KOM TIL GRATIS VISNING AF DEN OSCAR-NOMINEREDE ’MUSTANG’

I anled­ning af den dan­ske bio­graf­pre­mi­e­re på den Oscar-nomi­ne­re­de film ”Mustang”, invi­te­rer Scan­box Entertain­ment til en gra­tis vis­ning af fil­men den 6. marts kl. 9:30 i Grand Tea­tret (Mik­kel Bryg­gers Gade 8, 1460 Køben­havn K).

Der er ble­vet udar­bej­det under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler til fil­men, der kan anven­des i fag som dansk, sam­funds­fag, histo­rie og reli­gion. Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let er mål­ret­tet grund­sko­lens udsko­ling samt gym­na­si­et og HF.

For­må­let med vis­nin­gen er at give inter­es­se­re­de lære­re i rele­van­te fag mulig­he­den for at se fil­men inden dens bio­graf­pre­mi­e­re og vur­de­re fil­men til even­tu­elt undervisningsbrug.

Fil­men intro­du­ce­res af tidl. fol­ke­tings­med­lem, fored­rags­hol­der, for­fat­ter og sam­funds­de­bat­tør Özlem Cekic.

Det hand­ler fil­men om:
I en tyr­kisk by ved Sor­te­ha­vets kyst bor fem for­æl­d­re­lø­se tee­na­ge­sø­stre sam­men med to ældre slægt­nin­ge. Sko­le­å­ret er net­op slut og piger­ne glæ­der sig til den kom­men­de som­mer­fe­rie. På vej hjem fra sid­ste sko­le­dag leger og pjat­ter de med nog­le dren­ge fra byen. Men det som for piger­ne er uskyl­dig tee­na­ge­sjov tol­kes af andre som upas­sen­de opførsel.

Ryg­tet spre­des hur­tigt i den lil­le by og histo­ri­en vok­ser til helt uven­te­de pro­por­tio­ner. Søstre­nes fri­hed ind­skræn­kes mere og mere og deres hjem trans­for­me­res til et fængsel, hvor hus­hold­nings­læ­re og bryl­lups­for­be­re­del­ser fyl­der hele dagen. Men oprø­ret ulmer under over­fla­den hos de fem fri­hed­s­el­sken­de søstre, som ikke vil lade sig try­ne af gam­le nor­mer og regler.

”Mustang” er nomi­ne­ret til en Oscar for Bed­ste uden­land­ske film og er en smuk og opløf­ten­de for­tæl­ling om kvin­ders ret til at bestem­me over eget liv, krop og seksualitet.

Trai­ler for fil­men kan ses her: [ https://www.youtube.com/watch?v=0P8H1eDqZt0 ] https://www.youtube.com/watch?v=0P8H1eDqZt0

Det er gra­tis at til­mel­de sig, og det er muligt at med­brin­ge en ledsa­ger. Der er dog kun et begræn­set antal bil­let­ter til­gæn­ge­li­ge, så inter­es­se­re­de bedes til­mel­de sig sene­st den 26. febru­ar kl. 12. Til­mel­ding fore­ta­ges ved at skri­ve en mail med navn og ansæt­tel­ses­for­hold til Asta Koch: [ mailto:astask@scanbox.com ]astask@scanbox.com. Skriv ”Mustang” i emnefeltet.

Forfatter(e)

For­mand for for­e­nin­gen fra 2013–17

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *