Historielærerforeningen | Kontakt

Indu­stri­a­li­se­rin­gens tid­li­ge historie

Hel­le Fol­ker­sen har skre­vet en bog om indu­stri­a­li­se­rin­gen i 1800-tal­let. Det er en af de helt cen­tra­le begi­ven­he­der i men­ne­ske­he­dens histo­rie, og der­for er det da også god ide at lave en udgi­vel­se om det emne. Bogen skil­ler sig lidt ud fra andre udgi­vel­ser ved at vil­le bely­se den tid­li­ge­re del af indu­stri­a­li­se­rin­gen i et glo­balt per­spek­tiv. Bogen inde­hol­der der­for beskri­vel­ser og kil­de­tekster fra Stor­bri­tan­ni­en, USA, Dan­mark og Japan. Udval­get læg­ger op til et syn­kront til­ret­telagt under­vis­nings­for­løb.  Bogen er delt op i kapit­ler, der bely­ser tema­er som den indu­stri­el­le revo­lu­tion gene­relt, arbej­der­be­væ­gel­sen, soci­a­le vil­kår her­un­der bør­ne­ar­bej­de, den poli­ti­ske kamp og […]