For­hold­stalsvalg til Fol­ke­tin­get i Dan­mark

I Noter nr. 218/ sep­tem­ber 2018, som har 1. ver­denskrig som tema, behand­les den ny Grund­lov af 1915 i en enkelt arti­kel. Nem­lig den som Pia Fris Laneth skri­ver om kvin­ders og tyen­des ind­dra­gel­se i den poli­ti­ske pro­ces. For­må­let med ind­læg­get her er at beret­te, hvor­dan valg­sy­ste­met til Fol­ke­tin­get blev ændret fra enkelt­mand­skred­se via en … Læs mere For­hold­stalsvalg til Fol­ke­tin­get i Dan­mark

Populis­me, anti-syste­mi­ske og etni­ske par­ti­er i øst

Fæno­me­net populis­me er for­bun­det med bestem­te histo­ri­ske peri­o­der. I Nor­da­me­ri­ka slog det Populi­sti­ske Par­ti igen­nem sidst i det 19. og i begyn­del­sen af det 20. århund­re­de. I den peri­o­de vok­se­de narod­nik­ker­ne i Rusland sig stær­ke, også roman­tis­men i Tys­kland hav­de tyde­li­ge populi­sti­ske træk. I mel­lem­krig­sår­e­ne blev populis­me især for­bun­det med agrar ide­o­lo­gi og i høj­re­ek­stre­me … Læs mere Populis­me, anti-syste­­mi­­ske og etni­ske par­ti­er i øst

Vel­kom­men til den ny kol­de krig

-om Rusland og uden­rigs­po­li­tik­ken Kort før det histo­ri­ske top­mø­de i Vil­ni­us i novem­ber 2013 hav­de præ­si­dent Vik­tor Januko­vitj med­delt, at han ind­til vide­re ikke agte­de at under­skri­ve den ”dybe fri­han­del­s­af­ta­le” med EU, som var kom­met på plads efter fle­re år med inten­si­ve for­hand­lin­ger. Afvis­nin­gen før­te til omfat­ten­de demon­stra­tio­ner og især på Mai­dan. Som sagt af … Læs mere Vel­kom­men til den ny kol­de krig