Tema­da­ge om flygt­nin­ge og fri­vil­lig­hed

Tema­da­ge om flygt­nin­ge og fri­vil­lig­hed

I anled­ning af sær­ud­stil­lin­gen om De Hvi­de Bus­ser afhol­der Natio­nal­mu­se­et to tema­da­ge om flygt­nin­ge og fri­vil­lig­hed. Arran­ge­men­ter­ne har hver plads til fire gym­na­sie­klas­ser og hen­ven­der sig pri­mært til fage­ne histo­rie, sam­funds­fag og filo­so­fi. Det er gra­tis at del­ta­ge.

Tema­dag-om-Flygt­nin­ge

Skriv en kommentar