Historielærerforeningen | Kontakt

The Silk Routes

The first con­ta­ct betwe­en the peop­le who inha­bi­ted the remo­te areas of Eura­sia took pla­ce in pre­hi­story. In later peri­ods, various pro­ducts found their way from East to West and vice ver­sa. In addi­tion to arti­fa­cts, mate­ri­als, resour­ces, ani­mals and plants, the exchan­ge of ideas, know­led­ge and expe­ri­en­ces, human migra­tion, but also the trans­mis­sion of […]

Fra land til by

Lands­by­en Åsted og sta­tions­by­en Tol­ne lig­ger beg­ge min­dre end 20 kilo­me­ter fra Fre­de­riks­havn. Men for 100 år siden kun­ne den­ne afstand udgø­re to ver­de­ner: Land med sto­re soci­a­le skel, præ­get af begræns­nin­ger og for man­ge men­ne­sker dår­li­ge bolig- og leve­vil­kår, fami­li­er med man­ge børn – ægte som uæg­te – under sam­me tag, ofte med for­æl­dre på aftægt. […]

For­bid­den city: how Bei­jing was founded

Bei­jing or nort­hern capi­tal has been one of the most exci­ting cities in the con­tem­porary wor­ld and one of the wor­ld capi­tals today. It is a mix of tra­di­tio­nal Chin­e­se neig­h­bour­hoods and hou­ses cal­led hutong (胡同) and modern skyscrap­pers. Alt­hough the cul­tu­ral her­i­ta­ge of Bei­jing con­sists of dif­fe­rent archi­tec­tu­re, histo­ri­cal remains and events –to men­tion Sum­mer Pala­ce, Tian­tan or Temp­le of Hea­ven, Gre­at Wall, Tia­nan­men Squa­re, the­re is a pla­ce whe­re eve­ryt­hing star­ted: For­bid­den city.

The impa­ct of French Colo­ni­a­lism on Tunisia

As a citizen of a nati­ve coun­try Tuni­sia, which was once colo­nized by the French, I have thought deeply about the impa­ct that French colo­ni­a­lism made on our pre­sent sta­te and peop­le. It is real­ly a con­tro­ver­si­al issue; some Tuni­si­ans think that the French influ­en­ce is posi­ti­ve; howe­ver others belie­ve that it is nega­ti­ve. So […]

The city of Val­je­vo as hospital

In the First Wor­ld War (1914–1918), 32 nations par­ti­ci­pa­ted. At the time, Ser­bia was not a mem­ber of any alli­an­ce. Just a year ear­li­er, the young, small and poor King­dom of Ser­bia had emer­ged from the Bal­kan Wars. Phy­si­cal­ly worn and mili­ta­rily exhau­sted, she neit­her wan­ted nor was rea­dy for ano­t­her war.         All hospi­tals in […]

For­fra — om udfor­drin­gen ved at skri­ve i historie

Som under­vi­se­re og opga­ve­vej­le­de­re ken­der vi det så godt. Selv når vores ele­ver har fået grun­dig vej­led­ning føler de sig i man­ge til­fæl­de ikke helt klar på, hvor­dan det lige er de skal gri­be deres opga­ve­skriv­ning an.Det er alle de ele­ver og ikke mindst deres lære­re, jeg har tænkt mig at skri­ve den­ne opkla­ren­de for­tæl­ling til: […]

For­hold­stalsvalg til Fol­ke­tin­get i Danmark

I Noter nr. 218/ sep­tem­ber 2018, som har 1. ver­denskrig som tema, behand­les den ny Grund­lov af 1915 i en enkelt arti­kel. Nem­lig den som Pia Fris Laneth skri­ver om kvin­ders og tyen­des ind­dra­gel­se i den poli­ti­ske pro­ces. For­må­let med ind­læg­get her er at beret­te, hvor­dan valg­sy­ste­met til Fol­ke­tin­get blev ændret fra enkelt­mand­skred­se via en […]