Gra­tis OD-mate­ri­a­le om fol­ked­rab i Guatemala

Kære histo­ri­e­læ­re­re lan­det over.

Igen i år har Ope­ra­tion Dags­værk pro­du­ce­ret spæn­den­de UNDERVISNINGSMATERIALE lavet til dig helt GRATIS. I år er der udar­bej­det et under­vis­nings­for­løb om fol­ked­rab, som tager udgangs­punkt i ker­ne­stof­fet i net­op histo­rie til dig der under­vi­ser i gym­na­si­et eller HF.

Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let inde­hol­der en lærer­vej­led­nin­gen, der er byg­get op som et AT-for­løb i histo­rie og sam­funds­fag. Mate­ri­a­ler kan bru­ges til AT, men kan også nemt bru­ges i hver­dags­un­der­vis­nin­gen i enten histo­rie eller sam­funds­fag. Lærer­vej­led­nin­gen giver dig øvel­ser, mate­ri­a­ler, inspira­tion eller hele den fær­di­ge pak­ke til et under­vis­nings­for­løb i histo­rie og sam­funds­fag om fol­ked­rab med fokus på Gua­te­ma­la, kvit og frit.

Til den­ne lærer­vej­led­ning er der et til­hø­ren­de res­sour­ce­rum, som inde­hol­der alle doku­men­ter, artik­ler, links og video­er, der benyt­tes i undervisningsforløbet.

Find mate­ri­a­let eller læs mere på neden­stå­en­de link:

https://od.dk/undervisning/guatemala/folkedrab

Mate­ri­a­let er pro­du­ce­ret i for­bin­del­se med Ope­ra­tion Dags­værks pro­jekt i Gua­te­ma­la 2016. Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let er fyldt med inter­ak­ti­ve og kre­a­ti­ve inputs til din under­vis­ning, der sam­ti­dig dæk­ker ker­ne­stof i religion.

For­må­let med Ope­ra­tion Dags­værks under­vis­nings­ma­te­ri­a­le er at kun­ne give ele­ver­ne under­vis­ning i glo­ba­le pro­blem­stil­lin­ger og viden om, hvil­ke for­hold der er gæl­den­de uden for Dan­marks grænser.

Til sidst vil vi også ger­ne gøre opmærk­som på, at Ope­ra­tion Dags­værk har et arkiv med under­vis­nings­ma­te­ri­a­le fra tid­li­ge­re år, med andre fag og temaer.

Ven­lig hil­sen Katri­ne Riis­høj Grarup fra Ope­ra­tion Dagsværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *