Kategori: Ikke kategoriseret

Dags­or­den til ordi­nær generalforsamling

Fore­lø­big dags­or­den for ordi­nær gene­ral­for­sam­ling i Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen d. 9.11.23 kl. 17.00 på Sto­re­bælt Sina­tur hotel & kon­fe­ren­ce, øste­rø­vej 121 i Nyborg: 1.     Valg af refe­rent 2.     Valg af ord­s­ty­rer 3.     Besty­rel­sens beret­ning og dis­kus­sion 4.     Kas­se­re­rens beret­ning og dis­kus­sion 5.     Fast­sæt­tel­se af kon­tin­gent 6.     Ind­kom­ne for­slag 7.     Valg af ny besty­rel­se og sup­ple­ant 8.     Valg af revisor 9.     Eventuelt

Ny Face­book-grup­pe

NY GRUPPE FOR MEDLEMMER AF FORENINGEN Nu kan I som med­lem­mer af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen bli­ve med­lem af for­e­nin­gens nye grup­pe her på Face­book. Grup­pen er til­tænkt spar­ring og videns­de­ling med­lem­mer­ne imel­lem. Grup­pen er helt ny og vi håber der­for I vil være gode til at få star­tet godt op med spørgs­mål, undren og inspi­re­ren­de ind­hold. Kom glad! Husk at læse ret­nings­linjer­ne for grup­pen, når I har fået adgang. God fornøjelse!

DELTAG I EN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE OM GYMNASIEELEVERS EVNE TIL AT SPOTTE FALSKE NYHEDER

Til vores spe­ci­a­le i statskund­skab om fake news og digi­tal dan­nel­se i gym­na­si­et har vi udvik­let en under­vis­nings­quiz på ca. 10 min., som udfor­drer gym­na­sie­e­le­ver i at iden­ti­fi­ce­re fal­ske nyhe­der på net­tet.  Quizzen er åben til og med fre­dag d. 6. novem­ber og er pri­mært mål­ret­tet STX-ele­ver. Vi håber, at du har lyst til at del­ta­ge med dine ele­ver! Du og dine ele­ver til­går quizzen via neden­stå­en­de links: Elevsi­de: https://lms.mediehuset-kbh.dk/quiz/ Lærer­si­de: https://lms.mediehuset-kbh.dk/quiz-underviser/ Det er vig­tigt, at det kun er dine ele­ver, der tager quizzen via elevsi­den. På lærer­si­den fin­der du instruk­tio­ner til quizzen og sup­ple­ren­de under­vis­nings­ma­te­ri­a­le bereg­net til et modul (90 […]