Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2015–2016: Men­ne­sket, der skab­te historie

For 10. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning EUSTORY årets Histo­rie­kon­kur­ren­ce. Årets tema i kon­kur­ren­cen er ”Men­ne­sket, der skab­te histo­rie”. Pro­tek­tor for kon­kur­ren­cen er for­man­den for fol­ke­tin­get og i det kom­men­de år for­mand for FN’s gene­ral­for­sam­ling, Mogens Lykketoft.

Kon­takt­per­son: Burk­hard Sie­vers, Ods­her­reds Gym­na­si­um — burkhard.sievers1@skolekom.dk

Præ­mi­er:

Før­ste præ­mie: 10.000 kr. (1stk.)

Anden præ­mie: 2.000 kr. (1stk.)

Tred­je præ­mie: 1.000 kr. (1 stk.)

(Gevin­sten er skattepligtig)

Vin­der­ne vil des­u­den have mulig­hed for at del­ta­ge i et seminar/ en wor­ks­hop i Euro­pa i efter­å­ret 2016 sam­men med vin­der­ne fra hele Euro­pa. Semi­na­rer­ne arran­ge­res af EUSTORY i Hamborg.

Tema: “Men­ne­sket, der skab­te historie”

Eugène Delacroix_-_La liberté guidant le peuple (Wikimedia)
Eugè­ne Dela­croix_-_La liberté gui­dant le peup­le (Wiki­me­dia)

Vi har valgt et af de mest berøm­te histo­ri­ske male­ri­er som logo for det­te års kon­kur­ren­ce: Fri­he­den fører fol­ket. Bil­le­det blev skabt af den fran­ske maler Euge­ne Dela­croix og beskri­ver juli­re­vo­lu­tio­nen i Paris 1830. Fol­ket vil­le ikke fin­de sig i at kon­gen rul­le­de resul­ta­ter­ne fra den sto­re fran­ske revo­lu­tion i 1789 til­ba­ge og de for­hin­dre­de ham i at over­ta­ge ene­væl­dig magt igen. Kvin­den, den fran­ske Mari­an­ne og sym­bol­fi­gur for befolk­nin­gens fri­heds­trang, fører an i kam­pen mod her­ske­rens magt­fyl­de ved bog­sta­ve­lig talt at gå på barrikaderne.

Så dra­ma­tisk behø­ver fin­ger­af­tryk­ket, som det enkel­te men­ne­ske har sat i histo­ri­en, slet ikke at være. Men med årets tema vil vi under­stre­ge, at histo­ri­en ikke bare er noget der sker, men at der man­ge gan­ge lig­ger mål­ret­te­de og bevid­ste hand­lin­ger til grund for histo­ri­ske for­an­drin­ger. Dis­se kan være sto­re eller små, de kan være sket for fle­re tusin­de år siden eller sid­ste år, hand­lin­ger­ne kan være udført i Cape Town, Rom eller Ølgod.

Vi leder efter den enga­ge­re­de hand­ling, der har sat sine fin­ger­af­tryk på histo­ri­ens gang, hvad enten resul­ta­tet blev en sejr eller et nederlag.

Vi er gla­de for, at der i de sene­re år altid har været en stor inter­es­se for glo­ba­le emner, såsom Syd­afri­kas kamp mod apart­heid, de sor­tes bor­ger­ret­tig­heds­be­væ­gel­ser i USA eller Azte­ker­nes under­gang. Men den lil­le histo­rie, den loka­le histo­rie har i lige så høj grad sin beret­ti­gel­se, som sid­ste års vin­dero­p­ga­ve om andels­be­væ­gel­sen i Ølgod understreger.

Ofte er det nem­me­re at fin­de selv­stæn­digt kil­de­ma­te­ri­a­le, når man under­sø­ger en begi­ven­hed i sit nær­om­rå­de. Og det har vist sig som klart plus, hvis opga­ver­ne inde­holdt nye og spæn­den­de kil­der, selv­om det ikke er en betin­gel­se. Den gode for­mid­ling af et kendt stof vil også tæl­le positivt.

Pro­dukt:

Besva­rel­ser­ne kan udfær­di­ges i man­ge for­skel­li­ge for­mer. Pro­duk­tet kan være en skrift­lig frem­stil­ling, en video­ani­ma­tion, en CD/ DVD eller en hjem­mesi­de eller andre for­mid­lings­for­mer, fx en nyheds­ar­ti­kel, en teg­ne­se­rie, en novel­le eller en film. Da et af bedøm­mel­ses­kri­te­ri­er­ne net­op er den for­mid­lings­mæs­si­ge kva­li­tet, må I ger­ne over­ve­je, hvor­dan I bedst kan præ­sen­te­re jeres budskab.

De tre sene­ste års vin­dero­p­ga­ver, som du kan se på EMU’en, er vidt for­skel­li­ge, både hvad ind­hol­det og for­men angår.

Det er muligt at afle­ve­re jeres pro­dukt elek­tro­nisk til mailadres­sen: historiekonkurrencen@gmail.com.

Det­te gæl­der dog kun for pro­duk­ter, der hol­der sig under en fil­stør­rel­se på under 25 MB. Har du et pro­dukt med en stør­re data­mæng­de, fx i en film eller en teg­ne­se­rie, skal du afle­ve­re et fysisk pro­dukt, typisk en brændt cd. Det er ikke muligt at sen­de mate­ri­a­let via dro­p­box. Vær opmærk­som på, at tin­ge­ne kan for­svin­de i cyber­s­pa­ce, hvil­ket vi desvær­re har ople­vet med et par bidrag, fx Youtube-klip.

Hvis ikke I kan afle­ve­re via mail, er adressen:

Burk­hard Sie­vers, c/o Ods­her­reds Gym­na­si­um, Åstof­te­vej 34, 4550 Asnæs.

Pro­duk­ter­ne bli­ver ikke retur­ne­ret, så I skal sør­ge for at have en kopi selv.

Hvor­når og hvordan: 

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen anbe­fa­ler, at sko­ler­ne afsæt­ter en skri­ve­dag i løbet af efter­å­ret eller janu­ar til de ele­ver som del­ta­ger i kon­kur­ren­cen. Vi beder sko­ler­ne om at støt­te op om opga­ven og være flek­sib­le. Det kan være nød­ven­digt at lave research, fx inter­viewe en per­son, i sko­le­ti­den. En afle­ve­ret opga­ve til histo­rie­kon­kur­ren­cen kan måske tæl­le som en skrift­lig afle­ve­ring, fx i dansk.

I to artik­ler i vores Med­lems­blad Noter fra sep­tem­ber 2014 (nr. 202) beskri­ver to vej­le­de­re fra Rysenste­en Gym­na­si­um og Nykø­bing Kated­ralsko­le , hvor­dan de har gre­bet opga­ven an på deres sko­ler. Her kan I even­tu­elt hen­te inspiration.

Ele­ver­ne må arbej­de ale­ne eller sam­men i grup­per på 2–4 del­ta­ge­re. Sel­ve opga­ven skal afle­ve­res sene­st d. 9. febru­ar 2016.

Præ­mi­en for vin­dero­p­ga­ver­ne er i lig­hed med sid­ste år 10.000 kro­ner, 2.000 kro­ner og 1.000 kro­ner. Præ­mi­er­ne vil bli­ve over­rakt i for­bin­del­se med næste års sto­re histo­ri­ear­ran­ge­ment ”Histo­ri­ske dage” den 9. og 10. april 2016 i Øks­ne­hal­len i Køben­havn. (http://www.historiske-dage.dk/)

Des­u­den vil vi varmt anbe­fa­le mulig­he­den for at del­ta­ge i et Eustory-semi­nar i Euro­pa, sam­men med vin­der­ne fra over 20 andre euro­pæ­i­ske lande!

På EMU kan man læse beret­nin­gen fra to ele­ver fra Rysenste­en Gym­na­si­um, som delt­og i en wor­ks­hop i Slo­ve­ni­en i sep­tem­ber 2013. I sep­tem­ber 2014 delt­og to af vin­der­ne i to wor­ks­hops i hen­holds­vis Oslo og Narva/Estland, og i sep­tem­ber 2015 er der en wor­ks­hop i Polen med dansk deltagelse.

I kan og må bru­ge lære- og histo­ri­ebø­ger samt net­tet til bag­grunds­op­lys­nin­ger, men I skal også selv frem­skaf­fe og bru­ge kil­de­ma­te­ri­a­le f.eks. i form af bre­ve, dag­bø­ger, sam­ti­di­ge avis­ar­tik­ler, foto­gra­fi­er osv. I kan også væl­ge at bru­ge mundt­li­ge kil­der, f.eks. inter­view eller lydoptagelser.

Jury:

Består af besty­rel­ses­med­lem­mer i Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF. Jury­en udvæl­ger de bed­ste opga­ver, som sen­des vide­re til den ende­li­ge bedøm­mel­se i dommerkomiteen.

Dom­mer­ko­mi­te­en:

Består af for­fat­ter og histo­ri­ker Ras­mus Dahl­berg, der er for­mand for komi­te­en. Des­u­den del­ta­ger pro­tek­tor for kon­kur­ren­cen, soci­al­de­mo­kra­ten Mogens Lyk­ke­toft, tid­li­ge­re under­vis­nings­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der fra Ven­stre, Ph.d. og seni­o­r­for­sker Anet­te Faye Jacob­sen og fag­kon­su­lent for faget histo­rie, Chri­sti­an Vollmond.

Vej­led­ning:

I skal selv væl­ge og for­mu­le­re en histo­risk pro­blem­stil­ling, som skal være den røde tråd i jeres besva­rel­se. Det vil være en god ide at kon­cen­tre­re pro­blem­stil­lin­gen om én ind­falds­vin­kel, frem for at tage for man­ge emner op. I må ger­ne begyn­de at arbej­de med tema­et og ind­sam­le mate­ri­a­le i god tid. Årets tema giver man­ge mulig­he­der! Tal med jeres histo­ri­e­læ­rer, kam­me­ra­ter­ne eller andre, hvis I ikke selv kan fin­de på et emne. I må meget ger­ne få vej­led­ning til opga­ven af jeres histo­ri­e­læ­rer og I må ger­ne kom­bi­ne­re for­skel­li­ge fag i jeres pro­dukt, men ker­nen skal være histo­rie. Det er til­ladt at byg­ge vide­re på en opga­ve, som man tid­li­ge­re har skre­vet til sko­len, men i så fald skal det være meget tyde­ligt, at man har ret­tet den til, så den pas­ser til overskriften.

Del­ta­gel­se:

Vi opfor­drer alle unge fra STX, HF-og VUC-kur­ser, HHX og HTX til at del­ta­ge. Alders­græn­sen er max. 25 år. I kan del­ta­ge indi­vi­du­elt eller i grup­per på højst 4.

Arran­gør:

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med EUSTORY

Hent power­po­int til præ­sen­ta­tion for ele­ver: Histo­rie­kon­kur­ren­cen, PP, aug. 15.

[youtu­be video=https://youtu.be/DnPDMCuLQms]

8 kommentarer til “Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2015–2016: Men­ne­sket, der skab­te historie

 1. Så er der een måned til­ba­ge af årets kon­kur­ren­ce. Er I godt i gang? Det kan nås end­nu — nu hvor SRP er over­stå­et. Jeg er spændt på jeres dyg­ti­ge ele­vers opgaver 🙂 

  1. Så sva­rer jeg mig selv: det er vir­ke­lig spæn­den­de at se, hvor man­ge bidrag der kom­mer frem i de næste dage. Jeg ved, at der er en hel del på vej, og de før­ste 15 er alle­re­de ind­le­ve­ret. Det ser godt ud 🙂 

 2. Så er årets histo­rie­kon­kur­ren­ce slut, og det med rekord­man­ge bidrag. Bort­set fra den 1. kon­kur­ren­ce i 2006 har der aldrig været så man­ge ele­ver og sko­ler invol­ve­ret i kon­kur­ren­cen. Der blev ind­le­ve­ret 47 opga­ver, som godt og vel 80 ele­ver har udar­bej­det. Dis­se for­de­ler sig på 14 sko­ler, her­un­der for før­ste gang en htx.
  Det bli­ver spæn­den­de at se, hvem der den 10. april i Øks­ne­hal­len får over­rakt priserne. 

 3. Nuvæ­ren­de sta­tus: der kom i alt 53 opga­ver fra 15 sko­ler — Virum send­te de sid­ste 6 opga­ver sam­let. Udvæl­gel­sen er godt i gang og kører over de næste 10 dage. De bed­ste opga­ver går der­ef­ter vide­re til dommerkomiteen. 

  1. Den­ne wee­kend blev for alvor brugt til at udvæl­ge de bed­ste opga­ver, som vil bli­ve sendt til dom­mer­ko­mi­te­en. Der er vir­ke­lig stær­ke opga­ver imel­lem, og emner­ne stræk­ker sig tra­di­tio­nen tro over man­ge per­so­ner, lan­de og tids­pe­ri­o­der. Dan­ske­re er der ikke så man­ge af, men det er ble­vet til to spæn­den­de bidrag — det ene beskri­ver tekstil­fa­bri­kan­ten Axel Han­sens liv og virk­som­hed i Her­ning, det andet astro­nau­ten Andreas Mogen­sens bedrifter.
   Tids­mæs­sigt stræk­ker opga­ver­ne sig fra Jean­ne d’Arc til Mala­la Yous­afzai, dog med klart over­vægt af per­son­lig­he­der fra det 20. århundrede.
   Jeg sen­der en mere nøj­ag­tig over­sigt i løbet af den næste uge, når udvæl­gel­sen er afsluttet. 

   1. Udvæl­gel­sen af de opga­ver, som går vide­re til dom­mer­ko­mi­te­en, er afslut­tet. Dom­mer­ne har mod­ta­get 13 opga­ver og er nu i gang med at fin­de de tre vin­de­re. Bidrag­sy­der­ne bag dis­se 13 opga­ver er ble­vet kon­tak­tet og ved der­for, at de er vide­re til 2. run­de. Det bety­der på den anden side, at dem, der ikke har fået yder­li­ge­re besked, er ude af kon­kur­ren­cen om præmierne.
    Det har været en hård pro­ces, og der var fle­re af de nu vra­ge­de bidrag, hvor det var mar­gi­na­ler, der afgjor­de valget.
    Jeg skri­ver sene­re en arti­kel til vores med­lems­blad Noter, hvor jeg vil kom­me nær­me­re ind på kon­kur­ren­cens bidrag i år.
    På det­te sted skal der lyde en stor tak til alle ele­ver, der har brugt tid og ener­gi på kon­kur­ren­cen, og på alle de lære­re, der har under­støt­tet ele­ver­ne i processen. 

 4. Så fandt vi vin­der­ne af årets kon­kur­ren­ce, der med hele 53 bidrag har været stor – rig­tig stor!
  End­nu engang tak til alle del­ta­ge­re og vej­le­de­re. Vin­der­bi­dra­ge­ne vid­ner om stor flid, enga­ge­ment og fag­lig og for­mid­lings­mæs­sig kun­nen, hvil­ket har gjort det til en for­nø­jel­se at være med til at bedøm­me dem.
  Vin­der­ne får som bekendt 10.000 kro­ner til deling, nr. 2 får 2.000 kro­ner, mens 3. pri­sen giver 1.000 kro­ner. Alle vin­de­re har mulig­hed for gra­tis at del­ta­ge i en af Eustorys histo­ri­ecamps, der fin­der sted i efter­å­ret med del­ta­ge­re fra de 25 med­lem­slan­de, der lige­le­des er vin­de­re af deres lands konkurrence.

  1. Ceci­lie Skov, Fre­de­rik­ke Brun­høj, Sid­sel Ving­borg (Her­ning gym­na­si­um): Axel Han­sens tekstil­by i det 20. århundrede
  2. Liv Kjær Seps­d­rup (Rød­kil­de Gym­na­si­um): The Napalm girl
  3. Anna Ros­sen, Met­te Nep­per Sta­ge­høj Jør­gen­sen, David Mar­tin Søren­sen (Rysenste­en Gym­na­si­um): Mar­tin Lut­her King og Malcolm X 

 5. Prisover­ræk­kel­sen den 10. april ved de Histo­ri­ske dage i Øks­ne­hal­len i Køben­havn er offent­lig — du er vel­kom­men til at være med til arran­ge­men­tet kl. 11.30.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *