navn­lig for­fat­te­ren Car­sten Jen­sens løben­de kri­tik af kri­gen, og de dan­ske poli­ti­ke­res ved­hold­ne påstand om suc­ces og frem­skridt i Afg­ha­ni­stan. Jeg undrer mig også over, hvor kri­gens ræds­ler, der jo iføl­ge nord­s­tats gene­ra­len Ulys­ses Grant er kri­gens egent­li­ge kva­li­tet, er ble­vet af. Hvor er de man­ge afg­han­ske civi­le ofre, og hvad med de man­ge sol­da­ter­fa­mi­li­er, der har betalt en kæm­pe pris i for­hold til deres soci­a­le og psy­ki­ske vel­færd for ikke at tale om den del af vete­ra­ner­ne, som vi som sam­fund har behand­let sted­mo­der­ligt. Hvad sidst­nævn­te angår, så er det, at de har fået en mær­ke­dag og nog­le for­sam­lings­lo­ka­ler til­sy­ne­la­den­de det, der skul­le til iføl­ge bogen. 

Efter endt læs­ning af bogen kan man godt sige, at man har fået et svar på spørgs­må­le­ne, som ind­led­nings­vist bli­ver opstil­let (hvor­for man send­te sol­da­ter­ne afsted, hvor­dan det gik for de dan­ske sol­da­ter og i hvil­ken grad ind­sat­sen kun­ne siges at bære frugt). Men da bogen er meget fak­tu­el og kun dryp­vis ind­dra­ger kri­ti­ske ”pip”, sav­ner man man­ge af de pro­ble­ma­tik­ker, der blev bragt på banen i løbet af de 20 år, det dan­ske enga­ge­ment udspil­le­de sig. Det er en bog, der udmær­ket kun­ne have For­svars­mi­ni­ste­ri­et som udgi­ver, hvil­ket der jo ikke er noget galt i. Alli­ge­vel må man spør­ge om sam­funds­fag­læ­rer­nes for­lag ”Colum­bus” ikke bør vir­ke for, at deres bøger inde­hol­der mate­ri­a­le, der kan under­støt­te udvik­lin­gen af ele­ver­nes ”kri­ti­ske sans”. Det er en dimen­sion, jeg sav­ner efter læs­ning af ”Dan­mark i Afghanistan”.

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *