Sha­red histo­ri­es — ny euro­pæ­isk e‑bog

Europarådets e-bog "Shared Histories for a Europe without dividing lines"
Euro­pa­rå­dets e‑bog “Sha­red Histo­ri­es for a Euro­pe wit­hout divi­ding lines”

Euro­pa­rå­det har fået skre­vet og udgi­vet en fæl­les­eu­ro­pæ­isk e‑bog til histo­ri­e­un­der­vis­ning på for­skel­li­ge niveau­er, her­un­der ‘secon­dary school’, som sva­rer til gym­na­si­alt niveau.

Den er skre­vet ud fra — eller til udvik­ling af —  et fæl­les­eu­ro­pæ­isk per­spek­tiv.  Tit­len giver et fin­ger­peg om inten­tio­ner­ne bag, og de er såmænd gode nok. (Til den regio­na­le wor­ks­hop jeg delt­og i var der såmænd både en rus­sisk og en ukrainsk historiker…)

E‑bogen er på 900 sider, så det er ikke menin­gen at man skal læse eller bru­ge den fra a‑z. Det er tænkt som en res­sour­ce man kan pluk­ke fra. Mate­ri­a­let er clea­ret mht ret­tig­he­der, så det kan frit bru­ges i undervisningen.

Den er ind­delt i 4 temaer:

  • The impa­ct of the indu­stri­al revolution
  • The deve­l­op­ment of education
  • Human rights as reflected in the history of art
  • Euro­pe and the world

Den inde­hol­der man­ge gode bil­le­der og for­slag til arbejds­op­ga­ver (‘Tea­ching and lear­ning units’ — læg mær­ke til ‘tar­get group’ — der er også tekster/opgaver hen­vendt til pri­mary og til kandidater.)

Desvær­re er sitet rent tek­nisk spær­ret inde i flash, som ikke vises på man­ge enhe­der og som det er svært at lin­ke ind til. Man kan down­lo­a­de som pdf, men så vir­ker inter­ne links jo ikke. E‑bogen fun­ge­rer bedst på en pc/mac.  Start med ind­holds­for­teg­nel­sen (‘Con­tents’ — iko­net i top­pen af skærmen)

På side 506 er der gode arbejds­spørgs­mål til  eksemp­ler på ‘dege­ne­re­ret kunst’ sam­men­lig­net med ‘gre­at ger­man art’ på side 512ff. . På side 446 er der ex. på tysk pro­pa­gan­da mod jøderne.

På side 660 og frem er der en mas­se små artik­ler fra et semi­nar om ‘Euro­pe and the wor­ld’ — nog­le kun­ne måske bru­ges til SRP.

På en wor­ks­hop i Tal­linn var det menin­gen at vi skul­le hjæl­pe til at ‘didak­ti­se­re’ bogen, bl.a.  med elek­tro­ni­ske værktøjer.

Mad­li-Maria Nau­lai­nen sam­le­de vores ting på et Goog­le-site. Jeg blev intro­du­ce­ret til nye værk­tø­jer, som jeg har tænkt mig at prø­ve af i den kom­men­de tid — måske kan andre også fin­de ting, de kan bruge?

 

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *