Red kil­der­ne!

Histo­ri­e­ma­te­ri­a­le på EMU slet­tes den 1/7 2019 Grun­det omlæg­nin­gen af EMU, så slet­tes det meste af mate­ri­a­let (måske det hele?) på histo­ri­esi­der­ne den 1/7. Det dre­jer sig både om for­løbs­for­slag og kil­de­ma­te­ri­a­le. Et sto­ck­holm­sk kil­de­blod­bad! Noget af mate­ri­a­let er måske (?) for­æl­det, men vi skal pas­se på ikke at smi­de bar­net ud med bade­van­det. Der­for … Læs mere Red kil­der­ne!

Fawaz Ger­ges til Has­se­ris

Efter sid­ste pro­gra­mæn­dring, så åbnes “Sand­he­den om Mel­le­mø­sten?” på tirs­dag af Fawaz Ger­ges fra Lon­don School of Eco­no­mi­cs! Altin­get har i anled­ning af hans besøg i Aal­borg lavet den­ne arti­kel med ham, hvor han giver sin vur­de­ring af frem­tids­ud­sig­ter­ne for Mel­le­mø­sten og Euro­pa. Er du en af de knap 600 kol­le­ger, der kig­ger for­bi det … Læs mere Fawaz Ger­ges til Has­se­ris

Fami­li­en for­talt og frem­vist

Gen­nem de stil­le som­mer­må­ne­der har historielaerer.dk på for­si­den – under fag­li­ge tip – huset et opslag om min nye bog Fami­lie­bil­le­der – For­tæl­lin­ger og andre til­gan­ge. Nu er bogen ude, såvel på papir som i en e‑bogs ver­sion, der også er til­gæn­ge­lig via Gym­por­ta­len. I pres­se­med­del­el­sen, som for­la­get Sam­funds­lit­te­ra­tur udsend­te i for­bin­del­se med bogens udgi­vel­se … Læs mere Fami­li­en for­talt og frem­vist

Uvi­den­hed har nu fået høje­ste pri­o­ri­tet på HF

Disco­unt­hi­sto­rie på HF — debat­ind­læg af @david-kyng. Udta­lel­se i for­bin­del­se med Rege­rin­gens for­slag til en ned­ju­ste­ring af histo­ri­e­fa­gets sta­tus på HF fra B- til C‑niveau. “Uvi­den­hed har nu fået høje­ste pri­o­ri­tet i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen på HF. I hvert fald hvis man skal døm­me efter rege­rin­gens refor­m­ud­spil, hvor histo­ri­e­fa­get på HF fore­slås ned­gra­de­ret fra et B- til et … Læs mere Uvi­den­hed har nu fået høje­ste pri­o­ri­tet på HF

Kun en tåbe svig­ter histo­rie i gym­na­si­et

Bestyrelsen

(opda­te­ret 4. maj 2016 med link til kro­nik af @heidifunder i Poli­ti­ken.) Fæl­les skri­vel­se fra Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, Reli­gions­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et & HF og Klas­si­ker­for­e­nin­gen (6. april 2016) : Rege­rin­gen har i dag offent­lig­gjort et gym­na­sieud­spil, hvoraf det bl.a. frem­går, at fage­ne histo­rie, old­tids­kund­skab og reli­gion skal ind­gå i en sær­lig fag­pak­ke, hvil­ket bety­der at de tre fag … Læs mere Kun en tåbe svig­ter histo­rie i gym­na­si­et

KOM TIL GRATIS VISNING AF DEN OSCAR-NOMINEREDE ’MUSTANG’

I anled­ning af den dan­ske bio­graf­pre­mi­e­re på den Oscar-nomi­­ne­re­­de film ”Mustang”, invi­te­rer Scan­box Entertain­ment til en gra­tis vis­ning af fil­men den 6. marts kl. 9:30 i Grand Tea­tret (Mik­kel Bryg­gers Gade 8, 1460 Køben­havn K). Der er ble­vet udar­bej­det under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler til fil­men, der kan anven­des i fag som dansk, sam­funds­fag, histo­rie og reli­gion. Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let er … Læs mere KOM TIL GRATIS VISNING AF DEN OSCAR-NOMINEREDE ’MUSTANG’

Del­tag i inter­na­tio­nalt udvik­lings­pro­jekt om EU’s histo­rie

Euro­clio søger histo­ri­e­læ­re­re som vil del­ta­ge i et spæn­den­de inter­na­tio­nalt pro­jekt, som hand­ler om at udvik­le under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler og ‑akti­vi­te­ter om EU’s histo­rie set i lyset af aktu­el­le begi­ven­he­der. Ansøg­nings­frist for at del­ta­ge i pro­jek­tet er 11/12 2015. Se nær­me­re her: Dear fri­ends of EUROCLIO, Plea­se con­si­der the fol­lowing opportu­ni­ty that might be of inte­r­est of … Læs mere Del­tag i inter­na­tio­nalt udvik­lings­pro­jekt om EU’s histo­rie

Nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og kur­sustil­bud fra Græn­se­for­e­nin­gen

Det er med stor for­nø­jel­se, at Græn­se­for­e­nin­gen offent­lig­gør sin nye under­vis­nings­por­tal ”iet­Græn­seland”. ietGrænseland.dk Mate­ri­a­let giver ele­ver­ne mulig­hed for at bli­ve ført rundt i græn­selan­dets histo­rie og de man­ge spæn­den­de for­tæl­lin­ger græn­selan­det kan byde på. Det er ikke en lære­bog, men en opga­ve- og mate­ri­a­le­sam­ling i ele­kro­nisk udga­ve. Det hand­ler om at give ele­ver­ne nog­le inter­es­san­te … Læs mere Nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og kur­sustil­bud fra Græn­se­for­e­nin­gen

Dan­mark på film — et inter­ak­tivt strea­m­ing­s­i­te

Det Dan­ske Fil­min­sti­tut lan­ce­rer den 29. okto­ber det nye web­s­i­te Dan­mark på film. Her kan man dyk­ke ned i histo­ri­en og ople­ve doku­men­ta­ri­ske film­op­ta­gel­ser fra 1905–1965. Fil­me­ne er gra­tis at se onli­ne. Det er ori­gi­nalt histo­risk mate­ri­a­le, som er nydi­gi­ta­li­se­ret. Link til Dan­mark på film: danmarkpaafilm.dk Film­me­di­et gjor­de sit ind­t­og i Dan­mark for lidt over 100 år siden, … Læs mere Dan­mark på film — et inter­ak­tivt strea­m­ing­s­i­te

Tema­da­ge om flygt­nin­ge og fri­vil­lig­hed

I anled­ning af sær­ud­stil­lin­gen om De Hvi­de Bus­ser afhol­der Natio­nal­mu­se­et to tema­da­ge om flygt­nin­ge og fri­vil­lig­hed. Arran­ge­men­ter­ne har hver plads til fire gym­na­sie­klas­ser og hen­ven­der sig pri­mært til fage­ne histo­rie, sam­funds­fag og filo­so­fi. Det er gra­tis at del­ta­ge. 0 David KyngFor­mand for for­e­nin­gen fra 2013–17