Uvi­den­hed har nu fået høje­ste pri­o­ri­tet på HF

Disco­unt­hi­sto­rie på HF - debat­ind­læg af @david-kyng.


Udta­lel­se i for­bin­del­se med Rege­rin­gens for­slag til en ned­ju­ste­ring af histo­ri­e­fa­gets sta­tus på HF fra B- til C‑niveau.

Uvi­den­hed har nu fået høje­ste pri­o­ri­tet i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen på HF. I hvert fald hvis man skal døm­me efter rege­rin­gens refor­m­ud­spil, hvor histo­ri­e­fa­get på HF fore­slås ned­gra­de­ret fra et B- til et c‑niveau.

En ned­gra­de­ring af histo­rie på HF vil gøre det van­ske­li­ge­re for HF-kur­si­ster­ne at ori­en­te­re sig i ver­den og i de erin­drings­po­li­ti­ske kam­pe, der udspil­ler sig for deres øjne i dag­lig­da­gen. Men er det det, vi har brug for i en tid, hvor vi skal sik­re at vores unge ikke er til fals for for­enk­le­de bud­ska­ber og bil­lig pro­pa­gan­da? Nej!

memepropaganda

I Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen tager vi afstand fra rege­rin­gens refor­m­ud­spil, som fore­slår histo­ri­e­fa­get, der ind­går i fag­s­am­ar­bej­det ‘Kul­tur- og sam­funds­fag’, ned­gra­de­ret fra et B- til et C‑niveau.

Det gør vi, for­di en ned­gra­de­ring af histo­ri­e­fa­get vil gøre det svæ­re­re at opbyg­ge og styr­ke HF-kur­si­ster­nes kend­skab til de erin­drings­fæl­leska­ber, de ind­går i, og der­med også deres kend­skab til den histo­ri­ske kon­tekst dan­ske­re, såvel som andre kul­tu­rer, tæn­ker i og age­rer ud fra. En ned­gra­de­ring af under­vis­nin­gen i histo­rie vil såle­des svæk­ke fagets demo­kra­tiop­dra­gen­de effekt – her­un­der kur­si­ster­nes mulig­hed for at for­stå sig selv som histo­ri­e­skab­te såvel som histo­ri­e­ska­ben­de. Det er beklageligt! 

En ned­gra­de­ring vil end­vi­de­re gøre det sær­de­les van­ske­ligt for histo­ri­e­fa­get frem­over at udfyl­de sin funk­tion som et bro­byg­ger­fag, der bin­der kul­tur- og sam­funds­fag sam­men om ét givent emne. 

Lige­som en ned­gra­de­ring af histo­ri­e­fa­get også svæk­ke syner­gi­ef­fek­ten i for­hold til andre fag, da eksem­pel­vis dansk eller sam­funds­fag ofte tager udgangs­punkt i, at histo­ri­e­fa­get har ansku­e­lig­gjort den histo­ri­ske kon­tekst for de under­vis­nings­em­ner dis­se fag tager op med ele­ver­ne. Ende­lig har Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen en bekym­ring for, hvad en ned­gra­de­ring af histo­ri­e­fa­get til et C‑niveau fag vil gøre ved kur­si­ster­nes mulig­hed for at væl­ge faget i den Stør­re Skrift­li­ge Opga­ve (SSO), hvor faget er gan­ske popu­lært.
Besty­rel­sen for Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et & HF

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *