Kategori: Spørgeskema

Under­sø­gel­se om innova­tion i undervisningen

(Jeg har mod­ta­get neden­stå­en­de anmod­ning fra Andreas Kambs­kard / LH) Kære fag­li­ge for­e­ning, Fon­den for Entre­pre­nør­skab har til opga­ve at støt­te under­vi­se­re på de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser med at imple­men­te­re innova­tion i under­vis­nin­gen som en del af gym­na­si­ere­for­men. Vi kom­mer blandt andet til at bidra­ge til FIP-kur­­ser, men det bety­der også, at insti­tu­tio­ner og fag­li­ge for­e­nin­ger kan boo­ke os til oplæg og kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling inden for innova­tions­di­dak­tik. I den for­bin­del­se er vi i gang med en lands­dæk­ken­de under­sø­gel­se omkring under­vi­se­res eksi­ste­ren­de erfa­rin­ger og behov inden for områ­det, så vi bedst muligt kan til­pas­se vores støt­te og til­bud. Hvis I er inter­es­se­re­de i at dele under­sø­gel­sen til underviserne […]