Aldrig har det været mere rele­vant at beskæf­ti­ge sig med ame­ri­kansk poli­tik og det ame­ri­kan­ske sam­fund. USA står kig­ger ud over afgrun­den, pri­mært for­år­sa­get af Cor­ona­kri­sen og mere end 33 mil­li­o­ner arbejds­lø­se, men grun­den under den glo­ba­le super­magt var alle­re­de begyndt at ryste inden syg­dom­sepi­de­mi­ens ankomst til Guds eget land.

USA’s enor­me udfor­drin­ger med den ekstre­me poli­ti­ske pola­ri­se­ring og den eks­plo­de­ren­de ulig­hed, som gen­nem­sy­rer det ame­ri­kan­ske sam­fund og nærer mistil­li­den og den laten­te racis­me, svæk­ker den skrø­be­li­ge sam­men­hængs­kraft inter­nt  i lan­det. Sam­ti­digt udfor­dres USA’s rol­le som glo­bal hege­mon af både et mere og mere ambi­tiøst, selv­be­vidst og res­sour­cestærkt Kina, men også af præ­si­dent Trumps egen Ame­ri­ca First-dags­or­den, som har skabt for­vir­ring og usik­ker­hed blandt de tra­di­tio­nel­le alli­e­re­de. USA er i sand­hed udfordret.

Hel­dig­vis udkom­mer 3. udga­ve af den popu­læ­re grund­bog “USA’s udfor­drin­ger” til tiden. Tred­jeud­ga­ven er ble­vet grun­digt revi­de­ret, der er kom­met en lang ræk­ke nye afsnit til, Cor­o­na-kri­sens impa­ct på det ame­ri­kan­ske sam­fund ind­dra­ges under­vejs sam­ti­digt med, at bogens sam­le­de omfang ikke er forøget.

Et ame­ri­kansk val­går skal selvsagt kal­de på en ræk­ke udgi­vel­ser af USA-bøger, og det­te års valg er ikke min­dre spæn­den­de; hver­ken hvad angår val­gets udfald eller de bøger, der er kom­met i den anled­ning. Det ene­ste der i skri­ven­de stund står rela­tivt klart, er, at USA’s næste præ­si­dent vil være for­hadt af en stor mino­ri­tet i befolk­nin­gen. Brøn­dum og Ras­mus­sen taler om at sto­re dele af væl­ger­ne er rasen­de på den mod­sat­te kan­di­dat og for­sø­ger at for­kla­re det­te og andre inter­es­san­te para­dok­ser i tred­je udga­ven af USA’s udfor­drin­ger. Imid­ler­tid vil­le den­ne anmel­del­se bli­ve meget, meget kort, hvis oven­nævn­te bog skul­le anmel­des som en histo­ri­e­bog; det er den nem­lig kun i rin­ge omfang. Hvis man der­i­mod kan sin USA-histo­rie eller er min­dre inter­es­se­ret i sam­me – og kan man over­ho­ve­det det­te? – så er bogen imid­ler­tid læse­vær­dig alligevel.

Bogen er over­ord­net opdelt i fire kapit­ler som på for­skel­lig vis beskri­ver det ame­ri­kan­ske sam­fund. Først et kapi­tel om USA som nation og idé. Kapit­let er både spæn­den­de og velskre­vet, om end det måske også er en poin­te at USA ikke bare befolk­nings­mæs­sigt, men også geo­gra­fisk er ble­vet væsent­ligt stør­re siden begyn­del­sen i 1776. Der­næst føl­ger et kapi­tel om det demo­kra­ti­ske system med dets for­de­le og ulem­per; det­te kapi­tel er omfat­ten­de og fyl­der næsten halv­de­len af bogen, og det er der­med en grun­dig ind­fø­rel­se i det ame­ri­kan­ske poli­ti­ske system.

Tred­je kapi­tel beskri­ver den ame­ri­kan­ske drøm – eller man­gel på sam­me; her­un­der ikke mindst en behand­ling af en ulig­hed, man som dan­sker dår­ligt for­står – og som man måske også som dan­sker dår­ligt for­står, at ame­ri­ka­ner­ne vil accep­te­re, for­di vi er så ind­gro­e­de i vores egen måde at se ver­den på. Bogen er imid­ler­tid både loy­al og kri­tisk i for­hold det­te.  Det sid­ste kapi­tel tager fat i USA som hege­mon med sær­ligt fokus på de udfor­drin­ger som USA står midt i – uan­set hvem der end måt­te vin­de val­get. Kapit­let lave­ret kort histo­risk oprids på USA’s posi­tion i ver­den, og dis­ku­te­rer USA’s mulig­he­der i nuti­den og nær­me­ste fremtid.

Bogen sig­ter iføl­ge sit for­ord mod stu­di­e­ret­nin­ger med sam­funds­fag og engelsk på A‑niveau eller mod de sto­re skrift­li­ge opga­ver i 2.HF, 2.G og 3.G. Men bogens svær­heds­grad og kom­plek­si­tet bevir­ker imid­ler­tid, at den er bedst egnet til sidst­nævn­te. Bogen er ikke nemt læst for de sva­ge­ste ele­ver; hver­ken hvad angår­frem­stil­lin­gen af grund­bogstek­sten eller de dog rela­tivt få og små engel­ske tekst­bok­se med fx uddrag fra taler eller for­mu­le­rin­ger af ame­ri­kan­ske for­svars­dok­tri­ner. De fle­ste ele­ver vil skul­le have støt­te for at få det ful­de udbyt­te; også når der fx refe­re­res ind­for­stå­et til New Orle­ans som kata­stro­fe­om­rå­de (det er trods alt 15 år siden Orka­nen Katri­na ram­te) eller Cor­leo­ne (det er trods alt 30 år siden at den sid­ste af God­fat­her-fil­me­ne hav­de pre­mi­e­re). Dog skal for­fat­ter­ne imid­ler­tid roses for at få put­tet et så omfangs­rigt og ind­sigts­fuldt råma­te­ri­a­le ned på så rela­tivt få og læs­ba­re sider, som til­fæl­det er, og både mid­dele­le­ver og stær­ke ele­ver vil kun­ne få meget ud af bogen i for­bin­del­se med SRP.

Gra­fik­ken lader lidt til­ba­ge at ønske, idet fle­re af model­ler­nes linjer og pile går ind over tek­sten, og den sto­re model, som skal beskri­ve lob­bis­men i Was­hin­g­ton DC, bli­ver for den­ne anmel­ders halv­gam­le øjne alt andet end læsevenlig.

Et helt sær­ligt og meget sen­si­belt emne i enhver dæk­ning af USA er beskri­vel­sen af præ­si­den­ter­ne, for mens man i dele af den euro­pæ­i­ske pres­se har stir­ret sig blind på, at den ene er en idi­ot, og den anden er en frel­ser, så er sand­he­den natur­lig­vis en ken­de mere kom­pleks end som så. Den­ne bog behand­ler selvsagt også de sid­ste præ­si­den­te­rog den sene­ste udfor­drer. I skri­ven­de stund er val­gre­sul­ta­tet ukendt, og det ene­ste der er næsten sik­kert er, at USA’s næste præ­si­dent vil være meget upo­pu­lær hos en stor mino­ri­tet. Det­te behand­ler bogen langt hen af vej­en nuan­ce­ret; fx ved at angi­ve hvor sto­re dele af væl­ger­ne, der ved sene­ste valg var rasen­de på den mod­sat­te kan­di­dat. Den balan­ce­re­de frem­stil­ling kom­mer også til udtryk ved, at der både tales om fak­tisk racis­me og ople­vet racis­me. Dog er det pud­sigt at kal­de Oba­mas angreb for ”tak­ti­ske dro­ne­an­greb”, mens Trumps angreb på Abu Bakr Al-Bag­h­da­di beskri­ves som ”mord”. 

Alt i alt må det dog siges at være en gan­ske læse­vær­dig bog, som giver en lang ræk­ke ind­sig­ter i et ellers svært til­gæn­ge­ligt stof. Der er end­vi­de­re man­ge refe­ren­cer til vide­re læs­ning, og en lang ræk­ke teo­re­ti­ke­re brin­ges til torvs og deres ind­sigt for­mid­les kon­cist. God læselyst!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *