Kategori: Kurser

Gra­tis onli­ne­kur­sus i danmarkshistorie

Kur­set dæk­ker peri­o­den fra den tid­li­ge mid­delal­der omkring år 1050 til i dag og består af en blan­ding af tek­ster, video­er og quizzer. Det er opdelt i otte lek­tio­ner med ca. 40 nor­mal­si­ders tekst til hver lek­tion samt en ræk­ke mini­fored­rag og film på ca. 8–9 min. med histo­ri­ke­re fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Hver lek­tion kan afslut­tes med en quiz. Mate­ri­a­let er udar­bej­det af en ræk­ke for­ske­re fra Afde­ling for Histo­rie og Klas­si­ske Stu­di­er ved Aar­hus Uni­ver­si­tet — her­un­der to af afde­lin­gens pro­fes­so­rer, Bjørn Poul­sen og Thor­sten Bor­ring Ole­sen, som også har stå­et for den fag­li­ge redak­tion af ind­hol­det og bil­le­der i […]

Fawaz Ger­ges til Hasseris

Efter sid­ste pro­gra­mæn­dring, så åbnes “Sand­he­den om Mel­le­mø­sten?” på tirs­dag af Fawaz Ger­ges fra Lon­don School of Eco­no­mi­cs! Altin­get har i anled­ning af hans besøg i Aal­borg lavet den­ne arti­kel med ham, hvor han giver sin vur­de­ring af frem­tids­ud­sig­ter­ne for Mel­le­mø­sten og Euro­pa. Er du en af de knap 600 kol­le­ger, der kig­ger for­bi det nord­jy­ske på tirs­dag, så læs den ende­lig alli­ge­vel. Vink­len tirs­dag, hvor Fawaz Ger­ges er i sam­ta­le med Adam Holm, bli­ver en anden.

Tema­mø­de: dansk- og historieopgaver

I anled­ning af de nye lære­pla­ner og gym­na­si­ere­for­men 2017 hol­der ULF i Aar­hus et tema­mø­de for muse­ums­for­mid­le­re ved de kul­tur­hi­sto­ri­ske muse­er i Aar­hus og dansk- og histo­ri­e­læ­re­re fra de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser. Fokus vil være på, hvor­dan under­vi­ser­ne og museerne/formidlerne kan bru­ge hin­an­den bedst. http://ulfiaarhus.dk/kursus/temamoede-dansk-og-historieopgaver

Stu­di­e­be­søg i Calcutta

EUROCLIO and Pea­ceWor­ks offer a pos­si­bi­li­ty for all history and citizens­hip educa­tors to par­ti­ci­pa­te in a stu­dy visit com­bi­ned with History for Pea­ce Con­fe­ren­ce taking pla­ce in Calcut­ta betwe­en 7–12 Novem­ber 2016. The pro­gram­me inclu­des a three-day stu­dy visit and History for Pea­ce con­fe­ren­ce, which expl­o­res natio­na­lism in rela­tion to the­mes such as citizens­hip, iden­ti­ty, media, reli­gion and school cur­ri­culum. A Stu­dy Visit and History for Pea­ce Con­fe­ren­ce – Calcut­ta, India 

Gra­tis semi­nar om Polens historie

CALL FOR PARTICIPANTS: Poland in the Heart of Euro­pe­an History. Pro­fes­sio­nal Trai­ning for History Tea­chers and Educa­tors, 23st of August—1st of Sep­tem­ber 2016, Jabłon­na, Poland Poland in the Heart of Euro­pe­an History is open to pro­fes­sio­nal­ly acti­ve history tea­chers and educa­tors from schools and other educa­tion insti­tu­tions. All costs are cove­red by the Insti­tu­te of Natio­nal Remem­bran­ce (tra­vel expen­ses up to €400) Apply onli­ne at http://pamiec.pl/pheh_call The Insti­tu­te will con­ta­ct all appli­cants to inform about whet­her they had been accep­ted to the pro­gram. For more infor­ma­tion, con­ta­ct the coor­di­na­tors: Anna Bro­jer anna.brojer@ipn.gov.pl Mag­da­le­na Czoch magdalena.czoch@ipn.gov.pl Appli­ca­tion Dead­li­ne: 15th of July 2016 […]

Kon­fe­ren­ce om viden og viden­skab i historien

Den 10.–11. marts 2016 afhol­des en efter­ud­dan­nel­ses­kon­fe­ren­ce (FoU-kon­­fe­ren­­ce) på Hotel Haraldskær ved Vej­le. Kon­fe­ren­cen føl­ger op på den, der blev afholdt i Vor­ding­borg i marts 2015, men del­ta­gel­se i den før­ste kon­fe­ren­ce er ikke en for­ud­sæt­ning for del­ta­gel­se nu. FoU-pro­jek­tet hand­ler pri­mært om fage­ne ide­hi­sto­rie og tek­no­lo­gi­hi­sto­rie på HTX, men kon­fe­ren­cen er åben for alle. Pro­gram­met omfat­ter den­ne gang blandt andet: Pro­fes­sor David Edger­ton, King’s Col­le­ge, Lon­don: Time, Money and History. Pro­fes­sor Jens Vel­lev, Århus Uni­ver­si­tet: Tycho Bra­he. Adjunkt, Ph.d. Jakob Bek-Thom­­sen: Steno. Rund­vis­ning på Kon­ger­nes Jel­ling, der åbne­de i juni 2015, og som anven­der nye tek­no­lo­gi­er inten­sivt i for­mid­lin­gen Besøg […]

Nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og kur­sustil­bud fra Grænseforeningen

Det er med stor for­nø­jel­se, at Græn­se­for­e­nin­gen offent­lig­gør sin nye under­vis­nings­por­tal ”iet­Græn­seland”. ietGrænseland.dk Mate­ri­a­let giver ele­ver­ne mulig­hed for at bli­ve ført rundt i græn­selan­dets histo­rie og de man­ge spæn­den­de for­tæl­lin­ger græn­selan­det kan byde på. Det er ikke en lære­bog, men en opga­ve- og mate­ri­a­le­sam­ling i ele­kro­nisk udga­ve. Det hand­ler om at give ele­ver­ne nog­le inter­es­san­te udfor­drin­ger og væk­ke deres nys­ger­rig­hed, sam­ti­dig med at ind­hol­det lever op til lære­pla­ner­nes krav. Mate­ri­a­let er fler­fag­ligt og der er man­ge tema­er og opga­ver at væl­ge imel­lem. Por­ta­len skul­le ger­ne byde ind i rele­vant og aktu­el­le tema­er. Der­for er tan­ken også, at den skal fortsætte […]

Inter­na­tio­nal kon­fe­ren­ce om kul­tu­rel­le ret­tig­he­der i København

Inter­na­tio­nal con­fe­ren­ce on cul­tu­ral rights, 13–14 Novem­ber in Copen­ha­gen Nego­ti­at­ing Cul­tu­ral Rights 13–14 Novem­ber 2015, Uni­ver­si­ty of Copen­ha­gen is orga­nizing an inter­na­tio­nal con­fe­ren­ce on cul­tu­ral rights based on the reports by Fari­da Sha­he­ed, the cur­rent UN Spe­ci­al Rap­por­t­eur in the field of cul­tu­ral rights. Fari­da Sha­he­ed will be pre­sent at this con­fe­ren­ce during which inter­na­tio­nal experts will com­ment on each of her reports rela­ted to dif­fe­rent the­mes: intel­lectu­al pro­per­ty rights, cul­tu­ral her­i­ta­ge, arti­stic fre­edom etc. Fari­da Shaheed’s suc­ces­sor as Spe­ci­al Rap­por­t­eur, Kari­ma Ben­no­u­ne, will also be pre­sent. You can read more about the con­fe­ren­ce at pf.ku.dk. See the pro­gram­me for […]

Gra­tis efter­ud­dan­nel­se med din fag­grup­pe (opda­te­ret)

Histo­ri­e­Lab udby­der et nyt efter­ud­dan­nel­ses­kon­cept mål­ret­tet fag­grup­per på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. Efter­ud­dan­nel­ses­for­lø­bet fore­går ude på jeres gym­na­si­um sam­men med en histo­ri­e­di­dak­ti­ker. Histo­ri­e­Lab udby­der føl­gen­de histo­ri­e­di­dak­ti­ske tema­er: Histo­ri­e­fa­gets meto­der v. @andershassing Histo­ri­e­be­vidst­hed i under­vis­nin­gen v. Car­sten Tage Niel­sen Tek­ster og tekst­for­stå­el­se i histo­ri­e­fa­get v. Hei­di Eske­lund Knud­sen Skrift­lig­hed i histo­rie v. @heidifunder Innova­tion i histo­rie v. Hen­ri­et­te Aaby Ene­vold­sen Spil/rollespil i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen v. Jens Pie­tras Fra grund­sko­le til ung­doms­ud­dan­nel­se v. Jens Aage Poul­sen Muse­et som lærings­rum i histo­rie v. Mari­an­ne Axel­sen Leth Film i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen v. Peter Yding Brun­bech Ny: Histo­ri­e­brug v. @winnie-faerk Ny: Arbejds­for­mer og ana­ly­se­red­ska­ber til histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen v. Rudi Laurid­sen Det nye […]

Muse­et i sko­len og sko­len i muse­et – lader du ele­ver­ne designe?

Tid: Tors­dag den 29. okto­ber 2015, kl. 09.30–16.00. Uni­ver­si­ty Col­le­a­ge Lil­le­bælt, Vej­le­vej 2, 7300 Jel­ling (Inter­ci­tyto­get kører lige til døren). Pris: kr. 300,- inkl. for­plej­ning Kon­takt­per­son: Marie Bon­de Ole­sen, mail: mbol1@ucl.dk Kon­fe­ren­cen hand­ler om, hvor­dan sam­ar­bej­det mel­lem sko­le og muse­um kon­kret kan udbyg­ges på en nyska­ben­de og især elev-ind­dra­­gen­­de vis. Tag den nye­ste viden om unge som sam­ar­bejds­part­ne­re i udvik­lings­pro­ces­ser med hjem. Hør om udvik­lings­pro­jek­tet ’Elev-design’. Og hop ombord i et sko­­le-muse­ums­­net­­værk, hvor I dagen igen­nem udveks­ler ide­er, erfa­ring, meto­der og inspi­re­rer hin­an­den. Er du under­vi­ser i grund­sko­le, gym­na­si­um eller muse­ums­for­mid­ler? Er du inter­es­se­ret i at ind­dra­ge ele­ver i udvik­lings­pro­ces­ser? Ønsker […]