Kategori: Høringssvar

Hørings­svar til påtænkt revi­sion af læreplaner

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen har føl­gen­de kom­men­ta­rer til de revi­de­re­de lære­pla­ner, hvor ’holo­caust og andre fol­ked­rab’ til­fø­jes til ker­ne­stof­fet. Udfor­drin­ger gene­relt Ved 2017 refor­men blev ker­ne­stof­punk­ter­ne for­mu­le­ret rela­tivt åbent og det aktu­el­le for­slag om at skri­ve kon­kre­te begi­ven­he­der ind i ker­ne­stof­fet kan opfat­tes som en til­ba­ge­ven­den til en mere detal­je­ret og sty­ret lære­plan, med min­dre plads til ele­vind­dra­gel­se, lokal til­pas­ning, didak­ti­se­ring og stu­di­e­ret­ning­s­to­ning. For­sla­get er udtryk for en ten­dens til øget sty­ring, som giver den enkel­te lærer min­dre manøv­re­dyg­tig­hed og det kan få kon­se­kven­ser for lære­res og ele­vers moti­va­tion for at arbej­de fag­ligt i faget. Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen fin­der det natur­lig­vis rele­vant, at under­vis­nin­gen i gymnasieskolen […]

Hørings­svar fra AAU

..og her­med hørings­svar fra Aal­borg: Aal­borg den 27. marts 2017 På veg­ne af Histo­ri­estu­di­et på Aal­borg Uni­ver­si­tet, skal jeg her­med afgi­ve hørings­svar vedr. den nye bekendt­gø­rel­se og lære­plan om histo­ri­e­fa­get i gym­na­siesko­len. Vi hil­ser det vel­kom­men, at der i den nye bekendt­gø­rel­se er lagt vægt på såvel skrift­lig­hed som infor­­ma­tions-/lit­te­ra­­tur­­søg­­ning. Vi har her på AAU erfa­ring for, at de stu­de­ren­de møder op på 1. seme­ster med begræn­se­de evner til skrift­lig frem­stil­ling og lit­te­ra­tur­søg­ning. Men når histo­rie ikke som andre niveau‑A fag afslut­tes med en skrift­lig eksa­men, fin­der vi det bekym­ren­de, at der ikke er til­delt den nød­ven­di­ge for­dy­bel­ses­tid. På den måde […]

Hørings­svar fra RUC

For­e­nin­gen har mod­ta­get et hørings­svar fra RUC: “I fag­grup­pen på Histo­rie på Roskil­de Uni­ver­si­tet note­rer vi os i den nye bekendt­gø­rel­se og lære­plan om spe­ci­fikt histo­ri­e­fa­get, at der er lagt vægt på såvel skrift­lig­hed som infor­­ma­tions-/lit­te­ra­­tur­­søg­­ning. Det er ube­tin­get posi­tivt og peger kon­struk­tivt ind mod de pro­ble­mer, som vi på uni­ver­si­te­tet i dis­se år ople­ver, at en sti­gen­de del af vore stu­de­ren­de har med net­op skrift­lig frem­stil­ling og evnen til at søge og kri­tisk vur­de­re rele­vant fag­lit­te­ra­tur. Nega­tivt er det til gen­gæld at histo­ri­e­fa­get i den nye bekendt­gø­rel­se, så vidt vi kan læse s. 17–19, ikke er til­delt for­dy­bel­ses­tid og dermed […]

Hørings­svar #2 fra Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF

Til høring over udkast til bekendt­gø­rel­se om de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser og udkast til gym­na­si­a­le lære­pla­ner Vi vil i vores hørings­svar kon­cen­tre­re os om seks for­hold: For­dy­bel­ses­tid til histo­rie (stx) Prø­ve­for­men i histo­rie A (stx) og histo­rie B (hfe) Adgang til inter­net­tet i for­be­re­del­ses­ti­den. Sik­ring af fag­lig for­dy­bel­se (stx) Fast­hol­del­se af histo­ri­e­brug som cen­tralt ele­ment i fagets iden­ti­tet Histo­rie A som over­byg­nings­valg­fag til histo­rie B (hf)   For­dy­bel­ses­tid til histo­rie (stx) Iføl­ge den ny lov om de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser skal ele­ver­nes digi­ta­le dan­nel­se styr­kes, og ”Ele­ver­ne skal bl.a. lære at søge infor­ma­tion og udø­ve kil­de­kri­tik, at lave selv­stæn­di­ge, digi­ta­le pro­duk­tio­ner og […]

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens hørings­svar ang. gymnasiereformen

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen har ind­sendt sit hørings­svar til for­sla­get til ny gym­na­si­e­lov: Hørings­svar fra Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF Til For­slag til lov om de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser Vi vil i vores hørings­svar kon­cen­tre­re os om tre for­hold: Ind­fø­rel­se af enkelt­fag­lig eksa­men og for­slag om medtæl­len­de årska­rak­te­rer i kul­­tur- og sam­funds­fags­grup­pen på hf. Begræns­ning i antal­let af 24-timers prø­ver. Under­vis­nings­tid og for­dy­bel­ses­tid til histo­rie.   Ind­fø­rel­se af enkelt­fag­lig eksa­men og medtæl­len­de årska­rak­te­rer i kul­­tur- og sam­funds­fags­grup­pen på hf (jf. §46 stk. 2 og bemærk­nin­ger­ne her til). Det vil være meget uhel­digt at ind­fø­re enkelt­fag­lig eksa­men efter udtræk i kul­­tur- og sam­funds­fags­grup­pen på hf. Det vil ikke […]