Når dra­gen vågner

Når dragen vågner

Hvor­når

9. decem­ber 2019 
Hele dagen 

Hvor

Has­se­ris Gymnasium
Has­se­ris­vej 300, Aal­borg, 9000 

Begi­ven­heds­ty­pe

Til­mel­ding og hen­ven­del­ser om pro­gram­met sker til: ja@hasseris-gym.dk

Det er fan­ta­stisk med den sto­re opbak­ning, som decem­ber mødet på Has­se­ris Gym­na­si­um ople­ver. Uffe, Mogens, Per og Vil­ly har nu sagt ja til deres fem­te tur til det nord­jy­ske. Og Gyl­den­dal, Systi­me og For­la­get Colum­bus kom­mer også tro­ligt år efter år med bog­ga­ver til alle del­ta­ger­ne. Der­til kom­mer vel­o­p­lag­te fag­kon­su­len­ter og teg­ne­ren Erik Petri, der laver smuk­ke visu­el­le refe­ra­ter, der fast­hol­der det tal­te ord skar­pt og illu­stra­tivt. Og så er der selv­føl­ge­lig Aal­borg Cho­ko­la­den, der altid står klar med lidt sødt i pau­ser­ne for at sik­re, at del­ta­ger­ne er fyldt med ener­gi til en lang dag.

Men vig­tigst er dog de altid gla­de kol­le­ger, der tager den ofte lan­ge tur til Aal­borg. Over de sid­ste fire år har decem­ber­mø­det såle­des haft besøg af kol­le­ger fra mere end 135 uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner. I gen­nem­snit 400 del­ta­ge­re hvert år, men flest i 2018, hvor 550 del­ta­ge­re (her­af cir­ka 100 fra Sjæl­land) var med­vir­ken­de til, at arran­ge­men­tet om Mel­le­mø­sten blev helt udsolgt. Over tid har de man­ge del­ta­ge­re gjort decem­ber­mø­det til en fast tra­di­tion og et sam­lings­punkt for lære­re i de tre kul­tur­bæ­ren­de fag.

Vi ved dog også, at arran­ge­men­tets pla­ce­ring i decem­ber er en udfor­dring for nog­le sko­ler. Vi opfor­drer der­for til, at man hur­tigt tager kon­takt til kol­le­ger i histo­rie, reli­gion og sam­funds­fag for at afkla­re, om årets arran­ge­ment har inter­es­se. Her­i­gen­nem er det vores håb, at den tid­li­ge annon­ce­ring af pro­gram­met giver ledel­sen på den enkel­te sko­le opti­ma­le mulig­he­der for at tage det med i plan­læg­nin­gen af næste skoleår.

Med håbet om et godt møde til december!

 

Down­lo­ad bro­chu­ren om kurset:

[wpdm_package id=‘19343’ template=“link-template-bsthumnail”]


Kina i linkbiblioteket

Eventkategorier: