Det lil­le land og den sto­re politik

KRISTINE KJÆRSGAARD: ”Dan­mark i FN”. Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag 2018. 100 sider. 100 kr.

Denne lil­le bog er en del af en stør­re bog­se­rie, kal­det ”100 dan­marks­hi­sto­ri­er”. De udkom­mer en gang om måne­den, er alle på 100 sider og koster hver 100 kr. Og så dre­jer de sig alle om Dan­marks histo­rie og er skre­vet af fag­folk, men ellers har de ikke meget til fæl­les. Emner­ne er nor­malt ret snæv­re – fak­tisk er den­ne bogs emne et af de bre­de­re, og de sky­der ud i alle ret­nin­ger, fra runer, Dan­ne­brog og jyske lov og til beat­le­ma­nia og por­no, som­me tider væsent­li­ge og cen­tra­le emner, som­me tider rene kuriosa. For­må­let ser ud til at være at væk­ke og sti­mu­le­re folks histo­ri­ske inter­es­se. Til det for­mål er der sup­ple­ret med spil, artik­ler, film o.l. Sty­re­grup­pen er bredt sam­men­sat af uni­ver­si­tets­folk o.l., og pro­jek­tet er støt­tet af A.P. Møl­ler
Restrik­tio­nen på de 100 sider gør det ikke nemt at skri­ve om et for­holds­vis bredt emne, og det vir­ker som om for­fat­te­ren hav­de meget mere at sige. Som det er nu, må hun væl­ge, og hun har valgt at læg­ge væg­ten på det sik­ker­heds­po­li­ti­ske aspekt. Jf. seri­ens for­mål skal bøger­ne skri­ves i et let­til­gæn­ge­ligt sprog, og det over­hol­der for­fat­te­ren da også, uden at det går ud over klar­hed og rele­vans. Hun er lek­tor i histo­rie ved SDU Oden­se og tyde­lig­vis enga­ge­ret i sit emne – og kom­mer vel også, som andre enga­ge­re­de for­fat­te­re, til at over­vur­de­re emnets betyd­ning. Hun beto­ner selv fle­re gan­ge at Dan­mark ikke sik­ker­heds­po­li­tisk er afhæn­gig af FN, men syste­ma­tisk væl­ger NATO frem for FN, når man er tvun­get til at væl­ge. Øko­no­misk er Dan­mark natur­lig­vis på ingen måde afhæn­gig af FN, det emne tages over­ho­ve­det ikke op i bogen, natur­lig­vis, men det ide­o­lo­gisk-kul­tu­rel­le aspekt kun­ne godt være taget op med en vis inter­es­se. Fra at have været byg­get på de vest­li­ge vær­di­er er FN nu i sti­gen­de grad præ­get af den udfor­dring dis­se vær­di­er i dag er udsat for, og oven i købet i Vesten selv føler man­ge at FN’s kon­ven­tio­ner er en hæm­sko for den poli­tik man mener det er nød­ven­digt at føre. Men, som sagt, den­ne pro­ble­ma­tik tages hel­ler ikke op.
Men så er Dan­mark måske af stor betyd­ning for FN? Det ser for­fat­te­ren ud til at mene, og en stor del af bogen dre­jer sig om Dan­marks ”sto­re og gode hand­lin­ger” i FN. Frem­stil­lin­gen er kro­no­lo­gisk, fra 1941 til i dag, med et til­ba­ge­blik på mel­lem­krig­sti­den. Der er lagt vægt på Dan­marks del­ta­gel­se i Kore­a­kri­gen, i de freds­be­va­ren­de aktio­ner fra 1956 og frem, og på Dan­marks ind­sats i afko­lo­ni­se­rings­pro­ces­sen. Der er et klart og godt afsnit, kal­det ”så læn­ge det vare­de”, om distan­ce­rin­gen til FN’s aktio­ner efter 1996, den kata­stro­fa­le ind­sats i Bos­ni­en. Dan­marks ulands­bi­stand er natur­lig­vis også behand­let. Alt sam­men meget godt, men kan man hæv­de at ver­den vil­le have set meget ander­le­des ud hvis Dan­mark hav­de ført en anden FN-poli­tik? Nå, det hæv­der for­fat­te­ren hel­ler ikke.
Bogen er ikke just en tung sag, og det skal den iføl­ge sagens natur hel­ler ikke være. Der hvor den efter den­ne anmel­ders mening er mest anven­de­lig, er i påvis­nin­gen af spæn­dings­fel­tet mel­lem FN- og NATO-poli­tik­ken og de kon­se­kven­ser de dan­ske beslut­nings­ta­ge­re drog. For­fat­te­ren har styr på sit stof – dog må jeg alt­så lige påpe­ge at NATO ikke var i krig mod Koso­vo i 1999 (s. 78)!

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *