The impa­ct of French Colo­ni­a­lism on Tunisia

As a citizen of a nati­ve coun­try Tuni­sia, which was once colo­nized by the French, I have thought deeply about the impa­ct that French colo­ni­a­lism made on our pre­sent sta­te and peop­le. It is real­ly a con­tro­ver­si­al issue; some Tuni­si­ans think that the French influ­en­ce is posi­ti­ve; howe­ver others belie­ve that it is nega­ti­ve. So … Læs Mere

The city of Val­je­vo as hospital

In the First Wor­ld War (1914–1918), 32 nations par­ti­ci­pa­ted. At the time, Ser­bia was not a mem­ber of any alli­an­ce. Just a year ear­li­er, the young, small and poor King­dom of Ser­bia had emer­ged from the Bal­kan Wars. Phy­si­cal­ly worn and mili­ta­rily exhau­sted, she neit­her wan­ted nor was rea­dy for ano­t­her war.         All hospi­tals in … Læs Mere

For­fra — om udfor­drin­gen ved at skri­ve i historie

Som under­vi­se­re og opga­ve­vej­le­de­re ken­der vi det så godt. Selv når vores ele­ver har fået grun­dig vej­led­ning føler de sig i man­ge til­fæl­de ikke helt klar på, hvor­dan det lige er de skal gri­be deres opga­ve­skriv­ning an.Det er alle de ele­ver og ikke mindst deres lære­re, jeg har tænkt mig at skri­ve den­ne opkla­ren­de for­tæl­ling til: … Læs Mere

For­hold­stalsvalg til Fol­ke­tin­get i Danmark

I Noter nr. 218/ sep­tem­ber 2018, som har 1. ver­denskrig som tema, behand­les den ny Grund­lov af 1915 i en enkelt arti­kel. Nem­lig den som Pia Fris Laneth skri­ver om kvin­ders og tyen­des ind­dra­gel­se i den poli­ti­ske pro­ces. For­må­let med ind­læg­get her er at beret­te, hvor­dan valg­sy­ste­met til Fol­ke­tin­get blev ændret fra enkelt­mand­skred­se via en … Læs Mere

Populis­me, anti-syste­mi­ske og etni­ske par­ti­er i øst

Fæno­me­net populis­me er for­bun­det med bestem­te histo­ri­ske peri­o­der. I Nor­da­me­ri­ka slog det Populi­sti­ske Par­ti igen­nem sidst i det 19. og i begyn­del­sen af det 20. århund­re­de. I den peri­o­de vok­se­de narod­nik­ker­ne i Rusland sig stær­ke, også roman­tis­men i Tys­kland hav­de tyde­li­ge populi­sti­ske træk. I mel­lem­krig­sår­e­ne blev populis­me især for­bun­det med agrar ide­o­lo­gi og i høj­re­ek­stre­me … Læs Mere

Vel­kom­men til den ny kol­de krig

-om Rusland og uden­rigs­po­li­tik­ken Kort før det histo­ri­ske top­mø­de i Vil­ni­us i novem­ber 2013 hav­de præ­si­dent Vik­tor Januko­vitj med­delt, at han ind­til vide­re ikke agte­de at under­skri­ve den ”dybe fri­han­del­s­af­ta­le” med EU, som var kom­met på plads efter fle­re år med inten­si­ve for­hand­lin­ger. Afvis­nin­gen før­te til omfat­ten­de demon­stra­tio­ner og især på Mai­dan. Som sagt af … Læs Mere