Christian Vollmond ny fagkonsulent

Christian Vollmond
Chri­sti­an Vol­l­mond

Den 1. novem­ber 2014 til­træ­der  Chri­sti­an Vol­l­mond som fag­kon­su­lent i fage­ne histo­rie, reli­gion og filo­so­fi.

Chri­sti­an Vol­l­mond er lek­tor i histo­rie og reli­gion og under­vi­ser ved Køben­havns VUC.

Chri­sti­an Vol­l­mond har været med­lem af for­e­nin­gens besty­rel­se og udgi­vet fle­re lærebø­ger til ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne,  sene­st  “Fra for­tid til histo­rie”, en frem­ra­gen­de bog om fagets iden­ti­tet og meto­der.

Til­lyk­ke med job­bet  — vi glæ­der os til sam­ar­bej­det!

(bil­le­det er “lånt” hos for­la­get Fry­den­lund )

Skriv en kommentar