Historielærerforeningen | Kontakt

Ny Face­book-grup­pe

NY GRUPPE FOR MEDLEMMER AF FORENINGEN Nu kan I som med­lem­mer af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen bli­ve med­lem af for­e­nin­gens nye grup­pe her på Face­book. Grup­pen er til­tænkt spar­ring og videns­de­ling med­lem­mer­ne imel­lem. Grup­pen er helt ny og vi håber der­for I vil være gode til at få star­tet godt op med spørgs­mål, undren og inspi­re­ren­de ind­hold. Kom glad! […]

DELTAG I EN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE OM GYMNASIEELEVERS EVNE TIL AT SPOTTE FALSKE NYHEDER

Til vores spe­ci­a­le i statskund­skab om fake news og digi­tal dan­nel­se i gym­na­si­et har vi udvik­let en under­vis­nings­quiz på ca. 10 min., som udfor­drer gym­na­sie­e­le­ver i at iden­ti­fi­ce­re fal­ske nyhe­der på net­tet.  Quizzen er åben til og med fre­dag d. 6. novem­ber og er pri­mært mål­ret­tet STX-ele­ver. Vi håber, at du har lyst til at […]