Kim Hornbech

Anmel­del­se — Indu­stri 4.

Histo­ri­en om Indu­stri­a­li­se­rin­gen for­tæl­les igen og igen — og hver gang er der nye kapit­ler at til­fø­je. Unæg­te­lig er der sket meget siden Newco­mens damp­ma­ski­ne fra 1712, men ikke desto min­dre er de der­sens maski­ner sta­dig med til at for­me vores sam­fund og vores liv på nye, ukend­te måder. Først var det vand- og damp­kraft, der før­te til nye sam­funds­for­mer; der­næst var det elek­tri­fi­ce­rin­gen og sam­lebån­det, som vend­te op og ned på den før­ste indu­stri. Efter 2. Ver­denskrig begynd­te elek­tro­nik­ken så småt at vin­de ind­pas og før­te op igen­nem det tyven­de århund­reds sid­ste del til øget auto­ma­ti­se­ring idet der kaldes […]

USA’s udfor­drin­ger

Et ame­ri­kansk val­går skal selvsagt kal­de på en ræk­ke udgi­vel­ser af USA-bøger, og det­te års valg er ikke min­dre spæn­den­de; hver­ken hvad angår val­gets udfald eller de bøger, der er kom­met i den anled­ning. Det ene­ste der i skri­ven­de stund står rela­tivt klart, er, at USA’s næste præ­si­dent vil være for­hadt af en stor mino­ri­tet i befolk­nin­gen. Brøn­dum og Ras­mus­sen taler om at sto­re dele af væl­ger­ne er rasen­de på den mod­sat­te kan­di­dat og for­sø­ger at for­kla­re det­te og andre inter­es­san­te para­dok­ser i tred­je udga­ven af USA’s udfor­drin­ger. Imid­ler­tid vil­le den­ne anmel­del­se bli­ve meget, meget kort, hvis oven­nævn­te bog skulle […]

Det sor­te USA

Som euro­pæ­e­re kig­ger vi fra tid til anden på det mysti­ske land på den anden side af Atlan­ter­ha­vet, og fra tid til anden vir­ker det som om, USA lig­ger på en anden pla­net. Hvor­dan kan men­ne­sker, som vi langt hen af vej­en deler histo­rie, kul­tur og sprog med, alli­ge­vel kan være så ander­le­des. Jørn Brøn­dals bog er ikke et dår­ligt sted at begyn­de, hvis man vil lære noget om vores kusi­ner og fætre på den anden siden af dam­men. Førsteud­ga­ve af Brøn­dals Det sor­te USA kom i 2016, og selv om det ikke vir­ker som læn­ge siden, er der alligevel […]