Jørgen Lassen

Anmel­del­se — Dan­mark i Afghanistan

Er kri­tik en by i Afg­ha­ni­stan? Det dan­ske mili­tæ­re enga­ge­ment i Afg­ha­ni­stan er sam­men med del­ta­gel­sen i Irak­kri­gen (2003–2011) kul­mi­na­tio­nen på den dan­ske uden­rigs­po­li­ti­ske akti­vis­me og sam­ti­dig mar­ke­rer de sam­men­brud­det for sam­me. Man­ge skri­ben­ter har bidra­get med hold­nin­ger og ind­tryk af de 20 års mili­tæ­re akti­vi­te­ter, men der mang­ler end­nu en auto­ri­ta­tiv frem­stil­ling af den dan­ske uden­rigs­po­li­tik i den­ne peri­o­de. Bogen ”Dan­mark i Afg­ha­ni­stan” er et for­søg på at for­mid­le en sam­men­hæn­gen­de histo­rie om aktio­nen fra start til slut. Der er man­ge ele­men­ter i den histo­rie, hvis den skal for­mid­les nuan­ce­ret. ”Dan­mark i Afg­ha­ni­stan — Fra enga­ge­ment til exit 2001–2021” […]

Indu­stri­a­li­se­rin­gens tid­li­ge historie

Hel­le Fol­ker­sen har skre­vet en bog om indu­stri­a­li­se­rin­gen i 1800-tal­let. Det er en af de helt cen­tra­le begi­ven­he­der i men­ne­ske­he­dens histo­rie, og der­for er det da også god ide at lave en udgi­vel­se om det emne. Bogen skil­ler sig lidt ud fra andre udgi­vel­ser ved at vil­le bely­se den tid­li­ge­re del af indu­stri­a­li­se­rin­gen i et glo­balt per­spek­tiv. Bogen inde­hol­der der­for beskri­vel­ser og kil­de­tekster fra Stor­bri­tan­ni­en, USA, Dan­mark og Japan. Udval­get læg­ger op til et syn­kront til­ret­telagt under­vis­nings­for­løb.  Bogen er delt op i kapit­ler, der bely­ser tema­er som den indu­stri­el­le revo­lu­tion gene­relt, arbej­der­be­væ­gel­sen, soci­a­le vil­kår her­un­der bør­ne­ar­bej­de, den poli­ti­ske kamp og […]