Anmel­del­se — Vej­en til folkedrab

Som alle ved er Holo­caust og andre fol­ked­rab ble­vet ind­skre­vet i ung­doms­ud­dan­nel­ser­nes under­vis­ning som et ker­ne­sto­f­om­rå­de i histo­ri­e­fa­get fra august 2022, samt i fol­ke­sko­lens histo­ri­e­ka­non med over­skrif­ten Holo­caust, jøde­ak­tio­nen og augu­stop­rø­ret i 1943. Her i 2023 er der nu udgi­vet en ny tema- og under­vis­nings­bog ”Vej­en til Fol­ked­rab: Før, under og efter Holo­caust” af Sol­vej Ber­lau og Sti­ne Thu­ge på for­la­get Columbus.

Det er oppe i tiden at dekla­re­re, når man skri­ver, så jeg vil straks dekla­re­re, at jeg for snart et halvt gym­na­si­e­læ­rer­livs tid siden til­ba­ge i 2002, som den ene af to spe­ci­a­lestu­de­ren­de i histo­rie på KU udgav holocaust-uddannelse.dk på Dansk Cen­ter for Holo­caust- og Fol­ked­rabs­stu­di­er, og at under­teg­ne­de siden kortva­rigt var til­knyt­tet cen­te­ret under DIIS, ind­til gym­na­si­e­læ­rerjob­bet tog over. Siden har stær­ke kræf­ter som net­op for­fat­ter­ne til ”Vej­en til fol­ked­rab” udgi­vet væg­ti­ge didak­ti­ske mate­ri­a­ler om fol­ked­rab og Holo­caust. Nu fore­lig­ger bogen ”Vej­en til fol­ked­rab”, som gan­ske enkelt er den bed­ste udgi­vel­se til under­vis­nin­gen i fel­tet fol­ked­rab og Holo­caust, der er hen­vendt til ele­ver på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne lige nu.

Jeg skri­ver net­op den­ne anmel­del­se, mens der igen er væb­net kon­flikt og krig i Mel­le­mø­sten, og ofre­ne fal­der på stri­be på beg­ge sider. I medi­e­bil­le­det skal hvert et ord vejes omhyg­ge­ligt for ikke at vir­ke bia­sed. Det er der­for en kæm­pe udfor­dring at pro­du­ce­re en bog, der skal omhand­le Holo­caust og andre fol­ked­rab. Gre­bet i bogen er at tema­ti­se­re, at alle ofre­ne i et fol­ked­rab for­føl­ges på grund af noget, de er — ikke noget, de gør. I hele 21 kapit­ler over 228 sider kom­mer bogen gan­ske impo­ne­ren­de rundt om emnet og emner­ne. Stan­tons 10 sta­di­er i fol­ked­rab er bogens fun­da­ment sam­men med ram­me­sæt­nin­gen om, hvad et fol­ked­rab egent­lig er. Her­ef­ter føl­ger bogen Holo­caust ud fra et tids­mæs­sigt før, under og efter, hvor der ud over kapit­ler om Hit­lers vej til mag­ten, ghet­to­er og Ein­satz­grup­per også er afsat kapit­ler til emner som pro­pa­gan­da og Dan­mark og Holocaust.

Bogen kom­mer jo nok ikke til at bli­ve anvendt fra ende til anden på et histo­ri­e­hold, der­til er der for få timer i histo­ri­e­fa­get, til at man kan afsæt­te 228 sider til ét emne. Men der er hjælp at hen­te i bogens arbejds­spørgs­mål og end­nu mere at hen­te på i‑bogens hjem­mesi­de, hvor der er hele fire for­skel­li­ge for­slag til for­løb med emnet. Her kom­mer vi til den slag­si­de, som for­løbs­be­skri­vel­ser altid til­ve­je­brin­ger: Enten er de for lidt stil­lad­se­ren­de eller for meget. Under­teg­ne­de synes måske, at for­fat­ter­ne kom­mer lidt for nemt over det i for­lø­be­ne, i for­hold til at kom­me i dyb­den med pæda­go­gisk-didak­tisk (øvel­ser, for­mål, eksa­menstek­ster m.m.) hjælp til hvert enkelt modul-afvikling.

For både lære­re og ele­ver er udgi­vel­sen ”Vej­en til fol­ked­rab” en sprog­lig gave, der er skre­vet i et fly­den­de og elevlæ­se­vær­digt sprog samt med en sik­ker hånd i udvæl­gel­sen af velvalg­te fotos fra for­tid til nutid. Også der­for skal min 1.g‑historieklasse have den­ne bog (selv­om den også fin­des som ibog), for det­te er så vig­tigt et emne at røre tak­tilt, men­talt og i under­vis­nings­ø­je­med: Hvor­for og hvor­dan kan civi­li­sa­tio­ner ende med at (for­sø­ge) at udryd­de, dræ­be og uddri­ve hele befolk­nings­grup­per – for­di de er, som de er — ikke for noget, de gør? Tak Sol­vej og Sti­ne for at skri­ve en bog, der vil kun­ne gøre emnet til­gæn­ge­ligt for de nuvæ­ren­de og kom­men­de histo­ri­e­e­le­ver i gym­na­si­et. Jeg kan ikke ven­te med at kom­me i gang med at under­vi­se med den­ne bog som omdrejningspunkt.

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *