Brug af IT i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen

Det fæl­les­eu­ro­pæ­i­ske pro­jekt  Innovat­ing History Educa­tion for All er i gang med at lave en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se om brug af IT i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen. Alle histo­ri­e­læ­re­re opfor­dres til at udfyl­de spør­ge­ske­ma­et. Den dan­ske ver­sion fin­des her: https://ankieta.ibe.edu.pl/index.php/647462/lang-da   0 David KyngFor­mand for for­e­nin­gen fra 2013–17

VIKINGS! HISTORIEBRUG OG VIDEOBATTLE

Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet i Aar­hus plan­læg­ger den nye videns- og kul­tur­festi­val Nor­di­ske Nät­ter, der vil fin­de sted på Moes­gaard Muse­um den 13–15/11 2015. I år er festi­va­lens tema nor­dens for­tid og histo­rie. Der vil være fored­rag, musik, lit­te­ra­tur, leven­de udstil­lin­ger, quizzer, mad og meget andet. Hele det nye Moes­gaard Muse­um vil dan­ne ram­me om et san­se­mæt­tet og … Læs mere VIKINGS! HISTORIEBRUG OG VIDEOBATTLE

Skri­ve­kon­kur­ren­ce om De Hvi­de Bus­ser

Det er nu du skal spid­se pen­nen ekstra skar­pt, fin­de dine aller­dy­be­ste ord frem fra skuf­fen og skæ­re dig ned gen­nem histo­ri­ens man­ge lag. Skriv din for­tæl­ling om en tid vi ikke må glem­me, om Anden Ver­denskrig og De Hvi­de Bus­ser, og vind en aften og nat på muse­et med oplæg af gæstedom­mer Knud Romer. … Læs mere Skri­ve­kon­kur­ren­ce om De Hvi­de Bus­ser

Cen­ter for kolo­ni­hi­sto­rie på Chri­sti­ans­holm?

Køben­havns kom­mu­ne har udskre­vet en ide­kon­kur­ren­ce om frem­ti­den for den del af Papirøen/Christiansholm, der tæn­kes anvendt til kul­­tur- og fri­tids­funk­tio­ner: https://www.facebook.com/nychristiansholm. Kon­kur­ren­cen afslut­tes 7.4. i år. I den anled­ning er der ble­vet dan­net en For­e­ning for et kolo­ni­hi­sto­risk Cen­ter på Chri­sti­ans­holm. Vi opfat­ter Papirø­en som det helt rig­ti­ge sted for cen­ter for den kolo­ni­hi­sto­rie, som … Læs mere Cen­ter for kolo­ni­hi­sto­rie på Chri­sti­ans­holm?

Chri­sti­an Vol­l­mond ny fag­kon­su­lent

Den 1. novem­ber 2014 til­træ­der  Chri­sti­an Vol­l­mond som fag­kon­su­lent i fage­ne histo­rie, reli­gion og filo­so­fi. Chri­sti­an Vol­l­mond er lek­tor i histo­rie og reli­gion og under­vi­ser ved Køben­havns VUC. Chri­sti­an Vol­l­mond har været med­lem af for­e­nin­gens besty­rel­se og udgi­vet fle­re lærebø­ger til ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne,  sene­st  “Fra for­tid til histo­rie”, en frem­ra­gen­de bog om fagets iden­ti­tet og meto­der. … Læs mere Chri­sti­an Vol­l­mond ny fag­kon­su­lent