Kategori: Historiedidaktik

For­ti­den i historiefaget

Jeg har i min afhand­ling om for­ti­dens rol­le i histo­ri­e­fa­get bl.a. vist at ele­ver sjæl­dent møder eller arbej­der med et for­tids­per­spek­tiv i under­vis­nin­gen (Bjer­re 2019). Fagets sty­redo­ku­men­ter, lære­mid­ler og prak­sis appel­le­rer kun sjæl­dent til, at ele­ven skif­ter per­spek­tiv og ind­le­ver sig i de for­ti­di­ge sce­na­ri­er, der arbej­des med. I den­ne arti­kel præ­sen­te­rer jeg kort mine ana­ly­se­greb, og giver på den bag­grund et bud på, hvor­dan lære­re kan arbej­de med for­tids­per­spek­ti­ver – og ikke mindst hvor­dan det­te kan gøres på en histo­ri­e­fag­ligt kva­li­fi­ce­ret måde.  Jeg for­sker i grund­sko­le­fa­get, men vil her per­spek­ti­ve­re til gym­na­si­et gen­nem en ana­ly­se af fire for­skel­li­ge typer […]

Didak­tik er sjovest, når det er fagdidaktik

Den 3. udga­ve af for­e­nin­gens histo­ri­e­di­dak­tik er nu udkom­met som fysisk bog og sendt ud til med­lem­mer­ne. Unboxing didak­tik­ken Didak­tik er sjovest, når det er fag­di­dak­tik. Gave til alle med­lem­mer­ne af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen er net­op pak­ket ud. #sofalæs­ning pic.twitter.com/u9Vo6APO68 — Hen­ning Rom­me Lund (@HenningRomme) Febru­ary 8, 2018 Med­lem­mer­ne kan debat­te­re artik­ler­ne i det­te medlemsforum .