Det­te er den tred­je udga­ve af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens udgi­vel­se om historiedidaktik.
Før­ste udga­ve udkom sam­me år som den omfat­ten­de reform af faget i 2005, og i 2009 kom en ændret og udvi­det udga­ve. Den­ne tred­je udga­ve har været i stø­be­ske­en i et par år, og er endt med at stø­de sam­men med, at der i juni 2016 blev ind­gå­et en poli­tisk afta­le omkring en reform af de gym­na­si­a­le uddannelser.

Imens vi afven­ter de nye lære­pla­ner, udkom­mer bogen der­for kun elek­tro­nisk. Når der er klar­hed om de frem­ti­di­ge ram­mer for histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen vil en ræk­ke af kapit­ler­ne bli­ve opda­te­ret, hvor­ef­ter bogen vil bli­ve trykt.

I tred­je udga­ve er nog­le kapit­ler beva­ret, mens de fle­ste er helt nye. 8 kapit­ler er opda­te­ret, ændret eller udvi­det. 15 kapit­ler er helt nye, hvor vi har for­søgt at ind­dra­ge en hel ræk­ke nye didak­ti­ske ten­den­ser og forhold. 

Som noget nyt behand­les fx innova­tion, fag­lig læs­ning og skrift­lig­hed i faget, mens kapit­ler­ne om under­vis­ning i fler­kul­tu­rel­le sam­fund og IT er ble­vet skre­vet helt om. Også de ’andre’ histo­ri­e­fag på hhv. hhx og htx er inklu­de­ret i den­ne udgave.

Bogen er byg­get op sådan at de mest didak­tisk-teo­re­ti­ske kapit­ler, der skal dan­ne det bag­ved­lig­gen­de udgangs­punkt for ens under­vis­ning, er placeret
først, star­ten­de med Ber­nard Eric Jen­sens intro­duk­tion til histo­ri­e­be­vidst­heds­be­gre­bet. Her­ef­ter brin­ges en lang ræk­ke kapit­ler, der for­e­ner histo­ri­e­di­dak­tik med mere kon­kre­te anvis­nin­ger på, hvor­dan det omsæt­tes i under­vis­ning og inspira­tion til, hvor­dan under­vis­nin­gen kan gøres vari­e­ret og ved­kom­men­de for eleverne.

De næste kapit­ler hand­ler om nog­le af de vari­an­ter af histo­ri­e­fa­get, der fin­des på de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser: histo­rie i KS og histo­rie på hhx og htx. Dis­se fag adskil­ler sig på fle­re områ­der fra histo­ri­e­fa­get på stx og hf‑e, hvor­for de fortje­ner en selv­stæn­dig introduktion.

Bogen afslut­tes med kapit­ler omkring eva­lu­e­ring og eksamen.

(Gå til indholdsfortegnelse)

Allan Ahle og Chri­sti­an Vollmond,
redaktører
Okto­ber 2016

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *