Kategori: Historiedidaktik

For­ord

Det­te er den tred­je udga­ve af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens udgi­vel­se om histo­ri­e­di­dak­tik. Før­ste udga­ve udkom sam­me år som den omfat­ten­de reform af faget i 2005, og i 2009 kom en ændret og udvi­det udga­ve. Den­ne tred­je udga­ve har været i stø­be­ske­en i et par år, og er endt med at stø­de sam­men med, at der i juni 2016 blev ind­gå­et en poli­tisk afta­le omkring en reform af de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser. Imens vi afven­ter de nye lære­pla­ner, udkom­mer bogen der­for kun elek­tro­nisk. Når der er klar­hed om de frem­ti­di­ge ram­mer for histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen vil en ræk­ke af kapit­ler­ne bli­ve opda­te­ret, hvor­ef­ter bogen vil bli­ve trykt. I tred­je udga­ve er nog­le kapit­ler bevaret, […]