CPH:DOX sæt­ter fokus på den kol­de krig

Den 9. novem­ber er det 25 år siden Ber­lin murens fald.Og ikke bare det, efter at situ­a­tio­nen mel­lem vesten og Rusland atter til­spid­ses, er den kol­de krig kri­tisk rele­vant som aldrig før.  Der­for er det vig­tigt vi husker histo­ri­ens poli­ti­ske lek­tio­ner, og den anspænd­te situ­a­tion da spæn­din­ger­ne mel­lem de to super­mag­ter Sov­je­tu­ni­o­nen og USA var på sit højeste.

Det­te sæt­ter vi fokus på hos CPH:DOX/Copenhagen Inter­na­tio­nal Docu­men­tary Festi­val ved at arran­ge­re en kold­krigs tema­vis­ning for histo­rie- og sam­funds­fags­e­le­ver, der ind­le­des med ”1989” om murens fald og afslut­tes med ”The Man Who Saved the Wor­ld”, der omhand­ler en ikke alment kendt epi­so­de der kun­ne have uds­let­tet menneskeheden.

”1989”

Den tid­li­ge­re Oscar nomi­ne­re­de dan­ske doku­men­ta­rist Anders Øster­gaard skil­drer hæn­del­ser­ne der led­te op til Øst­tys­klands kol­laps igen­nem som­me­ren 1989 med dra­ma­do­ku­men­ta­ris­me der gen­nem nota­ter og øjen­vid­ne­be­ret­nin­ger laver en rekon­struk­tion der fører os helt ind bag stor­po­li­tik­kens luk­ke­de døre i den nye stor­film ”1989” der vises for før­ste gang på CPH:DOX/Copenhagen Inter­na­tio­nal Film Festival.

”The Man Who Saved the World”

Den 26 sep­tem­ber 1983 gik atom­be­red­skabsa­lar­men i gang i det sov­je­ti­ske luft­for­svars cen­ter. Det betød angreb fra USA, der iføl­ge pro­tokol­len skul­le sva­res til­ba­ge med ato­man­greb. Man­den der sad med den­ne ordre hed Petrov Sta­nislav. Han væl­ger at gå imod den, og red­der der­ved ver­den fra atom­krig og civi­li­sa­tio­nens under­gang. Oplev hans histo­rie om en ydmyg mand der næg­ter at bli­ve kaldt en helt, der årti­er efter sin ger­ning opnår aner­ken­del­se i ”The Man Who Saved the World”.

Trai­lers til de to film kan fin­des her

1989” :  http://vimeo.com/47661069

”The Man Who Saved the World” 

Meld til­ba­ge på den­ne mail eller 60 46 66 97 hvis I er inter­es­se­re­de i at jeres klas­ser skal del­ta­ge i det­te arran­ge­ment, skriv hvil­ke dage mel­lem d. 6–16 novem­ber I kan, og hvor man­ge I bli­ver så laver vi et til­bud til jer.

Mvh.

Caro­li­ne Livingstone

Pro­gram­me Assistant

CPH:DOX* / Copen­ha­gen Intl. Docu­men­tary Film Festival

Tagens­vej 85 F
DK 2200 Copen­ha­gen N
DENMARK

Tel. + 45 339 307 34

Mob. + 45 60 46 66 97

www.cphdox.dk

Forfatter(e)

For­mand for for­e­nin­gen fra 2013–17

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *