Dan­mark på film — et inter­ak­tivt streamingsite

Det Dan­ske Fil­min­sti­tut lan­ce­rer den 29. okto­ber det nye web­s­i­te Dan­mark på film.
Her kan man dyk­ke ned i histo­ri­en og ople­ve doku­men­ta­ri­ske film­op­ta­gel­ser fra 1905–1965. Fil­me­ne er gra­tis at se onli­ne. Det er ori­gi­nalt histo­risk mate­ri­a­le, som er nydigitaliseret.
Link til Dan­mark på film: danmarkpaafilm.dk
Film­me­di­et gjor­de sit ind­t­og i Dan­mark for lidt over 100 år siden, og der blev fil­met flit­tigt ved sto­re og små begi­ven­he­der i hele lan­det. Det Dan­ske Fil­min­sti­tut åbner nu for et kig ned i den rig­dom af leven­de kul­tur­hi­sto­rie, som gem­mer sig i Filmarkivet.
Ud over at se film onli­ne, invi­te­rer Fil­min­sti­tut­tet bru­ger­ne til at tage del i histo­ri­e­for­tæl­lin­gen på Dan­mark på film. Et inter­ak­tivt Dan­marks­kort gør det nemt at fin­de film­klip fra byer eller
lands­de­le. Bru­ger­ne kan bidra­ge med deres egne for­tæl­lin­ger og histo­ri­ske viden, og i Detek­tiv­hjør­net kan man være med til at iden­ti­fi­ce­re klip. Bru­ger­ne kan også lave klip  og dele dem med andre.

Hvad inde­hol­der Dan­mark på film?
Histo­ri­ske film­op­ta­gel­ser online
På Dan­mark på film kan man ople­ve 55 timer nydi­gi­ta­li­se­re­de doku­men­ta­ri­ske film­op­ta­gel­ser fra peri­o­den 1905–1965. Fil­me­ne skil­drer hver­dags­liv og sær­li­ge begi­ven­he­der i hele Dan­mark – fra Hvi­de San­de til Køben­havn, fra Tøn­der til Skagen.
Der er sports­be­gi­ven­he­der, byju­bilæ­er, kon­ge­fa­mi­li­ens som­mer­rej­ser, ind­vi­el­se af bro­er og byg­nin­ger, års­ti­der­nes gang i natu­ren, dra­ma­ti­ske hæn­del­ser som ilde­bran­de og flyu­lyk­ker – og meget mere. Fil­me­ne er udvalgt fra Fil­mar­ki­vets man­ge histo­ri­ske, doku­men­ta­ri­ske optagelser.
Nemt at fin­de film
Der er lagt 500 film­klip på et inter­ak­tivt Dan­marks­kort, så man kan se opta­gel­ser fra de byer og lands­de­le, man er mest inter­es­se­ret i. Man kan også fin­de film via emne­ord, års­tal og fritekstsøgning.
Klip i fil­me­ne og bidrag med mere viden.
På Dan­mark på film kan man lave sine egne klip fra de film, man fin­der mest inter­es­san­te. Man kan frit dele, sen­de eller ind­lej­re klip­pe­ne på sin egen hjem­mesi­de, face­book­si­de, blog eller andet. Det er også muligt at pla­ce­re det klip, man har lavet, på Dan­marks­kor­tet (geo­tag­ge). Der­med kan bru­ger­ne være med til at udfyl­de de tom­me områ­der på kortet.
En del film viser ste­der, per­so­ner og begi­ven­he­der, som ikke er iden­ti­fi­ce­ret. I Detektivhjørnet
opfor­drer Fil­min­sti­tut­tet bru­ger­ne til at dele deres viden, skri­ve kom­men­ta­rer ved fil­me­ne og på den måde beri­ge por­ta­len med infor­ma­tion. Målet er, at por­ta­lens bru­ge­re og Fil­min­sti­tut­tet sam­men ska­ber en kol­lek­tiv, fæl­les histo­ri­e­for­tæl­ling om Danmark.
Frit til­gæn­ge­li­ge film
Dan­mark på film er frit til­gæn­ge­ligt og gra­tis, der er hver­ken login eller abon­ne­ment. Det ene­ste, man skal bru­ge, er en net­for­bin­del­se. Dan­mark på film fun­ge­rer på både com­pu­ter, tab­let og smartphone.
Fil­me­ne på sitet er ret­tig­heds­fri, dvs. de kan benyt­tes frit i ikke-kom­merci­el­le sam­men­hæn­ge. Der­med kan man bru­ge fil­me­ne og udvæl­ge klip til fx egne hjem­mesi­der eller udstil­lin­ger via embed-funktion.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *