Historielærerforeningen | Kontakt | Historiekonkurrencen 23/24

Kategori: Nyheder

Nyt fra fag­kon­su­len­ten febru­ar 2021

Kære kol­le­ger BREAKING NEWS: fre­dag den 5. febru­ar blev der ind­gå­et en poli­tisk afta­le ved­rø­ren­de som­me­rens prø­ver. For 3.g’erne på stx bety­der, det at de alle skal til prø­ve i skrift­lig dansk og til mundt­lig prø­ve i SRP. Der­u­d­over skal ele­ver­ne i 3.g til yder­li­ge­re to mundt­li­ge prø­ver i stu­di­e­ret­nings­fag eller øvri­ge fag på A‑niveau. Det åbner for, at ele­ver­ne i 3. g kan kom­me til mundt­lig prø­ve ihisto­rie A. Også på HF kan histo­rie B nemt kom­me i spil, når kur­si­ster­ne skal til op til 4 mundt­li­ge prø­ver. Ved udar­bej­del­sen af de mundt­li­ge eksa­mens­spørgs­mål har insti­tu­tio­ner­ne lokalt mulig­hed for […]

Nyt fra fag­kon­su­len­ten – juni 2020

Kære kol­le­ger Med som­mer­fe­ri­en tæt på, vil jeg først og frem­mest ønske alle en god som­mer, men også kort infor­me­re om FIP i det kom­men­de sko­le­år og ind­by­de til at I sen­der input til mig. FIP i histo­rie (stx/hf/hfe) vil i sko­le­å­ret 2020–2021 være ander­le­des end i de fore­gå­en­de år, hvil­ket jeg også nævn­te for og dis­ku­te­re­de med del­ta­ger­ne på årets FIP-kur­­ser i faget. FIP-kur­­ser­­ne i histo­rie vil i sko­le­å­ret 2020–21 være cen­tre­re­de om en ræk­ke kon­kre­te udvik­lings­pro­jek­ter i faget.  Der afhol­des i sep­tem­ber et ind­le­den­de kur­sus, hvor det fag­li­ge udvik­lings­pro­jekt intro­du­ce­res, ram­me­sæt­tes og der laves afta­ler om det vide­re for­løb i net­værks­grup­per. Her­ef­ter skal man […]

Nyt fra fag­kon­su­len­ten maj 2020

Kære alle Der er nu ved at være afkla­ring om afvik­lin­gen af resten af sko­le­å­ret, og jeg vil i det­te nyheds­brev for­sø­ge at adres­se­re de for­hold, der har sær­lig inter­es­se for histo­ri­e­fa­get. I for­hold til de gene­rel­le reg­ler og ram­mer vil jeg hen­vi­se til mini­ste­ri­ets hjem­mesi­de, hvor der lig­ger en meget udfol­det faq omkring de sær­li­ge for­hold, der gæl­der i år i lyset af cor­o­na­si­tu­a­tio­nen: Her behand­les ram­mer og reg­ler omkring nødun­der­vis­ning, eksa­men, fra­vær, sær­li­ge for­hold på hfe, m.m. Her­u­d­over er den meget vig­ti­ge ” Vej­led­ning til gym­na­si­a­le uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner om aflys­ning og afhol­del­se af prø­ver, afgi­vel­se af årska­rak­te­rer m.v. i […]

Red kil­der­ne!

Histo­ri­e­ma­te­ri­a­le på EMU slet­tes den 1/7 2019 Grun­det omlæg­nin­gen af EMU, så slet­tes det meste af mate­ri­a­let (måske det hele?) på histo­ri­esi­der­ne den 1/7. Det dre­jer sig både om for­løbs­for­slag og kil­de­ma­te­ri­a­le. Et sto­ck­holm­sk kil­de­blod­bad! Noget af mate­ri­a­let er måske (?) for­æl­det, men vi skal pas­se på ikke at smi­de bar­net ud med bade­van­det. Der­for fore­slår vi at vi hjæl­per hin­an­den med at gå ind og hen­te mate­ri­a­le, som er beva­rings­vær­digt og brug­bart frem­over. Som med­lem af histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen kan du dele det på historielaerer.dk. Du kan fx  uplo­a­de mate­ri­a­let i et af vores fora (link kræ­ver login) , hvis det ikke […]

Fawaz Ger­ges til Hasseris

Efter sid­ste pro­gra­mæn­dring, så åbnes “Sand­he­den om Mel­le­mø­sten?” på tirs­dag af Fawaz Ger­ges fra Lon­don School of Eco­no­mi­cs! Altin­get har i anled­ning af hans besøg i Aal­borg lavet den­ne arti­kel med ham, hvor han giver sin vur­de­ring af frem­tids­ud­sig­ter­ne for Mel­le­mø­sten og Euro­pa. Er du en af de knap 600 kol­le­ger, der kig­ger for­bi det nord­jy­ske på tirs­dag, så læs den ende­lig alli­ge­vel. Vink­len tirs­dag, hvor Fawaz Ger­ges er i sam­ta­le med Adam Holm, bli­ver en anden.

Fami­li­en for­talt og fremvist

Gen­nem de stil­le som­mer­må­ne­der har historielaerer.dk på for­si­den – under fag­li­ge tip – huset et opslag om min nye bog Fami­lie­bil­le­der – For­tæl­lin­ger og andre til­gan­ge. Nu er bogen ude, såvel på papir som i en e‑bogs ver­sion, der også er til­gæn­ge­lig via Gym­por­ta­len. I pres­se­med­del­el­sen, som for­la­get Sam­funds­lit­te­ra­tur udsend­te i for­bin­del­se med bogens udgi­vel­se den 4. august 2017, bli­ver det frem­hæ­vet, at under­vis­ning i histo­rie, kul­­tur- og sam­funds­fag også bør hand­le om, hvor­dan fami­li­e­liv og de nære rela­tio­ner har ændret sig gen­nem tiden, og hvad det bety­der for vores egne fore­stil­lin­ger om eget liv og egen iden­ti­tet. Bogens fortællinger […]

Uvi­den­hed har nu fået høje­ste pri­o­ri­tet på HF

Disco­unt­hi­sto­rie på HF — debat­ind­læg af @david-kyng. Udta­lel­se i for­bin­del­se med Rege­rin­gens for­slag til en ned­ju­ste­ring af histo­ri­e­fa­gets sta­tus på HF fra B- til C‑niveau. “Uvi­den­hed har nu fået høje­ste pri­o­ri­tet i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen på HF. I hvert fald hvis man skal døm­me efter rege­rin­gens refor­m­ud­spil, hvor histo­ri­e­fa­get på HF fore­slås ned­gra­de­ret fra et B- til et c‑niveau. En ned­gra­de­ring af histo­rie på HF vil gøre det van­ske­li­ge­re for HF-kur­si­ster­­ne at ori­en­te­re sig i ver­den og i de erin­drings­po­li­ti­ske kam­pe, der udspil­ler sig for deres øjne i dag­lig­da­gen. Men er det det, vi har brug for i en tid, hvor vi skal sikre […]

Kun en tåbe svig­ter histo­rie i gymnasiet

(opda­te­ret 4. maj 2016 med link til kro­nik af @heidifunder i Poli­ti­ken.) Fæl­les skri­vel­se fra Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, Reli­gions­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et & HF og Klas­si­ker­for­e­nin­gen (6. april 2016) : Rege­rin­gen har i dag offent­lig­gjort et gym­na­sieud­spil, hvoraf det bl.a. frem­går, at fage­ne histo­rie, old­tids­kund­skab og reli­gion skal ind­gå i en sær­lig fag­pak­ke, hvil­ket bety­der at de tre fag skal tvin­ges ind i et ikke nær­me­re defi­ne­ret per­ma­nent sam­ar­bej­de og bl.a. dele eksa­men.På veg­ne af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, Klas­si­ker­for­e­nin­gen og Reli­gions­læ­rer­for­e­nin­gen vil vi for­mænd ger­ne klart under­stre­ge, at vi ikke har noget imod sam­ar­bej­de mel­lem fage­ne i rime­ligt omfang, men at det­te tvung­ne sam­ar­bej­de vil svæk­ke fag­lig­he­den betydeligt […]

KOM TIL GRATIS VISNING AF DEN OSCAR-NOMINEREDE ’MUSTANG’

I anled­ning af den dan­ske bio­graf­pre­mi­e­re på den Oscar-nomi­­ne­re­­de film ”Mustang”, invi­te­rer Scan­box Entertain­ment til en gra­tis vis­ning af fil­men den 6. marts kl. 9:30 i Grand Tea­tret (Mik­kel Bryg­gers Gade 8, 1460 Køben­havn K). Der er ble­vet udar­bej­det under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler til fil­men, der kan anven­des i fag som dansk, sam­funds­fag, histo­rie og reli­gion. Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let er mål­ret­tet grund­sko­lens udsko­ling samt gym­na­si­et og HF. For­må­let med vis­nin­gen er at give inter­es­se­re­de lære­re i rele­van­te fag mulig­he­den for at se fil­men inden dens bio­graf­pre­mi­e­re og vur­de­re fil­men til even­tu­elt under­vis­nings­brug. Fil­men intro­du­ce­res af tidl. fol­ke­tings­med­lem, fored­rags­hol­der, for­fat­ter og sam­funds­de­bat­tør Özlem Cekic. Det hand­ler fil­men om: I en […]