Burkhard Sievers

Lut­her reloaded

Vi skri­ver år 2017, og egent­lig vir­ker det meget til­fæl­digt, at den 31. okto­ber 1517 skul­le give anled­ning til, at histo­risk og kir­ke­ligt inter­es­se­re­de men­ne­sker i hele ver­den kaster sig over den­ne begi­ven­hed, der alt­så i år fyl­der rundt: efter sigen­de slog teo­lo­gi­pro­fes­soren og augusti­ner­mun­ken Mar­tin Lut­her 95 teser på Wit­ten­bergs slotskir­kes por­tal. Andet steds i mate­ri­a­let er der sat spørgs­måls­tegn ved det histo­risk kor­rek­te i den­ne påstand, men der er sam­ti­dig flot argu­men­te­ret for, at det er en lige­gyl­dig detal­je. Lut­her ændre­de ver­den, og på en så effek­tiv og lang­tids­hold­bar måde, at split­tel­sen mel­lem den katol­ske og den protestantiske […]

Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2016/17

Dan­mark i ver­den – ver­den i Dan­mark For 11. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning EUSTORY årets Histo­rie­kon­kur­ren­ce. Årets tema i kon­kur­ren­cen er ”Dan­mark i ver­den – ver­den i Dan­mark”. Pro­tek­tor for kon­kur­ren­cen er for­hen­væ­ren­de mini­ster og for­mand for FN’s gene­ral­for­sam­ling, Mogens Lyk­ke­toft. Kon­takt­per­son: Burk­hard Sie­vers, Ods­her­reds Gym­na­si­um — burkhard.sievers1@skolekom.dk Præ­mi­er: Før­ste præ­mie: 10.000 kr. (1stk.) Anden præ­mie: 2.000 kr. (1stk.) Tred­je præ­mie: 1.000 kr. (1 stk.) (Gevin­sten er skat­teplig­tig) Vin­der­ne vil des­u­den have mulig­hed for at del­ta­ge i et seminar/ en wor­ks­hop i Euro­pa i efter­å­ret 2017 sam­men med vin­der­ne fra hele Europa. […]

Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2015–2016: Men­ne­sket, der skab­te historie

For 10. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning EUSTORY årets Histo­rie­kon­kur­ren­ce. Årets tema i kon­kur­ren­cen er ”Men­ne­sket, der skab­te histo­rie”. Pro­tek­tor for kon­kur­ren­cen er for­man­den for fol­ke­tin­get og i det kom­men­de år for­mand for FN’s gene­ral­for­sam­ling, Mogens Lyk­ke­toft. Kon­takt­per­son: Burk­hard Sie­vers, Ods­her­reds Gym­na­si­um — burkhard.sievers1@skolekom.dk Præ­mi­er: Før­ste præ­mie: 10.000 kr. (1stk.) Anden præ­mie: 2.000 kr. (1stk.) Tred­je præ­mie: 1.000 kr. (1 stk.) (Gevin­sten er skat­teplig­tig) Vin­der­ne vil des­u­den have mulig­hed for at del­ta­ge i et seminar/ en wor­ks­hop i Euro­pa i efter­å­ret 2016 sam­men med vin­der­ne fra hele Euro­pa. Semi­na­rer­ne arran­ge­res af EUSTORY i Hamborg. […]

Vin­der­ne af kon­kur­ren­cen 2014/15 er fundet

I sko­le­å­ret 2014/15 blev der for 9. gang gen­nem­ført en lands­dæk­ken­de histo­rie­kon­kur­ren­ce for ele­ver i gym­na­si­et og hf. Over­skrif­ten på opga­ven var: Kæmp for alt hvad du har kært. Vin­de­ren blev Søren Stubkjær Peder­sen fra Vestjysk Gym­na­si­um i Tarm, med en opga­ve om Ølgod og byens andelsm­e­je­ris histo­rie i peri­o­den 1878 til 1895.   Histo­ri­en ”for­mid­les gen­nem små novel­ler, der stil­ler skar­pt på nog­le af de pro­blem­stil­lin­ger, dati­dens mæl­kebøn­der stod i, når der skul­le sam­ar­bej­des, væl­ges ny tek­no­lo­gi og dis­ku­te­res love og reg­ler. Med en impo­ne­ren­de sprog­lig fines­se lyk­kes det for­fat­te­ren at tage læse­ren med helt ind i den vestjy­ske hver­dag i anden […]

Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2014/15

Godt nytår og vel mødt på sko­len igen. Jeg vil benyt­te lej­lig­he­den til at gøre opmærk­som på, at det kan lyk­kes end­nu at kom­me med et bidrag, selv­om man ikke er kom­met i gang p.g.a. AT; SRP og alle de andre opga­ver, der nog­le gan­ge kan slø­re bil­le­det for det væsent­li­ge i gym­na­si­et, nem­lig at kæm­pe for alt hvad du har kært Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2014–2015: Kæmp for alt hvad du har kært | EMU Dan­marks lærings­por­tal For 9. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning EUSTORY årets Histo­rie­kon­kur­ren­ce. Årets tema i kon­kur­ren­cen er ”Kæmp for alt […]

Noter #197: Euro­pa i krise

Det er ikke nogen hem­me­lig­hed at Euro­pa er i kri­se. Den finanskri­se, der har præ­get ver­den de sene­re år er selv­føl­ge­lig ikke kun euro­pæ­isk, men hvor andre lan­de og regio­ner så småt er ved at krav­le op af kri­sens sor­te hul, er det som om euro­pæ­er­ne bare gra­ver sig læn­ge­re ned. Når Euro­pa sid­der så fast i den øko­no­mi­ske kri­ses hæn­ge­dynd, kan det bl.a. skyl­des en for­fejl­et øko­no­misk poli­tik, men man kan også se det som et udtryk for, at den euro­pæ­i­ske kri­se ikke kun er øko­no­misk. Det er hele det euro­pæ­i­ske pro­jekt, der er i kri­se.  Der er ikke noget […]