Nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og kur­sustil­bud fra Grænseforeningen

Det er med stor for­nø­jel­se, at Græn­se­for­e­nin­gen offent­lig­gør sin nye under­vis­nings­por­tal ”iet­Græn­seland”.

ietGrænseland.dk

Mate­ri­a­let giver ele­ver­ne mulig­hed for at bli­ve ført rundt i græn­selan­dets histo­rie og de man­ge spæn­den­de for­tæl­lin­ger græn­selan­det kan byde på. Det er ikke en lære­bog, men en opga­ve- og mate­ri­a­le­sam­ling i ele­kro­nisk udga­ve. Det hand­ler om at give ele­ver­ne nog­le inter­es­san­te udfor­drin­ger og væk­ke deres nys­ger­rig­hed, sam­ti­dig med at ind­hol­det lever op til lære­pla­ner­nes krav. Mate­ri­a­let er fler­fag­ligt og der er man­ge tema­er og opga­ver at væl­ge imellem.

Por­ta­len skul­le ger­ne byde ind i rele­vant og aktu­el­le tema­er. Der­for er tan­ken også, at den skal fort­sæt­te med at vok­se. Vi håber, at I vil gå på opda­gel­se og ikke mindst lade jeres ele­ver gå på opda­gel­se. Sam­ti­dig håber vi, at I vil hjæl­pe med inputs og for­slag til nye opga­ver og udvik­lin­gen af eksi­ste­ren­de opga­ver. I er altid vel­kom­men til at hen­ven­de jer til gv@graenseforeningen.dk eller skri­ve til por­ta­lens mail ietgraenseland@graenseforeningen.dk

Por­ta­len har fire over­ord­ne­de tema­er – kul­tur og med­bor­ger­skab, lokal og glo­bal, stat og græn­ser, iden­ti­tet og fæl­les­skab. De er igen ind­delt i fem under­te­ma­er, hvorun­der opga­ver­ne er pla­ce­ret. Der er ved hver opga­ve givet et bud på, hvil­ke fag opga­ven kan bru­ges i. Hver opga­ve har en intro, en opga­ve­tekst og en mate­ri­a­le­over­sigt. Ud over opga­ver­ne er der en quizze, der tester ele­ver­ne i hvor meget de ved om det dansk-tyske græn­seland og en ræk­ke rol­le­spil, der både kan kom­bi­ne­res med nog­le af opga­ver­ne og kan stå alene.

Sam­ti­dig udby­der Græn­se­for­e­nin­gen et nyt Kur­sus for undervisere

Græn­seland — Flygtningeland

d.2.–4. marts 2016 i det dansk-tyske grænseland

Flygt­nin­ge fyl­der avi­ser­ne, de er på den poli­ti­ske dags­or­den og de soci­a­le medi­er svøm­mer over med for­skel­li­ge hold­nin­ger til dem. Euro­pa har fået ver­dens kri­ge og kon­flik­ter tæt på.

 

En del flygt­nin­ge er kom­met til det dansk-tyske græn­seland. Flens­borg Bane­gård har over de sid­ste måne­der lagt væg­ge til man­ge skæb­ner. Her har en stor grup­pe fri­vil­li­ge gjort, hvad de kun­ne for at ska­be nog­le tåle­li­ge vilkår.

 

Men det er ikke før­ste gang, der er flygt­nin­ge på de euro­pæ­i­ske lan­de­ve­je og det er ikke før­ste gang det dansk-tyske græn­seland er ble­vet flygt­nin­geland. I slut­nin­gen af og lige efter 2. ver­denskrig kom titu­sind­vis til områ­det. I Søn­derjyl­land blev de sendt retur til Tys­kland. I Syds­lesvig gik et stort inte­gra­tions­pro­jekt i gang.

 

På kur­set kik­ker vi til­ba­ge og får nog­le af dati­dens flygt­nin­ge­hi­sto­ri­er. Og vi ser på, hvad der sker net­op nu. Er der noget at lære af tid­li­ge­re flygt­nin­ge­er­fa­rin­ger eller er situ­a­tio­ner­ne så for­skel­li­ge, at de må tæn­kes hver for sig?

 

Der bli­ver mulig­hed for at høre per­son­li­ge beret­nin­ger fra 40erne, at få et ind­blik i den nuti­di­ge pro­blem­stil­ling, at opda­ge for­skel­le og lig­he­der mel­lem dansk og tysk, at høre for­ske­re for­sø­ge at sæt­te tin­ge­ne i et stør­re per­spek­tiv. Der vil bl.a. bli­ve mulig­hed for at møde arki­var Leif Han­sen Niel­sen, lek­tor Mar­tin Klatt, kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­lent Katri­ne Hoop, che­fre­dak­tø­rer­ne fra de to min­dre­talsa­vis, unge ele­vam­bas­sa­dø­rer og man­ge fle­re. Alt sam­men med det for­mål at give nog­le nye inputs til et aktu­elt tema og gøre det inter­es­sant og rele­vant i undervisningssammenhænge.

Kur­set har et tvær­fag­ligt per­spek­tiv og hen­ven­der sig til alle inter­es­se­re­de faggrupper.

Sel­ve pro­gram­met for kur­set kan se på Græn­se­for­e­nin­gens hjem­mesi­de www.graenseforeningen.dk eller rekvi­re­res ved at skri­ve til gv@graenseforeningen.dk

PRAKTISK OPLYSNINGER:

Kur­sus­sted: Chri­sti­ans­lyst ved Sdr. Brarup. www.christianslyst.de

Pris: 2500 kr. inkl. kur­sus­ge­byr, kost og logi på ene­væ­rel­se. Rej­seom­kost­nin­ger (DSB 2. kl./samkørsel i bil) til Flens­borg refun­de­res. Med­lem­s­sko­ler kan sen­de en lærer til halv pris.

Til­mel­ding: Til­mel­ding via Græn­se­for­e­nin­gens hjemmeside

Til­mel­dings­frist: Fre­dag d. 12. febru­ar 2016

Yder­li­ge­re oplys­nin­ger: hos kur­sus­le­der­ne Gun­vor Vester­gaard, tlf. 30265129, e‑mail: gv@graenseforeningen.dk  eller Claus Jørn Jen­sen tlf.  21721335, e‑mail: cjj@graenseforeningen.dk

1 kommentar til “Nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og kur­sustil­bud fra Grænseforeningen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *