Lut­her reloaded

Vi skri­ver år 2017, og egent­lig vir­ker det meget til­fæl­digt, at den 31. okto­ber 1517 skul­le give anled­ning til, at histo­risk og kir­ke­ligt inter­es­se­re­de men­ne­sker i hele ver­den kaster sig over den­ne begi­ven­hed, der alt­så i år fyl­der rundt: efter sigen­de slog teo­lo­gi­pro­fes­soren og augusti­ner­mun­ken Mar­tin Lut­her 95 teser på Wit­ten­bergs slotskir­kes por­tal. Andet steds … Læs Mere

Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2016/17

Dan­mark i ver­den – ver­den i Dan­mark For 11. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning EUSTORY årets Histo­rie­kon­kur­ren­ce. Årets tema i kon­kur­ren­cen er ”Dan­mark i ver­den – ver­den i Dan­mark”. Pro­tek­tor for kon­kur­ren­cen er for­hen­væ­ren­de mini­ster og for­mand for FN’s gene­ral­for­sam­ling, Mogens Lyk­ke­toft. Kon­takt­per­son: Burk­hard Sie­vers, Ods­her­reds Gym­na­si­um … Læs Mere

Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2015–2016: Men­ne­sket, der skab­te historie

For 10. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning EUSTORY årets Histo­rie­kon­kur­ren­ce. Årets tema i kon­kur­ren­cen er ”Men­ne­sket, der skab­te histo­rie”. Pro­tek­tor for kon­kur­ren­cen er for­man­den for fol­ke­tin­get og i det kom­men­de år for­mand for FN’s gene­ral­for­sam­ling, Mogens Lyk­ke­toft. Kon­takt­per­son: Burk­hard Sie­vers, Ods­her­reds Gym­na­si­um — burkhard.sievers1@skolekom.dk Præ­mi­er: Før­ste præ­mie: 10.000 … Læs Mere

Vin­der­ne af kon­kur­ren­cen 2014/15 er fundet

Fagkonsulent Christian Vollmond og vinderen, Søren Stubkjær Pedersen
Fag­kon­su­lent Chri­sti­an Vol­l­mond og vin­de­ren, Søren Stubkjær Pedersen

I sko­le­å­ret 2014/15 blev der for 9. gang gen­nem­ført en lands­dæk­ken­de histo­rie­kon­kur­ren­ce for ele­ver i gym­na­si­et og hf.

Over­skrif­ten på opga­ven var: Kæmp for alt hvad du har kært.

Præmien blev overrakt af folketingets formand Mogens Lykketoft.
Præ­mi­en blev over­rakt af fol­ke­tin­gets for­mand Mogens Lykketoft.

Vin­de­ren blev Søren Stubkjær Peder­sen fra Vestjysk Gym­na­si­um i Tarm, med en opga­ve om Ølgod og byens andelsm­e­je­ris histo­rie i peri­o­den 1878 til 1895.   Histo­ri­en ”for­mid­les gen­nem små novel­ler, der stil­ler skar­pt på nog­le af de pro­blem­stil­lin­ger, dati­dens mæl­kebøn­der stod i, når der skul­le sam­ar­bej­des, væl­ges ny tek­no­lo­gi og dis­ku­te­res love og reg­ler. Med en impo­ne­ren­de sprog­lig fines­se lyk­kes det for­fat­te­ren at tage læse­ren med helt ind i den vestjy­ske hver­dag i anden halv­del af det 19. århundrede…”

I kon­kur­ren­cen blev der des­u­den kåret en 2. og 3. vin­der. Præ­mi­e­ret blev en gri­ben­de lil­le film om bager­lær­lin­gen Mari­us Jep­pe­sen på 21 år, der i 1943 anhol­des af den tyske besæt­tel­ses­magt og efter­føl­gen­de bli­ver skudt:

2. præ­mie: “Mari­us”

[youtu­be video=https://youtu.be/vGjZejMlBMk?list=PLyhuYnYan4skqcep4dElrsfIzkEfPSjY_]

Den sid­ste præ­mie går til en opga­ve om USA’s histo­rie, hvor hoved­pro­duk­tet er en video, der af dom­mer­ne bli­ver beteg­net som ”en alsi­digt for­mid­let frem­stil­ling af ’the Boston Tea Par­ty’ samt dets sym­bol­ske betyd­ning og brug af for­skel­li­ge poli­ti­ske bevæ­gel­ser igen­nem USA’s histo­rie.”

3. præ­mie: “The tea party”

[youtu­be video=https://https://youtu.be/zGMBHQKg_CE?list=PLyhuYnYan4skqcep4dElrsfIzkEfPSjY_]

 

10298833_10206615966545028_3952642282952004836_n

10865924_10206615971945163_8117269486391976448_o

Pri­ser­ne blev over­rakt den 14. marts 2015 ved en lil­le cere­mo­ni ved arran­ge­men­tet ”Histo­ri­ske Dage” under ledel­se af kon­kur­ren­cens pro­tek­tor, Mogens Lyk­ke­toft, i Øksnehallen.

 

 


Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2014/15

Godt nytår og vel mødt på sko­len igen. Jeg vil benyt­te lej­lig­he­den til at gøre opmærk­som på, at det kan lyk­kes end­nu at kom­me med et bidrag, selv­om man ikke er kom­met i gang p.g.a. AT; SRP og alle de andre opga­ver, der nog­le gan­ge kan slø­re bil­le­det for det væsent­li­ge i gym­na­si­et, nem­lig at … Læs Mere

Noter #197: Euro­pa i krise

Det er ikke nogen hem­me­lig­hed at Euro­pa er i kri­se. Den finanskri­se, der har præ­get ver­den de sene­re år er selv­føl­ge­lig ikke kun euro­pæ­isk, men hvor andre lan­de og regio­ner så småt er ved at krav­le op af kri­sens sor­te hul, er det som om euro­pæ­er­ne bare gra­ver sig læn­ge­re ned. Når Euro­pa sid­der så … Læs Mere